Diploma - E-chwaraeon

L1 Lefel 1
Llawn Amser
4 Medi 2023 — 21 Mehefin 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar dasgau a sgiliau ymarferol sy’n rhoi pwyslais ar arddangos sgiliau sy’n berthnasol i’r diwydiant e-chwaraeon. Mae'r cymhwyster yn rhoi cyfle i ddysgwyr gaffael a datblygu sgiliau generig, trosglwyddadwy ac e-chwaraeon ar gyfer y sector er mwyn cwblhau tasgau a dangos lefel o gyflawniad sy'n eu galluogi i symud ymlaen at ddysgu pellach.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Dylunio Cynnyrch:

Bydd gofyn ichi ymchwilio i ddylunio da ar gyfer nwyddau, dillad ac offer sy'n gysylltiedig ag e-chwaraeon.  Bydd gofyn ichi ddylunio cynnyrch ar gyfer tîm e-chwaraeon.

Brandio Cynnyrch:

Byddwch yn ennill dealltwriaeth sylfaenol o farchnata a brandio.  Yn ystyried sloganau, brandio, cyflwyniad a marchnadoedd targed.

Cyflwyno Syniad Busnes:

Mae’r modiwl wedi'i anelu at gefnogi busnes a sut caiff syniadau busnes posibl eu hymchwilio a'u cyflwyno. 

Mae dylunio cyflwyniad rhyngweithiol:

Yn eich galluogi i ddeall y gwahanol fathau o feddalwedd a chyflwyno.  Bydd hyn yn mynd i’r afael â datblygu arddull cyflwyno da a sut i’w gwella i fod yn gynaliadwy ar gyfer y gynulleidfa darged.

Defnyddio Technolegau Cyfathrebu Digidol:

Eich galluogi i wneud cysylltiadau gyda chymunedau e-chwaraeon.  Byddwch yn mynd i’r afael â defnyddio e-bost, fideo-gynadledda, cyfryngau cymdeithasol a diogelwch digidol.

Bod yn Heini ac yn Iach:

Mae’n rhan bwysig o E-chwaraeon.  Mae hyn yn eich galluogi i adnabod arferion iechyd a ffitrwydd da, a sut maent yn effeithio ar iechyd meddwl a pherfformiad yn ystod gemau.

Cyfleusterau

- Cyfrifiaduron Gemau Alienware
- Offer Gemau Alienware 
- 5.1 Setiau pen sain amgylchynol ar gyfer gemau

Addysgu ac asesu

Bydd y dysgwr yn ymgymryd ag aseiniadau ar gyfer pob modiwl.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £0.00

Gofynion mynediad

2 TGAU Gradd A-E, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg Gradd A-E. Mae’n rhaid i fyfyrwyr fod yn 16 oed neu hŷn / Bydd myfyrwyr newydd yn cael cyfweliad/prawf lleoli cyn dechrau eu cwrs er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu rhoi ar y lefel gywir.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2023

Dyddiad gorffen

21 Mehefin 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

18 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC1F19
L1

Cymhwyster

Pearson BTEC Diploma Rhagarweiniol Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol
Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Symud ymlaen at Ddiploma E-chwaraeon Lefel 2.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE