Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Datblygwyd y cymhwyster ar gyfer unigolion sy'n gweithio ar hyn o bryd, neu'n bwriadu gweithio yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae wedi'i dargedu at ddysgwyr sy'n dysgu yn seiliedig ar waith, mewn addysg bellach, a chweched dosbarth mewn ysgolion. Bydd yn galluogi dysgwyr i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru fel gweithiwr gofal cymdeithasol mewn gofal cartref neu ofal plant preswyl ar yr amod eu bod nhw'n bodloni gofynion cofrestru ychwanegol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cymhwyster yn darparu cyflwyniad manwl i'r egwyddorion, gwerthoedd a'r wybodaeth angenrheidiol i weithio yn y sectorau gofal iechyd a gofal cymdeithasol gydag oedolion a phlant a phobl ifanc.

Mae cynnwys y cymhwyster hwn yn cefnogi dysgwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r:

 • egwyddorion a gwerthoedd craidd sy'n sail i arfer iechyd a gofal cymdeithasol
 • ffyrdd o weithio yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol
 • arfer effeithiol o fewn iechyd a gofal cymdeithasol
 • llwybrau datblygu at astudiaeth bellach neu gyflogaeth mewn diogelu Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Noder: Dylai dysgwyr sy'n astudio cyrsiau Gofal Plant neu Iechyd a Gofal Cymdeithasol fod yn ymwybodol ei bod hi'n ofyniad ar y cwrs bod bob dysgwr sy'n gweithio â phlant neu mewn amgylchedd gofal yn meddu ar wiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

3 TGAU Gradd A* - C yn cynnwys Saesneg Iaith. Rhaid cael Mathemateg A* - D. NEU Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 1, gan gynnwys TGAU Saesneg Iaith Gradd A* - C a Mathemateg Gradd A* - D. Neu Lwyddo mewn BTEC Lefel 2, gan gynnwys TGAU Saesneg Iaith A* - C a Mathemateg gradd D neu uwch. Gwiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirda.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus a dau arholiad

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Dysgu Dwyieithog
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Ymchwiliais i golegau cyn dewis i le y byddwn yn mynd, ond roedd Coleg Caerdydd a'r Fro yn darparu'r wybodaeth cwrs yr oeddwn ei eisiau. Rydym wedi gwneud llawer o adroddiadau ac astudiaethau achos ond edrychasom hefyd ar sut mae'r ymennydd dynol yn gweithio, fel y gallwn ddeall sawl ffurf o anableddau, yn feddyliol a chorfforol. O'm hamser yn CAVC gallaf ddweud bod y staff yn hynod gyfeillgar, rwyf hefyd wedi gwneud llawer o ffrindiau ac wedi mwynhau fy amser yno yn gyffredinol.

Lori Mamo
Myfyriwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ