Gradd Sylfaen mewn Cymorth Dysgu

L5 Lefel 5
Rhan Amser
14 Medi 2020 — 21 Mai 2023
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs Gradd Sylfaen Addysg, Dysgu a Datblygiad, a achredir gan Brifysgol De Cymru. Yn addas ar gyfer Cynorthwywyr Cymorth Dysgu profiadol sydd ar hyn o bryd yn gweithio yn y sector cynradd. Fel arfer brofiad ymlaen llaw mewn lleoliad blynyddoedd cynnar neu gynradd.

Bydd y cwrs hwn yn:

 • Eich galluogi i wella'ch gwaith mewn cymorth dysgu yn eich ysgol
 • Rhoi sylfaen ar gyfer ymarfer proffesiynol sy'n fedrus, ymwybodol a chytbwys
 • Rhoi cyfle i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a hyder i wneud eich rôl
 • Rhoi cymhwyster sy'n seiliedig ar safonau cenedlaethol perthnasol
 • Rhoi strwythur cefnogol, datblygiadol ar gyfer dysgu seiliedig ar weithio

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ymhlith modiwlau'r cwrs mae:

 • Llythrennedd. Rhifedd a Llythrenedd Digidol
 • Sgiliau Academaidd ac Ymarfer Myfyriol
 • Dysgu a Gwybyddiaeth
 • Iechyd, Lles a Gwytnwch *Cyflwyniad i Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • Prosiect Ymchwil
 • Cwricwla *Ymarfer Cynhwysol *Ymarfer Myfyriol 2
 • Iechyd Meddwl Plant a Glaslanciau

Am wybodaeth am ffïoedd a chefnogaeth ariannol ar gyfer cyrsiau Addysg Uwch Rhan-amser cliciwch yma

Beth yw gradd sylfaen?

Mae Graddau Sylfaen yn integreiddio dysgu academaidd a dysgu yn y gwaith trwy gydweithredu rhwng cyflogwyr a darparwyr rhaglenni. Eu bwriad yw rhoi sgiliau a gwybodaeth i ddysgwyr sy'n berthnasol i'r diwydiant ac annog dysgwyr y mae'n bosib nad ydynt yn flaenorol wedi ystyried astudio ar gyfer cymhwyster lefel uwch i gymryd rhan. Mae Graddau Sylfaen yn rhoi cymhwyster annibynnol ond hefyd yn cynnig cyfleoedd dilyniant i astudio ymhellach. I gael rhagor o wybodaeth am nodweddion diffiniol Graddau Sylfaen, gallech gyfeirio at yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd [Datganiad Meincnod Graddau Sylfaenol] (http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/Foundation-Degree- cymhwyster-meincnod-Mai-2010.aspx)

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £2,720.00

Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd : £45.05

Gofynion mynediad

Ystyrir ceisiadau i'r cwrs ar sail unigol. Mae manylion y gofynion mynediad nodweddiadol isod ond os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, yna bydd eich profiad gwaith a bywyd yn cael ei ystyried. Rydym yn derbyn cyfuniadau o'r cymwysterau isod ac mae'n bosib y derbynnir cymwysterau eraill nad ydynt wedi eu nodi: Cynnig Safon Uwch Nodweddiadol - DD Cynnig BTEC Nodweddiadol - proffil Teilyngdod/Llwyddo neu Lwyddo/Llwyddo/Llwyddo mewn BTEC lefel 3 perthnasol Cynnig Bagloriaeth Cymru - Gradd C a DE ar Safon Uwch Cynnig Mynediad i AU Nodweddiadol - Llwyddo mewn Diploma gyda 60 credyd yn gyffredinol yn cynnwys 45 credyd ar lefel 3 wedi Llwyddo yn y cwbl. Yn ogystal, llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch i gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith (neu gyfwerth). Gall cyfweliad llwyddiannus hefyd fod yn ofyniad i sicrhau lle ar y cwrs. Mae cymwysterau addas yn cynnwys CLANSA/OCR Lefel 3/CACHE Lefel 3 /NNEB, DWS, Mynediad, HNC neu HND. Bydd dysgwyr aeddfed yn cael eu hystyried yn dibynnu ar gyflogaeth a phrofiad perthnasol arall, yn ogystal ag arddangos parodrwydd i astudio ar Lefel Gradd Sylfaenol. Dylai dysgwyr fod yn gweithio eisoes, gyda thâl neu ddim, am leiafswm o 12 awr yr wythnos mewn amgylchedd addysgiadol. Dylai dysgwyr feddu ar o leiaf blwyddyn o brofiad o weithio mewn swydd Cefnogi Dysgu.

Addysgu ac Asesu

*Portffolio ac aseiniadau parhaus

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18
 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ag anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n parchu amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cydraddoldeb cyfle a thrin pawb yn deg a chyda pharch *Ceidw Coleg Caerdydd a'r Fro'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb roi rhybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho neu eu hargraffu *Nid oes modd cynnal cyrsiau onid yw'r niferoedd yn ddigonol A fyddech cystal â nodi, os byddwch yn dewiswch tri neu fwy o ddewisiadau cwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaeodd yn gyntaf. NId yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Lefel A neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Medi 2020

Dyddiad gorffen

21 Mai 2023

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

6.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

TLCR6P04
L5

Cymhwyster

Foundation Degree LSA Primary

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ