Gofal Plant, Dysgu a Datblygiad - Diploma Estynedig

yn unig 3 o lefydd ar gael
L3 Lefel 3
Llawn Amser
2 Medi 2019 — 19 Mehefin 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs Diploma Estynedig mewn Gofal, Dysg a Datblygiad Plant wedi’i anelu at fyfyrwyr sydd wedi cyflawni’r Diploma Lefel 3 CCLD. Wedi’i lleoli ar ein campws Canol Dinas yng Nghaerdydd, mae’r rhaglen hon yn ychwanegu at ac yn ymestyn y dysg a gafwyd trwy gydol y Lefel 3 CCLD, gan ddarparu disgyblion gyda’r pwyntiau UCAS angenrheidiol i wneud cais i A.U. (mwyafswm o 420 pwynt).

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae 16 uned sy'n cynnwys:

 • Cyfathrebu
 • Datblygiad Personol
 • Datblygiad Plant a Phobl Ifanc
 • Diogelu
 • Ymarfer Proffesiynol
 • Hybu Dysgu

Bydd dysgwyr hefyd yn cwblhau 3 asesiad allanol ar sail gofal, dysgu a datblygiad plant a phobl ifanc.

Noder: bydd 700 o oriau wedi'u cwblhau eisoes yn y Lefel 3 CCLD, gyda 50 o oriau ychwanegol i'w hennill ar y diploma estynedig.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

CCLD Diploma CACHE Lefel 3 a hefyd TGAU Saesneg Graddau A* i C. Ffafrir Mathemateg A* i D.

Addysgu ac Asesu

 • Aseiniadau ysgrifenedig ac asesiad seiliedig ar waith

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2019

Dyddiad gorffen

19 Mehefin 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CRCC3F02
L3

Cymhwyster

NCFE CACHE Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon)

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy'n teimlo'n llawer mwy annibynnol nag yr oeddwn yn yr ysgol. Teimlaf fod yna lawer mwy o gefnogaeth yma. Trwy wneud y cwrs hwn, byddaf yn gallu gweithio mewn ysgol. Mae pob un o fy athrawon yn hyfryd iawn, maent i gyd yn gefnogol ac yn garedig.

Rebecca Burrows
Myfyriwr Gofal Plant Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE