Gradd Sylfaen mewn Technoleg Cerddoriaeth Boblogaidd

cwrs yn llawn
L5 Lefel 5
Llawn Amser
9 Medi 2019 — 28 Mai 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r Radd Sylfaen hon mewn Technoleg Cerddoriaeth yn gwrs dwy flynedd llawn amser cyffrous ac arloesol (Lefelau 4 a 5) sy’n rhoi cyfle i’r dysgwyr ymchwilio, ymarfer ac astudio’n seiliedig ar themâu i fodloni gofynion y diwydiant perfformio a recordio cerddoriaeth cyflym. Yn cael ei dysgu ar ein campws yng nghanol y ddinas yng Nghaerdydd, nod y rhaglen yw cynnig amrywiaeth o arbenigeddau i’r myfyrwyr, yn addas ar gyfer y maes amrywiol a chystadleuol yma.

Wedi’i ddatblygu mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru, mae’r cwrs hwn ar gyfer arbenigwyr perfformio ac arbenigwyr technoleg cerddoriaeth ac mae’n llawn modiwlau arloesol, difyr a chyffrous sy’n cael eu cyflwyno gan dîm cadarn o arbenigwyr a gweithwyr proffesiynol y diwydiant. Ar ôl cwblhau’r cwrs dwy flynedd yma, bydd opsiwn i astudio am drydedd flwyddyn ym Mhrifysgol De Cymru ble gall y myfyrwyr ennill gradd Anrhydedd lawn. Sylwer bod y ffi ar gyfer y cwrs hwn yn unol â ffi cwrs addysg uwch, ond efallai y bydd cymorth ariannol ar gael.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae modiwlau Blwyddyn 1 yn cynnwys y canlynol:

 • Cyfresu
 • Trefnu a Chyfansoddi
 • Sgiliau Ensemble a Pherfformiad
 • Sain gemau a samplu
 • Recordio a Pheirianneg Stiwdio
 • Theori Cerddoriaeth
 • Hanes cerddoriaeth boblogaidd a’r diwydiant recordio
 • Prosiect ymarferol y diwydiannau creadigol
 • Sgiliau astudio

Mae modiwlau Blwyddyn 2 yn cynnwys y canlynol:

 • Peirianneg Stiwdio Digidol
 • Profiad gwaith cysylltiedig â’r diwydiannau creadigol
 • Sgiliau Ensemble a Pherfformiad
 • Cerddoriaeth ar gyfer Ffilm
 • Amlgyfrwng a dylunio sain gemau
 • Ymarfer yn y Diwydiant Cerddoriaeth
 • Datblygu gyrfa

Bydd y myfyrwyr yn defnyddio’r cyfleusterau rhagorol yng nghanol Caerdydd, gan gynnwys y canlynol:

 • Gofod ymarfer yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro
 • Stiwdio recordio broffesiynol gydag offer gwych yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro a meddalwedd broffesiynol briodol
 • 2 ystafell Technoleg Cerddoriaeth gydag offer gwych yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro
 • Canolfan Dysgu gydag adnoddau dau

Sylwer: Gallwch wneud cais am y cwrs hwn drwy UCAS neu’n uniongyrchol i’r Coleg.

Os ydych yn gwneud cais drwy UCAS defnyddiwch y manylion canlynol:

Cod y Cwrs WJ39, Cod y Brifysgol W01, Cod y Campws = F.

Beth yw Gradd Sylfaen?

Mae Graddau Sylfaen yn integreiddio gwaith academaidd a dysgu seiliedig ar waith drwy gydweithredu rhwng cyflogwyr a darparwyr rhaglenni. Eu nod yw dysgu sgiliau a gwybodaeth sy’n berthnasol i’r diwydiant i ddysgwyr ac annog cyfranogiad gan ddysgwyr nad ydynt wedi ystyried astudio ar gyfer cymhwyster lefel uwch yn flaenorol efallai. Mae Graddau Sylfaen yn darparu cymhwyster unigol ond hefyd yn cynnig cyfleoedd cynnydd ar gyfer astudiaethau pellach. Am fwy o wybodaeth am y nodweddion sy’n diffinio Graddau Sylfaen, mae posib cael gwybodaeth gan yr Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd (QAA).

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Gofynion mynediad

Bydd yr ymgeiswyr i'r cwrs yn cael eu hystyried ar sail unigol. Manylir ar y gofynion mynediad arferol isod ond os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, bydd eich profiad gwaith a bywyd yn cael ei ystyried. Mae cyfuniadau o'r isod yn dderbyniol ac efallai y bydd cymwysterau eraill sydd heb eu rhestru'n dderbyniol hefyd. Cynnig Lefel A nodweddiadol – DD Cynnig BTEC nodweddiadol - proffil BTEC lefel 3 perthnasol - Clod/Llwyddo neu Lwyddo/Llwyddo/Llwyddo Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol - Gradd C a D/E Lefel A Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol - Llwyddo mewn Diploma gyda 60 credyd yn gyffredinol i gynnwys 45 o gredydau lefel 3 a llwyddo ym mhob un. Hefyd, llwyddo mewn TGAU mewn tri phwnc Gradd C neu uwch i gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith (neu gyfatebol). Efallai y bydd cyfweliad llwyddiannus yn ofynnol hefyd ar gyfer mynediad ar y cwrs.

Addysgu ac Asesu

 • Asesu parhaus gan gynnwys profion sgiliau ymarferol ac aseiniadau ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr o dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu llwytho i fyny neu eu hargraffu
 • Bydd cyrsiau ond ar gael os oes nifer digonol o fyfyrwyr yn cofrestru
 • Sylwer, os ydych yn dewis tri neu fwy o ddewisiadau cwrs, efallai bydd rhaid i chi gael apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

9 Medi 2019

Dyddiad gorffen

28 Mai 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PCCC5F01
L5

Cymhwyster

Foundation Degree in Music Entrepreneurs

Mwy

Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwyf wastad wedi bod eisiau astudio Technoleg Cerdd ac mae’n wych bod y cwrs hwn ar gael yn y coleg. Ni astudiais gerddoriaeth yn yr ysgol ond mae cael y cyfle hwn wedi bod yn wych. Ni chredwn y gallwn ddarllen cerddoriaeth na’i gynhyrchu mor sydyn, ac mae gennyf fy offer fy hun adref hyd yn oed. Mae cymaint o gyfleusterau i fanteisio arnynt, dwy ystafell gynhyrchu, ystafelloedd perfformio, stiwdios ac ystafell ddatganiad lle rydym yn gwneud ein perfformiadau terfynol. Rwyf wedi mynd ymlaen i’r Radd Sylfaen Technoleg Cerdd ac mae hynny wedi bod yn gam ymlaen mawr i mi. Rwyf wir eisiau bod yn gynhyrchydd ond mae’r cwrs hwn wedi agor opsiynau eraill mewn cerddoriaeth i mi – gydag un o’r rheiny yn rheoli digwyddiadau sef beth rwy’n gwyro fwyfwy tuag ato.

Zack Carey
Cyn-fyfyriwr Cerddoriaeth Technoleg nawr yn astudio Gradd Sylfaen Technoleg Cerdd Pobologaidd yn CAVC
Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE