Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio Gemau

L5 Lefel 5
Llawn Amser
14 Medi 2020 — 21 Mai 2022
Creative Arts Academy

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio Gemau yn gyfle gwych i’r myfyrwyr hynny sy’n awyddus i fynd ar drywydd gyrfa yn y diwydiant gemau. Yn astudio yn ein Campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, mae’r rhaglen hon wedi ei chynllunio gydag arbenigwyr mewn gemau cyfrifiadurol, ac yn darparu addysg arbenigol i’ch helpu i lwyddo yn y sector gynyddol hwn. Gyda disgwyliadau ar gyfer graffig a chwarae realistig a chreadigol yn cynyddu, bydd disgyblion yn dysgu sut i ddod â’u syniadau yn fyw i greu'r genhedlaeth nesaf o gemau cyfrifiadurol. Wedi ei leoli yn ein Campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, bydd dysgwyr yn ennill gwybodaeth dechnegol, yn ogystal â datblygu eu dawn greadigol a sgiliau proffesiynol ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol. Yn astudio yn stiwdios arbenigol ac ystafelloedd amlgyfrwng y coleg, bydd ymgeiswyr yn archwilio cefndir gemau a’r broses o greu gemau, tra'n dysgu am y gwahanol feysydd dan sylw, megis cynhyrchu asedau, mecanwaith gemau, estheteg a pheiriannau. 

Modiwlau blwyddyn gyntaf yn cynnwys

 • Lluniadu a Symud ar gyfer Gemau
 • Gwneud Gemau
 • Sgiliau Astudio
 • Cyflwyniad i Gelf Gemau
 • Astudiaethau Gemau: Rheolau a Chwarae
 • Prosiect Ymarferol y Diwydiannau Creadigol (Briff Byw gyda Phrifysgol De Cymru)

Bydd gennych fynediad at gyfrifiaduron cryf, Cardiau Graffeg GTX a monitorau 28" 4K ynghyd â meddalwedd safon diwydiant; Adobe Master Suit, Autodesk 3DSMax, Maya, Unreal Engine 4, Cinema 4D, GameMaker2 and Zbrush, i gynhyrchu eich Game Art & Designs. (Mwy o feddalwedd ar gael ar gais.)

Modiwlau ail flwyddyn yn cynnwys:

 • Asedau Gemau
 • Peiriant Gemau
 • Astudiaethau Gemau: Diwylliant Gemau Fideo Digidol
 • Datblygiad Gyrfaol
 • Lleoliad Gwaith Byr yn y Diwydiannau Creadigol (Briff Byw gyda Phrifysgol De Cymru)

Mae'r cwrs hwn yn addas i ystod o fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn Dylunio Gemau yn cynnwys; Rhaglenwyr Gemau fydd â mynediad a chymorth mewn GML a Glasbrint UE4, ac artistiaid Gemau yn defnyddio amrywiaeth o feddalwedd arbenigol 2D a 3D, llechi graffeg ac argraffwyr 3D. Gellir archwilio meysydd megis lefel o ddylunio, datblygiad stori ac animeiddiad yn ystod y cwrs.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd modylau yn cynnwys: Cyflwyniad i Gelf Gemau, Astudiaethau Gemau: Rheolau a Chwarae, Darlunio a Symudiadau ar gyfer Gemau, Creu Gemau, Asedau a Pheiriannau Gemau.    Bydd myfyrwyr hefyd yn cae cyfle i gael profiad trwy leoliad gwaith neu brosiect efelychiad diwydiant, gan ddatblygu eu sgiliau yn gweithio gyda chleientiaid a busnesau. Yn ogystal â dosbarthiadau a gweithdai ymarferol, bydd disgyblion yn mynychu darlithoedd sy'n archwilio pynciau megis diwylliant gemau digidol. Bydd yna hefyd ddarlithoedd gwadd gan weithwyr o’r diwydiant, ac ymgysylltu â chyflogwyr. Mae’r opsiwn lleoliad gwaith yn gyfle i ddatblygu eich sgiliau diwydiant ymhellach a hybu eich cyflogadwyedd.

Sylwer: Gallwch ymgeisio ar gyfer y cwrs hwn naill ai trwy UCAS neu'n uniongyrchol gyda'r Coleg.
Os yn ymgeisio trwy UCAS, defnyddiwch y manylion canlynol: Cod Cwrs - 8C27, Cod Prifysgol - W01, Cod Campws - F.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Gofynion mynediad

Bydd yr ymgeiswyr i'r cwrs yn cael eu hystyried ar sail unigol. Manylir ar y gofynion mynediad arferol isod ond os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, bydd eich profiad gwaith a bywyd yn cael ei ystyried. Mae cyfuniadau o'r isod yn dderbyniol ac efallai y bydd cymwysterau eraill sydd heb eu rhestru'n dderbyniol hefyd. Cynnig Lefel A nodweddiadol – DD Cynnig BTEC nodweddiadol - proffil BTEC lefel 3 perthnasol - Clod/Llwyddo neu Lwyddo/Llwyddo/Llwyddo Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol - Gradd C a D/E Lefel A Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol - Llwyddo mewn Diploma gyda 60 credyd yn gyffredinol i gynnwys 45 o gredydau lefel 3 a llwyddo ym mhob un. Hefyd, llwyddo mewn TGAU mewn tri phwnc Gradd C neu uwch i gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith (neu gyfatebol). Efallai y bydd cyfweliad llwyddiannus yn ofynnol hefyd ar gyfer mynediad ar y cwrs.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau parhaus ymarferol

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Medi 2020

Dyddiad gorffen

21 Mai 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

15 awr yr wythnos

Lleoliad

Creative Arts Academy
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CDHE5F02
L5

Cymhwyster

Foundation Degree in Game Art and Design

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Creative Arts Academy
Creative Arts Academy

45a Stryd Masnach,
Caerdydd 
CF10 5DT