Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod

L5 Lefel 5
Llawn Amser
14 Medi 2020 — 21 Mai 2022
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Os ydych eisiau gweithio gyda phlant, neu os ydych eisoes yn gweithio o fewn y sector ac eisiau datblygu eich gyrfa, yna gallai'r cwrs hwn fod yn berffaith i chi! Mae'r rhaglen hon yn addysgu'r ystod lawn o sgiliau ar gyfer gweithio gyda phlant a phobl ifanc o'u geni hyd at 19 mlwydd oed, ac yn llwybr perffaith i ofal plant proffesiynol, addysgu neu waith arall gyda phlant a phobl ifanc; mae'n gyfle datblygu proffesiynol delfrydol ar gyfer gweithwyr proffesiynol eraill fel nyrsys ac ymwelwyr iechyd. Mae gan y cwrs hwn, sy'n rhoi profiad o waith ymarferol ac astudio yn y ddarlithfa, gysylltiadau cryf â nifer o gyflogwyr lleol. Mae hyn yn eich galluogi i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r materion a wynebir gan bobl sy'n gweithio yn y sector plant a phobl ifanc, ac hefyd yn darparu cyfleoedd rhagorol ar gyfer cyflogaeth neu astudiaeth bellach.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd myfyrwyr yn astudio'r elfennau proffesiynol o weithio gyda phlant a phobl ifanc, gan gynnwys:  

  • Arwain Gwaith o fewn Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc 
  • Diogelu 
  • Hyrwyddo Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
  • Damcaniaethau Datblygu
  • Iechyd a Llesiant Plant a Phobl Ifanc 
  • Cyfathrebu a Phartneriaeth 
  • Materion Cwricwlwm

Bydd yr asesu yn cynnwys aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau, seminarau, dadleuon a chyflwyniadau, portffolios, a phrosiectau yn y gweithle.

Noder: Gallwch wneud cais am y cwrs hwn naill ai trwy UCAS neu'n uniongyrchol gyda'r Coleg.
Os ydych yn gwneud cais drwy UCAS, defnyddiwch y manylion canlynol:
Cod Cwrs - LX53, Cod Prifysgol - W01, Cod Campws - E

Cynigir y cwrs yn amodol ar ddilysiad.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd : £44.00

Gofynion mynediad

Yn ogystal, llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch i gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith (neu gyfwerth). Mae cymwysterau lefel 3 eraill sy'n cael eu derbyn yn cynnwys NNEB, Diploma Lefel 3 CACHE mewn Gofal Plant ac Addysg, Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant a Diploma Lefel 3 mewn Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion.

Addysgu ac Asesu

  • Aseiniadau ysgrifenedig ac asesiadau parhaus gan gynnwys portffolio

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Medi 2020

Dyddiad gorffen

21 Mai 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

TLCR5F03
L5

Cymhwyster

Foundation Degree in Childhood Studies

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Fe wnes i ddechrau astudio Lefel 3 mewn Addysg Plant ac wedyn symud ymlaen i’r Radd Sylfaen. Drwy hynny, rydw i wedi cyfarfod cymaint o bobl newydd a chael swydd newydd! Mae’r tiwtoriaid wedi bod yn anhygoel yn fy helpu i i gwblhau’r cwrs. Os ydych chi’n cael unrhyw broblemau wrth astudio, mae digon o gefnogaeth i chi yma. Mae wedi bod yn anodd ond yn hollol, hollol anhygoel ar yr un pryd. Rydw i wedi cael profiadau na fyddwn i byth wedi’u cael heb astudio yma. Os oes gennych chi ddiddordeb, ewch amdani! Mae posib sicrhau cydbwysedd rhwng astudio a’ch gwaith a bydd y coleg yn eich cefnogi chi bob cam o’r.

Dominique De Claire
Myfyrwraig Raddedig — Gradd Sylfaen Astudiaethau Plentyndod
Dysgu Dwyieithog

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ