Cymorth Cyntaf yn y Gweithle

L2 Lefel 2
Rhan Amser
6 Mai 2020 — 20 Mai 2020
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r cymhwyster hwn wedi ei anelu at weithleoedd risg isel.

Mae’r cwrs Cymorth Cyntaf Brys wedi ei ddylunio i roi’r wybodaeth a’r sgiliau sylfaenol i weithwyr sy’n ofynnol er mwyn achub bywydau mewn argyfwng meddygol. Cynhelir y cwrs hwn dros 18 awr ac mae’n cynnwys sesiynau damcaniaethol ac ymarferol. Bydd yn rhoi trosolwg trylwyr o ddelio ag argyfyngau meddygol sylfaenol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Erbyn diwedd y cwrs, bydd dysgwyr yn gallu rheoli a thrin mân anafiadau a byddant hefyd yn llwyr ymwybodol o’u dyletswyddau a’u cyfrifoldebau fel Cynorthwyydd Cymorth Cyntaf.

Erbyn diwedd y cwrs dylai ymgeiswyr allu:

 • Disgrifio rôl y Cynorthwyydd Cymorth Cyntaf
 • Delio â rheoli digwyddiad a’r sawl sydd wedi ei glwyfo
 • Cydnabod ac ymgymryd ag asesiad sylfaenol, gan gynnwys CPR
 • Adnabod damwain lle mae rhywun yn tagu ar rywbeth
 • Ymateb i anawsterau anadlu ac o ran y llwybr anadlu
 • Archwilio a thrin clwyfau a gwaedu
 • Adnabod a rheoli trawiad ar y galon
 • Delio â chyflyrau meddygol
 • Cofnodi digwyddiadau’n gywir

Caiff y cwrs hwn ei ddarparu yn yr ystafell ddosbarth ac mae’n cynnwys dull ymarferol, sy’n ymdrin â’r sgiliau a’r hyder i ddefnyddio sgiliau cymorth cyntaf mewn sefyllfa bywyd go iawn. Bydd uchafswm o 12 o ddysgwyr, sy’n sicrhau amgylchedd rhyngweithiol. Caiff dysgwyr eu hasesu’n barhaus drwy gyfrwng arddangosiadau ymarferol, ateb cwestiynau, cwisiau a gweithgareddau difyr. Darperir y deunyddiau hyfforddi.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £120.00

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd o dan 18
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i fod yn gynhwysol ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac o drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb roi hysbysiad ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg llwytho i fyny neu argraffu
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal y cyrsiau
 • Sylwch, os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Lefel A neu TGAU.

Gofynion mynediad

Angen bod dros 19 oed ar gychwyn y cwrs

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

6 Mai 2020

Dyddiad gorffen

20 Mai 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

6 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

SPCC2P03
L2

Cymhwyster

First Aid at Work

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd,
Heol Lecwydd,
Caerdydd,
CF11 8AZ