Cyfrifiadura gyda Ddiogelwch Seiber - Diploma Estynedig

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Cyfrifiadureg yn parhau o gwrs blwyddyn Diploma Sylfaen BTEC mewn Cyfrifiadureg ac mae'n cyfateb i dair Lefel A. Bydd myfyrwyr sy'n ennill y cymhwyster hwn naill ai'n mynd ymlaen i astudio cymhwyster sy'n gysylltiedig â chyfrifiadura neu TG yn y Brifysgol neu'n mynd i waith cyflogedig.

Mae hwn yn faes twf ar gyfer cyfleoedd gwaith wrth i dwf yn nifer y dyfeisiau TG barhau i arwain at dwf yn y galw am staff sy'n gallu rheoli amgylchedd rhwydweithio, a bydd yn parhau i gynyddu. Mae sgiliau'n amrywio o adnabod a chyfnewid cydrannau sylfaenol cyfrifiadur personol i gysylltu rhwydwaith o gyfrifiaduron o fewn cwmni, gan alluogi busnesau i gyfathrebu â'r byd ac i weithredu ar raddfa fyd-eang. Mae diogelwch a chreu a rheoli amgylcheddau TG diogel yn elfennau hanfodol i adeiladu busnes llwyddiannus a rhaid i gwmnïau ddatblygu strategaethau i gael gwared ar firysau ac atal hacio lle bynnag y bo modd.  Mae rhwydweithio hefyd yn faes cyffrous o fewn y proffesiwn cyfrifiadureg, ac mae'n cynnig cyfleoedd gyrfa pleserus a heriol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Yn y Ddiploma Estynedig hon mewn Cyfrifiadureg byddwch yn astudio unedau, gan gynnwys:

 • Cynllunio a Rheoli Prosiectau Cyfrifiadurol

 • Prosiectau Dylunio a Datblygu Meddalwedd

 • Effeithiau Cyfrifiadureg

 • Datblygu Gemau Cyfrifiadurol

 • Rhwydweithio Cyfrifiadurol

Career Ready 

Pan fyddwch chi wedi dewis eich cwrs, rydym yn argymell yn fawr eich bod yn cofrestru ar raglen Career Ready. Mae hon yn rhaglen sy'n rhedeg ochr yn ochr â'ch cwrs i sicrhau taith drawsnewidiol, ac fe'i cynlluniwyd i'ch helpu i fynd ymlaen i'r byd gwaith neu i'r Brifysgol gyda'r hyder, y sgiliau a'r rhwydweithiau proffesiynol sydd eu hangen arnoch er mwyn cyflawni'ch potensial.

Byddwn yn darparu mentor, ymweliadau â gweithleoedd, dosbarthiadau meistr a phrofiadau yn y gwaith i chi, a allai hefyd gynnwys interniaeth. Bydd y cyfan yn gweithio gyda'i gilydd ac yn adeiladu ar eich astudiaethau i'ch helpu i ddatblygu'r sgiliau a'r hyder fydd eu hangen arnoch i lwyddo mewn gyrfaoedd yn y dyfodol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Diploma Sylfaen Cenedlaethol mewn Cyfrifiadura. Geirda gan Diwtor Cwrs yn dynodi ymddygiad da, presenoldeb o 90%+ ac addasrwydd

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau parhaus gan gynnwys arholiadau ysgrifenedig ac asesiadau ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd o dan 18
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i fod yn gynhwysol ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac o drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb roi hysbysiad ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg llwytho i fyny neu argraffu
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal y cyrsiau
 • Sylwch, os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Lefel A neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Y ddwy agwedd ar y Coleg yr wyf wedi eu mwynhau fwyaf yw sut mae'r Coleg yn fy mharatoi ar gyfer gwaith, nid dim ond dysgu beth mae'r cwrs yn ei ddweud. Ac hefyd yr holl bobl anhygoel yr wyf wedi'u cyfarfod, o'r myfyrwyr i'r staff.

Jake Huntley
Myfyriwr Rhwydweithio TG a Chymorth Systemau Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ