Diploma Estynedig mewn Gwasanaethau Cyhoeddus CBC

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Cynlluniwyd ein Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus i’ch baratoi ar gyfer mynediad llwyddiannus i unrhyw un o’r gwasanaethau cyhoeddus mewn lifrai. Wedi ei lleoli yng Nghanolfan Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd, mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar ymchwilio i waith yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân ac Achub, y Gwasanaeth Ambiwlans, y Lluoedd Arfog a’r Gwasanaeth Carchardai. Gan astudio yng nghyfleusterau pwrpasol y coleg, bydd disgyblion sy’n mynd ar drywydd y swydd hon yn datblygu eu ffitrwydd corfforol, ynghyd â’r wybodaeth a’r sgiliau dymunol sy’n ofynnol i gychwyn gyrfa yn un o’r gwasanaethau mewn lifrai.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r pynciau y byddwch yn eu hastudio yn cynnwys:

 • Deall disgyblaeth yn y Gwasanaethau Cyhoeddus mewn gwisg unffurf
 • Paratoadau corfforol a ffitrwydd ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Profi ffitrwydd a hyfforddiant ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus mewn gwisg unffurf
 • Sefydliadau rhyngwladol a hawliau dynol
 • Sgiliau ar gyfer gweithgareddau yn yr awyr agored ar sail y tir a sgiliau anturus
 • Cynllunio a rheoli digwyddiadau mawrion
 • Ymddygiad mewn cyflogaeth y sector cyhoeddus
 • Agweddau ar y system gyfreithiol a'r broses gwneud deddfau
 • Gwirfoddoli yn y gwasanaethau cyhoeddus
 • Llwybreiddio ar y tir gan ddefnyddio map a chwmpawd

Sgiliau Hanfodol

Mae'r cwrs yn cynnwys cymysgedd o ddysgu ymarferol yn yr awyr agored gan gynnwys ffitrwydd corfforol, gwaith tîm a dysgu awyr agored a dysgu damcaniaethol dan do. Yn ogystal â chymryd rhan mewn gweithgareddau yn yr awyr agored ac anturus, bydd myfyrwyr hefyd yn ymglymedig ag ymweliadau addysgol â'r gwasanaethau cyhoeddus, a fydd yn eu darparu â'r cyfle i gyfarfod â swyddogion y gwasanaethau cyhoeddus a sgwrsio gyda nhw.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Cwblhau Diploma 90 Credyd mewn Gwasanaethau Cyhoeddus yn llwyddiannus.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau parhaus gan gynnwys asesiadau ysgrifenedig ac asesiadau ymarferol

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Dysgu Dwyieithog
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Diploma Estynedig mewn Gwasanaethau Cyhoeddus CBC

Rwyf wedi bod yn filwr wrth gefn yn y Llynges Frenhinol, ers dwy flynedd a hanner a defnyddiais y sgiliau rwyf wedi eu dysgu yn y coleg yn fy nghyfnod fel milwr wrth gefn. Rwyf wedi mwynhau fy amser yn y coleg ac mae'r cyfleusterau ar y Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd (CISC) lle rwyf wedi bod yn astudio yn dda iawn.

James Parr
Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 3

Angen gwybod

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Camau nesaf

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd,
Heol Lecwydd,
Caerdydd,
CF11 8AZ