Gradd Sylfaen mewn Rheolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol

L5 Lefel 5
Llawn Amser
14 Medi 2020 — 21 Mai 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae gan y cwrs rheoli iechyd a gofal cymdeithasol ddull gweithredu amlasiantaethol sy’n cwmpasu gwasanaethau cymdeithasol, y GIG, asiantaethau’r trydydd sector a sectorau annibynnol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Byddwch yn ennill ymchwil hanfodol, yn cynnwys rheoli cymorth, cydlynwyr gwasanaeth a rolau rheoli iechyd a gofal eraill.  Mae gennym fodiwlau lleoliad a all gyfrannu at leoliadau gwaith gofal presennol.

Yn ystod Blwyddyn 2 byddwch yn canfod lleoliad neu waith rhan amser mewn lleoliad iechyd neu ofal cymdeithasol gan roi cyfle i chi weithio gydag amrywiaeth o bobl mewn amgylchedd amlasiantaethol.

Blwyddyn un: Gradd Sylfaen mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 • Sgiliau ar gyfer Addysg Uwch – 20 credyd
 • Ymchwilio i Iechyd a Lles – 20 credyd
 • Y Gyfraith, Moeseg a Pholisi – 20 credyd
 • Sgiliau Cyflogadwyedd 1 – 20 credyd
 • Cyflwyniad i Arwain a Rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol – 20 credyd

Blwyddyn dau: Gradd Sylfaen mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 • Cymunedau a Chymdeithas – 20 credyd
 • Rhoi Ymchwil ar Waith yn Ymarferol – 20 credyd
 • Datblygiad Proffesiynol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol – 20 credyd
 • Cyfathrebu ac Ymyrryd – 20 credyd
 • Arweinyddiaeth a Rheolaeth Integredig – 20 credyd
 • Agweddau Cyfreithiol a Moesegol ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol 1 - 20 credyd

Os ydych yn ymgeisio drwy UCAS defnyddiwch y manylion canlynol:               
Cod y Cwrs: A44B, Cod Prifysgol: W01, Cod Campws: F

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus ac asesiadau gwaith cwrs

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd : £44.00

Gofynion mynediad

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn unigol. Nodir isod y gofynion mynediad nodweddiadol, ond os nad ydych yn bodloni’r meini prawf hyn, yna bydd eich profiad gwaith a’ch profiad bywyd yn cael eu hystyried. Mae cyfuniad o’r cymwysterau isod yn dderbyniol, ac efallai y bydd cymwysterau eraill na chânt eu rhestru hefyd yn dderbyniol fesul achos. Cynnig Safon Uwch nodweddiadol – DD Cynnig BTEC nodweddiadol – proffil Lefel 3 BTEC perthnasol o Deilyngdod/Pasio neu Basio/Pasio/Pasio. Cynnig Bagloriaeth – Gradd C, a DE Safon Uwch. Cynnig Mynediad at Addysg Uwch nodweddiadol – Pasio Diploma gyda 60 credyd i gyd yn cynnwys 45 credyd lefel 3 (pasio pob un). Hefyd, pasio TGAU mewn tri phwnc gyda gradd C neu uwch yn cynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Efallai hefyd y bydd yn ofynnol mynd trwy gyfweliad llwyddiannus er mwyn cael mynd ar y cwrs.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Medi 2020

Dyddiad gorffen

21 Mai 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ACCC5F02
L5

Cymhwyster

Foundation Degree in Care Studies

Wedi'i achredu gan:

Mwy

Fideos
Dysgu Dwyieithog
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Ymchwiliais i golegau cyn dewis i le y byddwn yn mynd, ond roedd Coleg Caerdydd a'r Fro yn darparu'r wybodaeth cwrs yr oeddwn ei eisiau. Rydym wedi gwneud llawer o adroddiadau ac astudiaethau achos ond edrychasom hefyd ar sut mae'r ymennydd dynol yn gweithio, fel y gallwn ddeall sawl ffurf o anableddau, yn feddyliol a chorfforol. O'm hamser yn CAVC gallaf ddweud bod y staff yn hynod gyfeillgar, rwyf hefyd wedi gwneud llawer o ffrindiau ac wedi mwynhau fy amser yno yn gyffredinol.

Lori Mamo
Myfyriwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE