Chwaraeon - Diploma Estynedig

L3 Lefel 3
Llawn Amser
7 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Diploma BTEC Estynedig Lefel 3 mewn Chwaraeon yn gwrs sy'n ddilyniant i Ddiploma Gyfrannol BTEC Chwaraeon, ac mae'n berffaith i'r rhai sy'n awyddus i ddilyn gyrfa yn y diwydiant hyfforddi neu arwain chwaraeon. Gan gwmpasu amrywiaeth o bynciau gan gynnwys ffitrwydd ar gyfer chwaraeon, datblygu mewn chwaraeon a hyfforddi mewn chwaraeon, bydd y rhaglen hon yn datblygu'r sgiliau sylfaenol, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen i lwyddo yn y maes. Bydd dysgwyr yn astudio yn ein Campws Chwaraeon Rhyngwladol yng Nghaerdydd, ac yn cael cyfle i roi eu sgiliau a'u gwybodaeth ar waith mewn lleoliad chwaraeon ymarferol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu ystod eang o bynciau gan gynnwys:

 • Ffisioleg ffitrwydd
 • Asesu risg mewn chwaraeon
 • Profi ffitrwydd ar gyfer chwaraeon ac ymarfer corff
 • Hyfforddi chwaraeon
 • Hyfforddi gweithgaredd corfforol
 • Ymarfer corff, iechyd a ffordd o fyw
 • Seicoleg chwaraeon
 • Maetheg chwaraeon

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Diploma 90 Credyd mewn Chwaraeon. Geirda boddhaol yn dynodi 90% o bresenoldeb ac ymddygiad da.

Addysgu ac Asesu

 • Asesu parhaus gan gynnwys aseiniadau rheolaidd

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd o dan 18
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i fod yn gynhwysol ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac o drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb roi hysbysiad ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg llwytho i fyny neu argraffu
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal y cyrsiau
 • Sylwch, os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Lefel A neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

SPCC3F04
L3

Cymhwyster

Pearson BTEC Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Chwaraeon

Mwy

Dysgu Dwyieithog
Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Gwnaeth y cwrs dwyieithog fy helpu i gynnal fy sgiliau Cymraeg a fy nghaniatáu i wneud y cwrs roeddwn eisiau ei wneud. Mae Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd yn grêt - os ydych yn chwarae pêlrwyd mae Ty ˆ Chwaraeon Dinas Caerdydd gerllaw ac mae popeth mor lleol. Pan ddechreuais gyntaf gwnaethom lawer o wahanol weithgareddau a oedd yn ffordd wych i bob un ohonom wneud ffrindiau ac uchafbwynt arall oedd pan hyfforddais gymnasteg gyntaf - mwynheais yn fawr. Ar ôl gadael y Coleg rwy’n gobeithio mynd i’r brifysgol i astudio chwaraeon.

Aaliyah Martinson
Astudio Chwaraeon (Dwyieithog), cyn hynny wedi astudio cwrs chwaraeon – Lefel 2

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd,
Heol Lecwydd,
Caerdydd,
CF11 8AZ