Rheoliadau ODS a Nwy F 

L2 Lefel 2
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Yn cael ei adnabod yn flaenorol fel y cymhwyster Trin Oeryddion yn Ddiogel (2078), nod y cwrs Rheoliadau Nwyon F ac ODS (2079-11 Categori 1) yw darparu'r wybodaeth a'r sgiliau i'r ymgeisydd i weithio ar fewnosod, gwasanaethu, cynnal a chadw, adfer a gwirio gollyngiad offer rheweiddiad sefydlog, aerdymheru a phwmp gwres sy'n cynnwys oeryddion sydd wedi'u dosbarthu naill ai fel nwyon wedi'u Fflworeiddio (F) neu Sylweddau sy'n Teneuo'r Osôn (ODS).

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i gysylltu â'r gofynion cyfreithiol ac yn dangos sut i ddal, atal a lleihau allyriadau nwyon-F, yn ôl y protocol Kyoto.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd ymgeiswyr yn ennill sgiliau, gwybodaeth a thechnegau digonol i:

 • Saernïo a gosod uniadau mecanyddol ac uniadau wedi'u presyddu
 • Cynnal prawf pwysedd a gwagio i BSEN378
 • Gwefru cymysgedd seotropig (eg.R404A), rhedeg y system a gwirio'r cyflwr oeryddol
 • Cynnal gwiriad gweledol am ollyngiadau, asesu'r system yn anuniongyrchol am wefr isel, a defnyddio canfodydd gollyngiadau electronig i brofi am ollyngiadau
 • Gosod a datgysylltu medryddion ar y system redeg gyda falfiau gwasanaethu a falfiau Schrader
 • Adfer yr oerydd
 • Cadw llyfrau log a chofnodion nwyon wedi'u fflworeiddio
 • Trin oeryddion yn ddiogel a chael gwared ar sylweddau sydd wedi'u gwahardd dan y gyfraith

Bydd rhaid i ymgeiswyr fod wedi'u cyflogi yn y diwydiant fel peiriannydd oeri neu mewn swydd gyfatebol

Bydd yr asesiad yn seiliedig ar arholiad ar-lein ac asesiad ymarferol.

Gofynion mynediad

Rhaid bod yn gyflogedig yn y diwydiant fel peiriannydd oergelloedd neu gyfatebol.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

6 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSGAS3P44
L2

Cymhwyster

City & Guilds Dyfarniad Lefel 2 mewn Rheoliadau F-Gas ac ODS: Categori I

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

DB2,
Campws Canol y Ddinas,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE