E-chwaraeon

L1 Lefel 1
Llawn Amser
2 Medi 2024 — 20 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar dasgau a sgiliau ymarferol sy’n rhoi pwyslais ar arddangos sgiliau sy’n berthnasol i’r diwydiant e-chwaraeon. Mae'r cymhwyster yn rhoi cyfle i ddysgwyr gaffael a datblygu sgiliau generig, trosglwyddadwy ac e-chwaraeon ar gyfer y sector er mwyn cwblhau tasgau a dangos lefel o gyflawniad sy'n eu galluogi i symud ymlaen at ddysgu pellach.

Gellir cyflwyno’r cwrs hwn ar draws ein Campysau Canol y Ddinas neu’r Barri.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Dylunio Cynnyrch:

Bydd gofyn ichi ymchwilio i ddylunio da ar gyfer nwyddau, dillad ac offer sy'n gysylltiedig ag e-chwaraeon.  Bydd gofyn ichi ddylunio cynnyrch ar gyfer tîm e-chwaraeon.

Brandio Cynnyrch:

Byddwch yn ennill dealltwriaeth sylfaenol o farchnata a brandio.  Yn ystyried sloganau, brandio, cyflwyniad a marchnadoedd targed.

Cyflwyno Syniad Busnes:

Mae’r modiwl wedi'i anelu at gefnogi busnes a sut caiff syniadau busnes posibl eu hymchwilio a'u cyflwyno. 

Mae dylunio cyflwyniad rhyngweithiol:

Yn eich galluogi i ddeall y gwahanol fathau o feddalwedd a chyflwyno.  Bydd hyn yn mynd i’r afael â datblygu arddull cyflwyno da a sut i’w gwella i fod yn gynaliadwy ar gyfer y gynulleidfa darged.

Defnyddio Technolegau Cyfathrebu Digidol:

Eich galluogi i wneud cysylltiadau gyda chymunedau e-chwaraeon.  Byddwch yn mynd i’r afael â defnyddio e-bost, fideo-gynadledda, cyfryngau cymdeithasol a diogelwch digidol.

Bod yn Heini ac yn Iach:

Mae’n rhan bwysig o E-chwaraeon.  Mae hyn yn eich galluogi i adnabod arferion iechyd a ffitrwydd da, a sut maent yn effeithio ar iechyd meddwl a pherfformiad yn ystod gemau.

Cyfleusterau

- Cyfrifiaduron Gemau Alienware
- Offer Gemau Alienware 
- 5.1 Setiau pen sain amgylchynol ar gyfer gemau

Addysgu ac asesu

Bydd y dysgwr yn ymgymryd ag aseiniadau ar gyfer pob modiwl.

Gofynion mynediad

2 TGAU Gradd A-E, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg Gradd A-E. Mae’n rhaid i fyfyrwyr fod yn 16 oed neu hŷn / Bydd myfyrwyr newydd yn cael cyfweliad/prawf lleoli cyn dechrau eu cwrs er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu rhoi ar y lefel gywir. Mae gofyniad cit gorfodol o tua £80 ar gyfer crysau T a hwdi a brynir gan Macron.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2024

Dyddiad gorffen

20 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

18 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC1F19
L1

Cymhwyster

Pearson BTEC Diploma Rhagarweiniol Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Mae astudio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro wedi fy ngalluogi i symud ymlaen at rywbeth nad oeddwn i’n meddwl y gallwn ei wneud. Fe’n helpodd i i astudio cwrs Chwaraeon Cyfrifiadurol ym Mhrifysgol Nottingham Trent, gan ehangu fy ngorwelion ar yr hyn y gallwn ei wneud yn y dyfodol, a’m gosod ar y llwybr cywir i allu gweithio mewn Chwaraeon Cyfrifiadurol a’i ddilyn fel gyrfa, sy’n fy nghyffroi’n fawr. Rwyf yn teimlo’n angerddol iawn ynghylch Chwaraeon Cyfrifiadurol, ac rwyf wedi gallu gwireddu fy mreuddwydion diolch i’r gefnogaeth a dderbyniais gan y Coleg.

Owain Godfrey
Cyn-fyfyriwr Chwaraeon Cyfrifiadurol Lefel 3

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

8.5%

Mae sector Esports y DU wedi tyfu ar gyfradd flynyddol o 8.5% rhwng 2016 – 2019 (Ukie 2020).

Symud ymlaen at Ddiploma E-chwaraeon Lefel 2.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE