Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth Ddigidol

L5 Lefel 5
Llawn Amser
6 Medi 2021 — 26 Mai 2023
Creative Arts Academy

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs Gradd Sylfaen Ffotograffiaeth yn berffaith i’r myfyrwyr hynny sy’n awyddus i fynd ar drywydd gyrfa yn y diwydiant creadigol. Yn astudio yn ein Campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, mae’r rhaglen hon yn ffocysu ar ddatblygiad creadigol, gwybodaeth benodol i'r diwydiant a’r sgiliau gofynnol i fyfyrwyr ymarfer fel gweithwyr proffesiynol yn y sector. Bydd dysgwyr yn cael eu cyflwyno i amrediad eang o offer digidol a thraddodiadol, ac yn dod yn gyfarwydd gyda thechnegau a meddalwedd golygu ac ôl-gynhyrchu safonol y diwydiant. Trwy gydol hyd y cwrs, fe anogir disgyblion i ddatblygu eu sgiliau technegol i safon broffesiynol. 

Ar ôl cwblhau'r rhaglen Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth yn llwyddiannus gallwch gofrestru ar flwyddyn derfynol rhaglen BA Anrhydedd Ffotograffiaeth Prifysgol De Cymru.

Darperir y cwrs hwn yn Academi Gelfyddydau Caerdydd, sydd wedi'i lleoli o fewn tafliad carreg i gampws Canol y Ddinas.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r rhaglen hon yn rhoi pwyslais sylweddol ar ymgysylltu creadigol a chritigol, ac fe’i dysgir gan ddarlithwyr gyda phrofiad academaidd a diwydiant. Bydd siaradwyr gwadd, darlithwyr gwadd a gweithwyr i’r diwydiant creadigol hefyd yn chwarae rhan allweddol o ran cyflawni'r rhaglen.

Mae cefnogaeth tiwtorial unigol yn allweddol i gyflawni’r cwrs hwn. Anogir myfyrwyr i ddatblygu eu hymarfer gwybodus eu hunain yn y cyfrwng, ynghyd â gweithdai technegol, seminarau a darlithoedd.

Bydd gwaith prosiect byw a phrofiad gwaith hefyd yn rhan ganolog o'ch astudiaethau, a byddwch yn cael eich annog i ddatblygu ymagwedd ragweithiol trwy gydol yr astudio. Rhoddir pwyslais ar sgiliau trosglwyddadwy, sy'n allweddol i waith proffesiynol yn y diwydiant creadigol.

Bydd pynciau Blwyddyn 1 yn cynnwys:

 • Ffotograffiaeth a'r Real
 • Ffotograffiaeth a Rhith
 • Ymarfer Beirniadol: Hanesion
 • Ffotograffiaeth fel Naratif
 • Ffotograffiaeth a Chyfrifoldeb
 • Sgiliau Astudio
 • Prosiect Ymarferol y Diwydiannau Creadigol

Bydd pynciau Blwyddyn 2 yn cynnwys:

 • Ymarfer Beirniadol: Paradeimau
 • Datblygu Gyrfa
 • Lleoliad Gwaith Byr yn y Diwydiannau Creadigol
 • Ymarfer Ffotograffiaeth Cyfunol

Efallai y bydd cymorth ariannol ar gael ar gyfer y cwrs hwn.

Sylwer: Gallwch ymgeisio ar gyfer y cwrs hwn naill ai trwy UCAS neu'n uniongyrchol gyda'r coleg.

Os yn ymgeisio trwy UCAS, defnyddiwch y manylion canlynol:

Cod Cwrs - W640, Cod Prifysgol - W01, Cod Campws - F.

Beth yw Gradd Sylfaen?

Mae Graddau Sylfaen yn integreiddio dysgu academaidd a seiliedig ar waith trwy gydweithredu rhwng cyflogwyr a darparwyr rhaglenni. Eu bwriad yw i ddarparu dysgwyr â sgiliau a gwybodaeth sy'n berthnasol i'r diwydiant ac i annog cyfranogiad gan ddysgwyr nad ydynt o reidrwydd wedi ystyried astudio am gymhwyster lefel uwch yn flaenorol. Mae Graddau Sylfaen yn darparu cymhwyster unigol, ond hefyd yn cynnwys cyfleoedd cynnydd ar gyfer astudio pellach. Am ragor o wybodaeth ynghylch nodweddion diffiniol Graddau Sylfaen, gallwch gyfeirio at Ddatganiad Meincnodi Graddau Sylfaen yr Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd (QAA).

Amserau'r cwrs:

Dydd Mercher 1pm-4pm, 4.30pm-8.30pm

Dydd Iau 10am-1pm, 2pm-7pm

Cynigir y cwrs yn amodol ar ail ddilysiad.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Gofynion mynediad

Bydd yr ymgeiswyr i'r cwrs yn cael eu hystyried ar sail unigol. Manylir ar y gofynion mynediad arferol isod ond os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, bydd eich profiad gwaith a bywyd yn cael ei ystyried. Mae cyfuniadau o'r isod yn dderbyniol ac efallai y bydd cymwysterau eraill sydd heb eu rhestru'n dderbyniol hefyd. Cynnig Lefel A nodweddiadol – DD Cynnig BTEC nodweddiadol - proffil BTEC lefel 3 perthnasol - Clod/Llwyddo neu Lwyddo/Llwyddo/Llwyddo Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol - Gradd C a D/E Lefel A Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol - Llwyddo mewn Diploma gyda 60 credyd yn gyffredinol i gynnwys 45 o gredydau lefel 3 a llwyddo ym mhob un. Hefyd, llwyddo mewn TGAU mewn tri phwnc Gradd C neu uwch i gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith (neu gyfatebol). Efallai y bydd cyfweliad llwyddiannus yn ofynnol hefyd ar gyfer mynediad ar y cwrs.

Amseroedd cwrs

Dydd Mercher - 9.00am - 6.30pm a dydd Iau - 9.00am - 5.00pm

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau ac aseiniadau parhaus

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

6 Medi 2021

Dyddiad gorffen

26 Mai 2023

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Creative Arts Academy
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

DMCC5F01
L5

Cymhwyster

Foundation Degree in Photography

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Creative Arts Academy
Creative Arts Academy

45a Stryd Masnach,
Caerdydd 
CF10 5DT