Gradd Sylfaen mewn Cyfiawnder Troseddol

L5 Lefel 5
Llawn Amser
13 Medi 2021 — 20 Mai 2023
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i'ch darparu chi â'r wybodaeth greiddiol ynglŷn â'r gwahanol feysydd o Gyfiawnder Troseddol ac i ddangos i chi sut gellir cymhwyso'r rhain i gyd-destunau gwaith gwahanol. Mae'r cyfleoedd cyflogaeth yn y sector cyfiawnder troseddol yn amrywiol ac wedi'u hen sefydlu. Dros y ddegawd neu fwy diwethaf, mae'r sector, yn arbennig y maes cyfiawnder ieuenctid, wedi ehangu ac mae bellach yn cyflogi nifer fawr o bobl nad oes ganddynt gymwysterau ôl-radd neu gymwysterau proffesiynol pellach ac felly mae rhagolygon da mewn sector sy'n proffesiynoli ar draws y bwrdd.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Bydd gennych y cyfle i gysylltu â datblygiad sgiliau gwahanol sy'n ymwneud â chyflogaeth; gan gynnwys sgiliau datrys problemau, cyfathrebu ac ymchwil. Yn ogystal, byddwch yn ymgymryd â phrofiad gwaith mewn maes sy'n ymwneud â Chyfiawnder Troseddol i'ch helpu chi gyda chyflogaeth yn y dyfodol ac i ddangos i chi sut mae Cyfiawnder Troseddol yn berthnasol yn y byd gwaith.
Byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol;

 • Dulliau ac Ystadegau Ymchwil 
 • Deall Cyfiawnder Troseddol 
 • Damcaniaeth Troseddol 
 • Deall Trosedd, Dioddefwyr a'r Gymdeithas 
 • Deddf Troseddol 
 • Iechyd Meddwl a Lles 
 • Plismona 
 • Systemau a Ffynonellau Cyfreithiol 
 • Ymchwilio i Drosedd a Chyfiawnder Troseddol 1
 • Materion Cyfoes mewn Camddefnyddio Sylweddau 
 • Cyfiawnder Troseddol a Chymdeithasol yn y Gymuned

Os ydych yn ymgeisio drwy UCAS defnyddiwch y manylion canlynol:               
Cod y Cwrs: LM3M, Cod Prifysgol: W01, Cod Campws: F


Addysgu ac Asesu

Mae myfyrwyr yn mynychu am 32 wythnos y flwyddyn.  Mae'r rhaglen ar ffurf modiwlau, gydag un modiwl yn cynnwys Gwerth Credydau o 20, gan gynrychioli oddeutu 200 awr o ymdrech myfyriwr.   Bydd myfyrwyr yn astudio cyfwerth â 120 credyd y flwyddyn. 

Bydd dulliau cyflwyno yn cynnwys darlithoedd a gefnogir gan diwtorialau, seminarau, astudiaethau ymarferol (mewn labordai) ac astudiaethau achos.  Mae'r modiwlau wedi'u dylunio i annog dysgu cynyddol annibynnol trwy gydol y blynyddoedd o astudio. 

Asesir trwy aseiniadau cwrs, profion, profion amlddewis, profion fesul rhan, cyflwyniadau, arholiadau, prosiectau, traethodau hirion, etc.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd : £45.04

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Gofynion mynediad

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn unigol. Nodir isod y gofynion mynediad nodweddiadol, ond os nad ydych yn bodloni’r meini prawf hyn, yna bydd eich profiad gwaith a’ch profiad bywyd yn cael eu hystyried. Mae cyfuniad o’r cymwysterau isod yn dderbyniol, ac efallai y bydd cymwysterau eraill na chânt eu rhestru hefyd yn dderbyniol fesul achos. Cynnig Safon Uwch nodweddiadol – DD Cynnig BTEC nodweddiadol – proffil Lefel 3 BTEC perthnasol o Deilyngdod/Pasio neu Basio/Pasio/Pasio. Cynnig Bagloriaeth – Gradd C, a DE Safon Uwch. Cynnig Mynediad at Addysg Uwch nodweddiadol – Pasio Diploma gyda 60 credyd i gyd yn cynnwys 45 credyd lefel 3 (pasio pob un). Hefyd, pasio TGAU mewn tri phwnc gyda gradd C neu uwch yn cynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Efallai hefyd y bydd yn ofynnol mynd trwy gyfweliad llwyddiannus er mwyn cael mynd ar y cwrs.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cod y cwrs

Cymhwyster

Mwy...

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.