Gradd Sylfaen mewn Celfyddydau Perfformio

L5 Lefel 5
Llawn Amser
14 Medi 2020 — 21 Mai 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r Radd Sylfaen yma mewn Celfyddydau Perfformio’n gyfle cyffrous i’r unigolion hynny sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa mewn actio neu weithio yn y diwydiant celfyddydau perfformio. Wedi’i lleoli ar ein campws ni yng nghanol y ddinas yng Nghaerdydd, bydd y rhaglen hon yn datblygu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth a fydd yn paratoi’r dysgwyr ar gyfer cyflogaeth yn y sector neu astudiaethau academaidd pellach. Hefyd bydd yr elfen dysgu seiliedig ar waith o’r cwrs yn cynnig cyfle i unigolion ddefnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth maent yn eu dysgu ym myd gwaith. Bydd y myfyrwyr yn elwa o gael eu dysgu gan ddarlithwyr sydd, yn ogystal â bod yn arbenigwyr yn eu maes, yn actorion a chyfarwyddwyr eu hunain ac mae ganddynt gysylltiadau cryf â theatrau a chwmnïau lleol fel TVO, Spectacle a National Theatre Wales.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r modiwlau’n cynnwys y canlynol:

 • Creu Perfformiad 1 a 2
 • Dadansoddi Perfformiad 1 a 2
 • Technoleg Perfformiad
 • Prosiect Ymarferol y Diwydiannau Creadigol
 • Sgiliau Astudio
 • Celfyddydau Perfformio: Ymarferwyr a Chynhyrchu
 • Prosiect Arbenigol
 • Prosiect/Lleoliad Gwaith y Diwydiannau Creadigol
 • Datblygu Gyrfa

Bydd £15 o ffi ychwanegol ar gyfer ymweliad pantomeim ar gyfer y modiwl Dadansoddi Perfformiad 1. 

Sylwer: Gallwch wneud cais am y cwrs hwn naill ai drwy UCAS neu’n uniongyrchol i’r Coleg.

Os byddwch yn gwneud cais i UCAS, defnyddiwch y manylion canlynol:

Cod y Cwrs W303, Cod Prifysgol W01, Cod y Campws = F.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Gofynion mynediad

Bydd yr ymgeiswyr i'r cwrs yn cael eu hystyried ar sail unigol. Manylir ar y gofynion mynediad arferol isod ond os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, bydd eich profiad gwaith a bywyd yn cael ei ystyried. Mae cyfuniadau o'r isod yn dderbyniol ac efallai y bydd cymwysterau eraill sydd heb eu rhestru'n dderbyniol hefyd. Cynnig Lefel A nodweddiadol – DD Cynnig BTEC nodweddiadol - proffil BTEC lefel 3 perthnasol - Clod/Llwyddo neu Lwyddo/Llwyddo/Llwyddo Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol - Gradd C a D/E Lefel A Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol - Llwyddo mewn Diploma gyda 60 credyd yn gyffredinol i gynnwys 45 o gredydau lefel 3 a llwyddo ym mhob un. Hefyd, llwyddo mewn TGAU mewn tri phwnc Gradd C neu uwch i gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith (neu gyfatebol). Efallai y bydd cyfweliad llwyddiannus yn ofynnol hefyd ar gyfer mynediad ar y cwrs.

Addysgu ac Asesu

 • Aseiniadau ysgrifenedig, asesiadau ymarferol, asesiadau seiliedig ar waith a phortffolio

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed
 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen lla
 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Medi 2020

Dyddiad gorffen

21 Mai 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

15 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PCCC5F02
L5

Cymhwyster

Foundation Degree in Performing Arts

Mwy

Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Mae llwybr y coleg mor amrywiol! Mae’n golygu bod pobl o bob lliw a llun yn gallu cyflawni pethau nad oeddynt yn ystyried i fod yn bosibl. Mae gen i bobl yn fy nosbarth o bob math o gefndiroedd, pob diwylliant ac oed, ac rydyn ni i gyd yn gweithio gyda’n gilydd mewn lleoliad cefnogol a chyfleus, ac ar ddiwedd y cyfan bydd gan bawb ohonom radd, rhywbeth nad oedd llawer ohonom wedi breuddwydio i fod yn bosibl. Mae’n gyffrous iawn a dweud y gwir.

Hannah Moreno
Gradd Sylfaen Celfyddydau Perfformio
Dysgu Dwyieithog
Fideos

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE