Gradd Sylfaen mewn Ffilm

L5 Lefel 5
Llawn Amser
14 Medi 2020 — 21 Mai 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs Gradd Sylfaen Ffilm yn gyfle cyffrous i’r myfyrwyr hynny sy’n awyddus i fynd ar drywydd gyrfa yn y diwydiant creadigol. Wedi ei leoli yn ein Campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, mae’r rhaglen hon yn cynnig sylfaen alwedigaethol eang a gynlluniwyd i fodloni gofynion egnïol y sector creadigol, yn arbennig felly ym maes cynhyrchu Ffilm a Theledu, Drama a Dogfennol. Yn astudio yn stiwdios arbenigol ac ystafelloedd amlgyfrwng y coleg, bydd y cwrs yn paratoi myfyrwyr ar gyfer amrediad o arbenigeddau sy'n addas i'r maes amrywiol a chystadleuol hwn.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn cwblhau chwe modiwl:

Sgiliau Astudio, Theori Ffilm a Dadansoddi – y nod yw eich cael i feddwl yn feirniadol am ffilmiau a’ch paratoi ar gyfer ysgrifennu aseiniadau.      

Sgiliau Crefft – mae’n dysgu sylfeini’r grefft o greu ffilmiau, o sinematograffeg i sain, golygu ac ysgrifennu sgriptiau.

Ysgrifennu ar gyfer Ffuglen neu Raglen Ddogfen – mae hyn yn datblygu eich sgiliau mewn ysgrifennu ar gyfer y sgrin ymhellach.

Adrodd a Dadansoddi Straeon – modiwlau ymarferol yw’r rhain lle rydych chi’n gwneud ffilmiau dogfen a ffuglen.          

Yn yr ail flwyddyn rydych chi’n cwblhau chwe modiwl arall: Sgiliau Crefft Uwch 1 a 2, Dadansoddi Ffilmiau 2, Cymeriad a Naratif a Gwirionedd a Dweud; mae’r rhain i gyd yn gwella’r sgiliau a ddatblygwyd fel rhan o raglen y flwyddyn gyntaf.       

Os byddwch yn llwyddo yn y modiwlau i gyd, bydd gwahoddiad i chi wneud cais am flwyddyn ychwanegol ym Mhrifysgol De Cymru, lle gallwch ennill gradd BA lawn mewn Ffilm.

Ymgeisio Nawr

Sylwer: Gallwch wneud cais am y cwrs yma naill ai drwy UCAS neu’n uniongyrchol gyda’r Coleg.
Os ydych yn ymgeisio drwy UCAS defnyddiwch y manylion canlynol:               Cod y Cwrs: W601, Cod Prifysgol: W01, Cod Campws: F – Coleg Caerdydd a’r Fro (Caerdydd)

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Gofynion mynediad

Bydd yr ymgeiswyr i'r cwrs yn cael eu hystyried ar sail unigol. Manylir ar y gofynion mynediad arferol isod ond os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, bydd eich profiad gwaith a bywyd yn cael ei ystyried. Mae cyfuniadau o'r isod yn dderbyniol ac efallai y bydd cymwysterau eraill sydd heb eu rhestru'n dderbyniol hefyd. Cynnig Lefel A nodweddiadol – DD Cynnig BTEC nodweddiadol - proffil BTEC lefel 3 perthnasol - Clod/Llwyddo neu Lwyddo/Llwyddo/Llwyddo Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol - Gradd C a D/E Lefel A Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol - Llwyddo mewn Diploma gyda 60 credyd yn gyffredinol i gynnwys 45 o gredydau lefel 3 a llwyddo ym mhob un. Hefyd, llwyddo mewn TGAU mewn tri phwnc Gradd C neu uwch i gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith (neu gyfatebol). Efallai y bydd cyfweliad llwyddiannus yn ofynnol hefyd ar gyfer mynediad ar y cwrs.

Addysgu ac Asesu

  • Aseiniadau ysgrifenedig ac aseiniadau ymarferol yn cynnwys arholiadau ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

  • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
  • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
  • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
  • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Medi 2020

Dyddiad gorffen

21 Mai 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

13 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

DMCC5F02
L5

Cymhwyster

Foundation Degree in Creative Industries

Mwy

Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Cawsom ein dysgu am ysgrifennu sgriptiau, gwneud ffilmiau a rhaglenni dogfen, sgiliau camera a’r ochr dechnegol. Cyn i mi ymuno â CAVC roeddwn i’n meddwl mai fi oedd Spielberg. Mae’r Coleg a’r cwrs yn ei roi mewn persbectif ac yn eich paratoi chi ar gyfer byd gwaith. Mae’r tiwtoriaid yn dysgu i chi fod yn weithiwr proffesiynol yn y diwydiant.

James Huntley
Gradd Sylfaen Diwydiannau Creadigol Ffilm a Fideo – nawr yn astudio BA (Anrh) Ffilm yn USW
Dysgu Dwyieithog
Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE