Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Tystysgrif Estynedig

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Diploma Lefel mewn Gofal Iechyd a Chymdeithasol yn gwrs llawn amser un-flwyddyn, ac yn ddelfrydol i’r unigolion hynny sy’n awyddus i ddatblygu mwy ar eu sgiliau a’u gwybodaeth yn y maes. Wedi ei lleoli ar ein campws Canol Dinas yng Nghaerdydd, mae’r rhaglen wedi ei hanelu at fyfyrwyr sy’n ceisio gyrfa yn y diwydiant Gofal Iechyd a Chymdeithasol, a gall disgyblion ddisgwyl caffael dealltwriaeth sylfaenol dda o’r gofynion mewn unrhyw faes gofal. Gan astudio yng nghyfleusterau ac ystafelloedd dosbarth pwrpasol y coleg, bydd dysgwyr yn ymgymryd â lleoliadau gwaith rheolaidd ac yn dilyn rhaglen astudio alwedigaethol eang.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ymhlith y pynciau a astudir mae:

 • Anghenion unigol
 • Anatomi a ffisioleg
 • Datblygiad rhychwant oes dynol

Gan nad yw'r cwrs hwn yn arbenigo mewn ardal benodol o ofal neu ar grŵp cleientiaid arbennig, mae'n rhoi dealltwriaeth sylfaenol dda i chi ar gyfer cyflogaeth mewn unrhyw faes gofal. Felly, mae'n darparu sylfaen i ymgeiswyr sy'n dymuno astudio ymhellach er mwyn dilyn gyrfa mewn Nyrsio, Bydwreigiaeth, Gwaith Cymdeithasol neu fel Parafeddyg o fewn y sector Gofal Iechyd neu'r Gwasanaethau mewn Lifrai.

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn bydd gennych gymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2 a gydnabyddir yn genedlaethol. Mae hyn yn gyfwerth â 4 TGAU graddau A*-C.

Byddwch hefyd yn ennill y cymwysterau Sgiliau Hanfodol canlynol:

 • Cymhwyso Rhif
 • Cyfathrebu

Bydd myfyrwyr fel rheol yn mynychu coleg tri diwrnod yr wythnos a lleoliad gwaith un diwrnod yr wythnos. Mae'r cwrs hwn yn Rhaglen Ddysgu hyblyg, felly byddem yn croesawu ymholiadau gan unrhyw sydd â diddordeb ynddo fel y mae, neu wedi ei addasu i fodloni anghenion eu dyheadau gyrfa presennol.

Noder: Dylai dysgwyr sy'n astudio cyrsiau Gofal Plant neu Iechyd a Gofal Cymdeithasol fod yn ymwybodol ei bod hi'n ofyniad ar y cwrs bod bob dysgwr sy'n gweithio â phlant neu mewn amgylchedd gofal yn meddu ar wiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

3 TGAU Gradd A* - C yn cynnwys Saesneg Iaith. Rhaid cael Mathemateg A* - D. NEU Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 1, gan gynnwys TGAU Saesneg Iaith Gradd A* - C a Mathemateg Gradd A* - D. Neu Lwyddo mewn BTEC Lefel 2, gan gynnwys TGAU Saesneg Iaith A* - C a Mathemateg gradd D neu uwch. Gwiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirda.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus a dau arholiad

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Ymchwiliais i golegau cyn dewis i le y byddwn yn mynd, ond roedd Coleg Caerdydd a'r Fro yn darparu'r wybodaeth cwrs yr oeddwn ei eisiau. Rydym wedi gwneud llawer o adroddiadau ac astudiaethau achos ond edrychasom hefyd ar sut mae'r ymennydd dynol yn gweithio, fel y gallwn ddeall sawl ffurf o anableddau, yn feddyliol a chorfforol. O'm hamser yn CAVC gallaf ddweud bod y staff yn hynod gyfeillgar, rwyf hefyd wedi gwneud llawer o ffrindiau ac wedi mwynhau fy amser yno yn gyffredinol.

Lori Mamo
Myfyriwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ