Tystysgrif Sylfaen mewn Ymarfer Adnoddau Dynol

L3 Lefel 3
Rhan Amser
3 Medi 2020 — 4 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae Tystysgrif Sylfaen CIPD mewn Adnoddau Dynol Lefel 3 yn rhoi sylfaen gadarn i fyfyrwyr ym mhob maes o Adnoddau Dynol. Wedi'i leoli ar ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, bydd y rhaglen hon yn helpu dysgwyr i ddatblygu'r sgiliau Adnoddau Dynol sydd eu hangen i fod yn fwy effeithiol yn y gwaith, gan ychwanegu gwerth gwirioneddol i'w swyddogaeth Adnoddau Dynol. Bydd dysgwyr yn astudio yn ystafelloedd dosbarth a chyfleusterau penodedig yn y coleg. Mae'r cymhwyster hwn yn cael ei argymell ar gyfer unigolion sydd naill ai'n gwbl newydd i'r maes Adnoddau Dynol, yn gweithio mewn rôl cefnogi Adnoddau Dynol ac sy'n dymuno datblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau, neu rhai sy'n bwriadu ymestyn eu gyrfa mewn Adnoddau Dynol gyda chymhwyster proffesiynol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r pynciau a astudir ar y cwrs hwn yn cynnwys:

 • Deall sefydliadau a rôl Adnoddau Dynol
 • Datblygu eich hun fel Ymarferydd Adnoddau Dynol effeithiol
 • Cofnodi, dadansoddi a defnyddio gwybodaeth Adnoddau Dynol
 • Adnoddau a Chynllunio Talent
 • Cefnogi ymarfer da mewn perfformiad a rheoli gwobrwyo
 • Cefnogi arfer da mewn rheoli cysylltiadau cyflogwyr

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £1,400.00

Gofynion mynediad

TGAU Mathemateg a Saesneg Graddau A i C. Dylech fod yn gweithio fel Rheolwr Pobl, Cynorthwy-ydd AD, Swyddog AD neu Bartner Busnes AD. Rhaid i bob ymgeisydd ddod i gyfweliad.

Addysgu ac Asesu

 • Addysgu ac asesu parhaus

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr o dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu llwytho i fyny neu eu hargraffu
 • Bydd cyrsiau ond ar gael os oes nifer digonol o fyfyrwyr yn cofrestru
 • Sylwer, os ydych yn dewis tri neu fwy o ddewisiadau cwrs, efallai bydd rhaid i chi gael apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2020

Dyddiad gorffen

4 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC3P20
L3

Cymhwyster

CIPD Tystysgrif Lefel 3 mewn Arferion Adnoddau Dynol

Tystebau Myfyrwyr

Ar hyn o bryd rwy'n astudio cwrs Lefel 3 y CIPD mewn Adnoddau Dynol yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. Dechreuais y cwrs heb unrhyw wybodaeth ynglŷn â sut mae adnoddau dynol yn gweithio a'i bwysigrwydd i redeg busnes. Ar ôl bod ar y cwrs hwn am gwta 5 mis, rwyf wedi ennill cymaint o wybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy sydd wedi fy helpu i ennill cyflogaeth llawn amser mewn swydd yn y maes adnoddau dynol.
Chloe Prew
CIPD Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE