Gradd Sylfaen mewn Dylunydd Artist Cyfoes

L5 Lefel 5
Llawn Amser
14 Medi 2020 — 21 Mai 2022
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Fel rhaglen Gradd Sylfaen mewn pwyslais ar gyflogadwyedd a dealltwriaeth o sgiliau entrepreneuraidd.  Mae ‘Artist / Dylunydd’ yn derm cyffredinol a ddefnyddir fel arfer i gynnwys gwneud neu ddylunio gwrthrychau neu arteffactau. Mae gwneud wrth wraidd y cwrs, ac rydych chi’n datblygu sgiliau newydd drwy brofiad ymarferol gyda deunyddiau o fetelau, gwydr a cerameg i goed a thecstilau. Rydych chi’n dysgu pontio’r bwlch rhwng sgiliau oesol a’r dechnoleg ddiweddaraf gan greu ffyrdd newydd o wneud ar gyfer ein byd sy’n newid drwy’r amser. Byddwch hefyd yn datblygu arddull unigryw ac yn ystyried lle mae eich gwaith yn eistedd o fewn arfer creadigol. Rydych yn dysgu o brofiad diwydiant - ac yn cael eich ysbrydoli gan wneuthurwyr sy’n ymarfer.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Byddwch yn astudio’r modiwlau craidd canlynol ar lefel 4 a 5;  Blwyddyn 1 (lefel 4):

 • Modiwl Pwnc: Cyflwyniad i'r deunyddiau, prosesau ac offer y byddwch chi eu hangen ar gyfer ymarfer creadigol
 • Modiwl Maes:  Hwyluso cydweithio i gasglu profiad busnes, leoliad gwaith ac ymchwil i entrepreneuriaeth.
 • Modiwl Clwstwr:  Cyfres o ddarlithoedd a seminarau am sut mae celf a dylunio yn cyfrannu at rwydwaith o leoliadau cyfoes cymdeithasol, diwylliannol, hanesyddol ac athronyddol. 

Blwyddyn 2 (lefel 5):

 • Modiwl Pwnc: Symud y tu allan i'ch parth cyfforddus ac arbrofi gyda phroses faterol a thechnolegau newydd.
 • Modiwl Maes:  Ymgymryd â lleoliad gwaith, cynnal ymchwil i entrepreneuriaeth mewn perthynas â Chelf a Dylunio.
 • Modiwl Clwstwr: Arddangos eich sgiliau ymchwil a dadansoddi sgiliau yn eich cyflwyniad clwstwr terfynol. Bydd myfyrwyr yn ymgymryd â chymysgedd cytbwys o theori ac ymarfer sy’n cael eu cyflwyno drwy amrywiaeth o ddulliau addysgu ar draws y rhaglen.  

Defnyddir arddangosfeydd a darlithoedd i ddisgrifio prosesau a thechnegau, sy’n cael eu hategu gan seminarau, hyfforddiant unigol, trafodaeth grŵp a sesiynau tiwtorial. Nodwch: Gallwch wneud cais am y cwrs hwn naill ai drwy UCAS neu’n uniongyrchol gyda'r Coleg. Os ydych yn gwneud cais trwy UCAS, defnyddiwch y manylion canlynol: Cod y Cwrs - W250, Cod y Brifysgol - C20, Cod y Campws - 8, CAVC - Campws y Barri

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Gofynion mynediad

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn unigol. Nodir isod y gofynion mynediad nodweddiadol, ond os nad ydych yn bodloni’r meini prawf hyn, yna bydd eich portffolio o waith priodol a’ch profiad yn cael eu hystyried mewn cyfweliad. Mae cyfuniad o’r cymwysterau isod yn dderbyniol, ac efallai y bydd cymwysterau eraill na chânt eu rhestru hefyd yn dderbyniol. Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu’n hŷn ac ar gyfer mynediad safonol mae’n ofynnol cael isafswm o 48 o bwyntiau tariff UCAS, a adlewyrchir yn y cynigion isod: Cynnig Safon Uwch nodweddiadol - DD Cynnig BTEC nodweddiadol – proffil lefel 3 BTEC perthnasol o Basio/Pasio/Pasio Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol – Gradd C, a DE Safon Uwch Cynnig Mynediad at Addysg Uwch nodweddiadol – Pasio Diploma gyda 60 credyd i gyd yn cynnwys 45 credyd lefel 3 (pasio pob un).

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Medi 2020

Dyddiad gorffen

21 Mai 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

13 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CDCR5F06
L5

Cymhwyster

Foundation Degree in Contemporary Artist Designer

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Mae pawb yn gyfeillgar iawn ac mae’r profiad dysgu wedi bod yn arbennig - mae’r tiwtoriaid yn gefnogol ar bob adeg. Mi fyddwn i'n argymell mynd i’r Coleg gan ei fod yn lwybr gwych i brifysgol neu waith. Dwi'n ddigon ffodus i fod yn astudio cwrs dwi wir yn ei fwynhau a dyna’r peth pwysicaf.

Felix Ray
Myfyriwr Celf a Dylunio Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ