Diploma Estynedig mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Diploma Estynedig BTEC mewn Gofal Iechyd a Chymdeithasol yn gymhwyster lefel uwch dwy-flynedd, a fydd yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gwaith cyflogedig yn y sector Gofal Iechyd a Chymdeithasol neu fynediad i addysg uwch, lle derbynnir y cymhwyster. Wedi ei leoli ar ein campws Canol Dinas yng Nghaerdydd, bydd gan fyfyrwyr fynediad i gyfleusterau ac ystafelloedd dosbarth pwrpasol y coleg, yn ogystal â threulio amser mewn lleoliadau gwaith gwerthfawr mewn gwahanol leoliadau gofal yn eu dewis faes, gan gynnwys meithrinfeydd a chartrefi gofal.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae pynciau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cynnwys:

 • Elfennau sylfaenol anatomi a ffisioleg iechyd a gofal cymdeithasol
 • Datblygiad personol a phroffesiynol mewn iechyd a gofal cymdeithasol
 • Persbectifau seicolegol iechyd a gofal cymdeithasol
 • Datblygiad trwy gamau bywyd
 • Cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Mae Bagloriaeth Cymru hefyd yn rhan orfodol o'r cwrs hwn.

Fel rhan o'r rhaglen, addysgir y Sgiliau Allweddol dilynol:

 • Cyfathrebu
 • Cymhwyso Rhif
 • Technoleg Gwybodaeth
 • Datrys Problemau
 • Gwella dysg bersonol
 • Gweithio gydag eraill

Mae llwyth gwaith trwm ar y cwrs hwn, felly bydd disgwyl i chi astudio'n helaeth adref a chwblhau portffolio sylweddol o aseiniadau. Mae profiadau gwaith yn hanfodol gyda'r cymhwyster hwn.

Mae Edexcel yn gofyn i fyfyrwyr ymgymryd â gwaith gorfodol trwy Ddatblygiad Personol a Phroffesiynol cynlluniedig mewn amrywiaeth o osodiadau profiad gwaith. Mae hwn yn rhan hanfodol/orfodol er mwyn llwyddo ar y cwrs hwn. Bydd profiad gwaith mewn ystod o feysydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol hefyd yn helpu myfyrwyr i ddeall perthnasedd eu hastudiaethau.

Noder: Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i ymgeiswyr cyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a'r Blynyddoedd Cynnar gael gwiriad clir gan y Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd.

Gofynion mynediad

Diploma Sylfaen Lefel Genedlaethol BTEC Pearson mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Saesneg Iaith TGAU Graddau A* i C. Ffafrir Mathemateg A* i D. Archwiliad DBS a geirda boddhaol.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Dysgu Dwyieithog
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Ymchwiliais i golegau cyn dewis i le y byddwn yn mynd, ond roedd Coleg Caerdydd a'r Fro yn darparu'r wybodaeth cwrs yr oeddwn ei eisiau. Rydym wedi gwneud llawer o adroddiadau ac astudiaethau achos ond edrychasom hefyd ar sut mae'r ymennydd dynol yn gweithio, fel y gallwn ddeall sawl ffurf o anableddau, yn feddyliol a chorfforol. O'm hamser yn CAVC gallaf ddweud bod y staff yn hynod gyfeillgar, rwyf hefyd wedi gwneud llawer o ffrindiau ac wedi mwynhau fy amser yno yn gyffredinol.

Lori Mamo
Myfyriwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ