Gradd Sylfaen mewn Dylunio Cynnyrch

L5 Lefel 5
Llawn Amser
14 Medi 2020 — 21 Mai 2022
Creative Arts Academy

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs Gradd Sylfaen mewn Dylunio Cynnyrch yn berffaith i’r myfyrwyr hynny sy’n awyddus i fynd ar drywydd gyrfa yn y diwydiant creadigol. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, bydd y rhaglen hon yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau dylunio ar draws sawl maes o Ddylunio Cynnyrch yn cynnwys:

 • Dylunio Diwydiannol
 • Dylunio Dodrefn
 • Graffeg Cyfrifiadurol
 • Dylunio Brandiau
 • Dylunio Setiau a Phropiau
 • Dylunio Gofodol

Yn astudio yn stiwdios arbenigol ac ystafelloedd amlgyfrwng y coleg, bydd ymgeiswyr yn datblygu lefel o sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n ofynnol i gyflawni llwyddiant yn y diwydiant creadigol.

Darperir y cwrs hwn yn Academi Gelfyddydau Caerdydd, sydd wedi'i lleoli o fewn tafliad carreg i gampws Canol y Ddinas.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Yn ganolog i'r ymarfer fydd astudio deunyddiau a phrosesau gweithdy i greu modelau a phrototeipiau, syniadau critigol, modelu cyfrifiadurol 3D, cyfathrebu gweledol a dylunio hanesyddol a chyfoes mewn cyd-destun. Mae strwythur y cwrs hefyd yn rhoi cyfle i chi gasglu safbwyntiau busnes cryf a chyflawni lleoliadau gwaith yn y diwydiant. Arweinir y rhaglen trwy brosiect ac mae wedi ei leoli yn y stiwdio gyda chyfuniad o weithdai technegol, darlithoedd, seminarau a gwaith stiwdio dan oruchwyliaeth, ac mae asesiadau yn barhaus.

Efallai y bydd cyfle i ymgeiswyr llwyddiannus fynd ymlaen i drydedd flwyddyn y B.A. Gradd (Anrh) yn yr Ysgol Celf a Dylunio ym Mhrifysgol Fetropolitanaidd Caerdydd.

Ar gyfer ymholiadau penodol i’r cwrs, cysylltwch â:

Dan Perkins
dperkins@cavc.ac.uk

Sylwer: Gallwch ymgeisio ar gyfer y cwrs hwn naill ai trwy UCAS neu'n uniongyrchol gyda'r coleg. Os yn ymgeisio trwy UCAS, defnyddiwch y manylion canlynol: Cod Cwrs - 8F3S, Cod Prifysgol - C20, Cod Campws - 5.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Gofynion mynediad

Bydd yr ymgeiswyr i'r cwrs yn cael eu hystyried ar sail unigol. Manylir ar y gofynion mynediad arferol isod ond os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, bydd eich profiad gwaith a bywyd yn cael ei ystyried. Mae cyfuniadau o'r isod yn dderbyniol ac efallai y bydd cymwysterau eraill sydd heb eu rhestru'n dderbyniol hefyd. Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu'n hŷn ac ar gyfer mynediad safonol, mae isafswm o 48 o bwyntiau tariff UCAS yn ofynnol, a adlewyrchir yn y cynigion isod: Cynnig Lefel A nodweddiadol – DD Cynnig BTEC nodweddiadol - proffil BTEC lefel 3 perthnasol - Clod/Llwyddo neu Lwyddo/Llwyddo/Llwyddo Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol - Gradd C a D/E Lefel A Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol - Llwyddo mewn Diploma gyda 60 credyd yn gyffredinol i gynnwys 45 o gredydau lefel 3 a llwyddo ym mhob un. Hefyd, llwyddo mewn TGAU mewn tri phwnc Gradd C neu uwch i gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith (neu gyfatebol). Efallai y bydd cyfweliad llwyddiannus gydag Arweinydd Cwrs neu aelod arall o'r tîm yn ofynnol hefyd ar gyfer mynediad ar y cwrs.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau parhaus ymarferol

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Medi 2020

Dyddiad gorffen

21 Mai 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

15 awr yr wythnos

Lleoliad

Creative Arts Academy
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CDHE5F03
L5

Cymhwyster

Foundation Degree in Product Design

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Mae pawb yn gyfeillgar iawn ac mae’r profiad dysgu wedi bod yn arbennig - mae’r tiwtoriaid yn gefnogol ar bob adeg. Mi fyddwn i'n argymell mynd i’r Coleg gan ei fod yn lwybr gwych i brifysgol neu waith. Dwi'n ddigon ffodus i fod yn astudio cwrs dwi wir yn ei fwynhau a dyna’r peth pwysicaf.

Felix Ray
Myfyriwr Celf a Dylunio Lefel 3

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Creative Arts Academy
Creative Arts Academy

45a Stryd Masnach,
Caerdydd 
CF10 5DT