Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Os hoffech weithio mewn gofal plant, neu os ydych mewn cyflogaeth ac yn awyddus i ddatblygu'ch gyrfa, mae'r cwrs hwn yn addysgu'r ystod lawn o sgiliau ar gyfer gweithio gyda phlant a phobl ifanc o'u genedigaeth hyd at 18 oed. Dyma'r llwybr delfrydol i ofal plant proffesiynol, addysgu neu waith arall gyda phobl ifanc, ac mae'n darparu profiad astudio yn y dosbarth ac ymarferol. Gyda chysylltiadau cryfion â chyflogwyr lleol, bydd y cwrs yn eich galluogi chi i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r materion a wynebir gan bobl sy'n gweithio yn y sector gofal plant ac yn darparu cyfleoedd rhagorol ar gyfer cyflogaeth neu astudiaeth bellach.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Byddwch yn astudio'r agweddau proffesiynol ar weithio mewn gofal plant, o gyfathrebu â chydweithwyr i ddeddfwriaeth a hawliau plant. Byddwch hefyd yn astudio'r holl agweddau ar blentyndod, o iechyd a datblygiad plant i addysg a chwarae.

Bydd yr asesu yn cynnwys aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau, seminarau, dadleuon a chyflwyniadau, portffolios, a phrosiectau yn y gweithle.

Noder: Gallwch wneud cais am y cwrs hwn naill ai trwy UCAS neu'n uniongyrchol gyda'r Coleg.
Os ydych yn gwneud cais drwy UCAS, defnyddiwch y manylion canlynol:
Cod Cwrs - LX53, Cod Prifysgol - W01, Cod Campws - E

Cynigir y cwrs yn amodol ar ddilysiad.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd : £44.00

Gofynion mynediad

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn unigol. Nodir isod y gofynion mynediad nodweddiadol, ond os nad ydych yn bodloni’r meini prawf hyn, yna bydd eich profiad gwaith a’ch profiad bywyd yn cael eu hystyried. Mae cyfuniad o’r cymwysterau isod yn dderbyniol, ac efallai y bydd cymwysterau eraill na chânt eu rhestru hefyd yn dderbyniol. Cynnig Safon Uwch nodweddiadol – DD. Cynnig BTEC nodweddiadol – proffil Lefel 3 BTEC perthnasol o Deilyngdod/Pasio neu Basio/Pasio/Pasio. Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol – Gradd C, a DE Safon Uwch. Cynnig Mynediad at Addysg Uwch nodweddiadol – Pasio Diploma gyda 60 credyd i gyd yn cynnwys 45 credyd lefel 3 (pasio pob un). Ymhellach, wedi pasio TGAU mewn tri phwnc gyda gradd C neu uwch yn cynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Mae cymwysterau lefel 3 derbyniol amgen yn cynnwys NNEB ynghyd â Diploma CACHE mewn Gofal Plant ac Addysg. Ymhellach, dylech fod yn gweithio mewn lleoliad gwaith mewn lle priodol (neu fod â mynediad at leoliad o’r fath) er mwyn eich galluogi i gwblhau’r gofynion o ran ymarfer seiliedig ar waith. Efallai hefyd y bydd yn ofynnol mynd trwy gyfweliad llwyddiannus er mwyn cael mynd ar y cwrs.

Addysgu ac Asesu

  • Aseiniadau ysgrifenedig ac asesiadau parhaus gan gynnwys portffolio

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
  • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
  • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
  • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
  • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Fe wnes i ddechrau astudio Lefel 3 mewn Addysg Plant ac wedyn symud ymlaen i’r Radd Sylfaen. Drwy hynny, rydw i wedi cyfarfod cymaint o bobl newydd a chael swydd newydd! Mae’r tiwtoriaid wedi bod yn anhygoel yn fy helpu i i gwblhau’r cwrs. Os ydych chi’n cael unrhyw broblemau wrth astudio, mae digon o gefnogaeth i chi yma. Mae wedi bod yn anodd ond yn hollol, hollol anhygoel ar yr un pryd. Rydw i wedi cael profiadau na fyddwn i byth wedi’u cael heb astudio yma. Os oes gennych chi ddiddordeb, ewch amdani! Mae posib sicrhau cydbwysedd rhwng astudio a’ch gwaith a bydd y coleg yn eich cefnogi chi bob cam o’r.

Dominique De Claire
Myfyrwraig Raddedig — Gradd Sylfaen Astudiaethau Plentyndod
Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ