Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth Ddigidol

L5 Lefel 5
Llawn Amser
14 Medi 2020 — 21 Mai 2022
Creative Arts Academy

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs Gradd Sylfaen Ffotograffiaeth yn berffaith i’r myfyrwyr hynny sy’n awyddus i fynd ar drywydd gyrfa yn y diwydiant creadigol. Yn astudio yn ein Campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, mae’r rhaglen hon yn ffocysu ar ddatblygiad creadigol, gwybodaeth benodol i'r diwydiant a’r sgiliau gofynnol i fyfyrwyr ymarfer fel gweithwyr proffesiynol yn y sector. Bydd dysgwyr yn cael eu cyflwyno i amrediad eang o offer digidol a thraddodiadol, ac yn dod yn gyfarwydd gyda thechnegau a meddalwedd golygu ac ôl-gynhyrchu safonol y diwydiant. Trwy gydol hyd y cwrs, fe anogir disgyblion i ddatblygu eu sgiliau technegol i safon broffesiynol. 

Ar ôl cwblhau'r rhaglen Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth yn llwyddiannus gallwch gofrestru ar flwyddyn derfynol rhaglen BA Anrhydedd Ffotograffiaeth Prifysgol De Cymru.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r rhaglen hon yn rhoi pwyslais sylweddol ar ymgysylltu creadigol a chritigol, ac fe’i dysgir gan ddarlithwyr gyda phrofiad academaidd a diwydiant. Bydd siaradwyr gwadd, darlithwyr gwadd a gweithwyr i’r diwydiant creadigol hefyd yn chwarae rhan allweddol o ran cyflawni'r rhaglen.

Mae cefnogaeth tiwtorial unigol yn allweddol i gyflawni’r cwrs hwn. Anogir myfyrwyr i ddatblygu eu hymarfer gwybodus eu hunain yn y cyfrwng, ynghyd â gweithdai technegol, seminarau a darlithoedd.

Bydd gwaith prosiect byw a phrofiad gwaith hefyd yn rhan ganolog o'ch astudiaethau, a byddwch yn cael eich annog i ddatblygu ymagwedd ragweithiol trwy gydol yr astudio. Rhoddir pwyslais ar sgiliau trosglwyddadwy, sy'n allweddol i waith proffesiynol yn y diwydiant creadigol.

Bydd pynciau Blwyddyn 1 yn cynnwys:

 • Ffotograffiaeth a'r Real
 • Ffotograffiaeth a Rhith
 • Ymarfer Beirniadol: Hanesion
 • Ffotograffiaeth fel Naratif
 • Ffotograffiaeth a Chyfrifoldeb
 • Sgiliau Astudio
 • Prosiect Ymarferol y Diwydiannau Creadigol

Bydd pynciau Blwyddyn 2 yn cynnwys:

 • Ymarfer Beirniadol: Paradeimau
 • Datblygu Gyrfa
 • Lleoliad Gwaith Byr yn y Diwydiannau Creadigol
 • Ymarfer Ffotograffiaeth Cyfunol

Efallai y bydd cymorth ariannol ar gael ar gyfer y cwrs hwn.

Sylwer: Gallwch ymgeisio ar gyfer y cwrs hwn naill ai trwy UCAS neu'n uniongyrchol gyda'r coleg.

Os yn ymgeisio trwy UCAS, defnyddiwch y manylion canlynol:

Cod Cwrs - W640, Cod Prifysgol - W01, Cod Campws - F.

Beth yw Gradd Sylfaen?

Mae Graddau Sylfaen yn integreiddio dysgu academaidd a seiliedig ar waith trwy gydweithredu rhwng cyflogwyr a darparwyr rhaglenni. Eu bwriad yw i ddarparu dysgwyr â sgiliau a gwybodaeth sy'n berthnasol i'r diwydiant ac i annog cyfranogiad gan ddysgwyr nad ydynt o reidrwydd wedi ystyried astudio am gymhwyster lefel uwch yn flaenorol. Mae Graddau Sylfaen yn darparu cymhwyster unigol, ond hefyd yn cynnwys cyfleoedd cynnydd ar gyfer astudio pellach. Am ragor o wybodaeth ynghylch nodweddion diffiniol Graddau Sylfaen, gallwch gyfeirio at Ddatganiad Meincnodi Graddau Sylfaen yr Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd (QAA).

Amserau'r cwrs:

Dydd Mercher 1pm-4pm, 4.30pm-8.30pm

Dydd Iau 10am-1pm, 2pm-7pm

Cynigir y cwrs yn amodol ar ail ddilysiad.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Gofynion mynediad

Bydd yr ymgeiswyr i'r cwrs yn cael eu hystyried ar sail unigol. Manylir ar y gofynion mynediad arferol isod ond os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, bydd eich profiad gwaith a bywyd yn cael ei ystyried. Mae cyfuniadau o'r isod yn dderbyniol ac efallai y bydd cymwysterau eraill sydd heb eu rhestru'n dderbyniol hefyd. Cynnig Lefel A nodweddiadol – DD Cynnig BTEC nodweddiadol - proffil BTEC lefel 3 perthnasol - Clod/Llwyddo neu Lwyddo/Llwyddo/Llwyddo Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol - Gradd C a D/E Lefel A Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol - Llwyddo mewn Diploma gyda 60 credyd yn gyffredinol i gynnwys 45 o gredydau lefel 3 a llwyddo ym mhob un. Hefyd, llwyddo mewn TGAU mewn tri phwnc Gradd C neu uwch i gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith (neu gyfatebol). Efallai y bydd cyfweliad llwyddiannus yn ofynnol hefyd ar gyfer mynediad ar y cwrs.

Amseroedd cwrs

Dydd Mercher - 9.00am - 6.30pm a dydd Iau - 9.00am - 5.00pm

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau ac aseiniadau parhaus

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Medi 2020

Dyddiad gorffen

21 Mai 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

15 awr yr wythnos

Lleoliad

Creative Arts Academy
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

DMCC5F01
L5

Cymhwyster

Foundation Degree in Photography

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Creative Arts Academy
Creative Arts Academy

45a Stryd Masnach,
Caerdydd 
CF10 5DT