ESOL

L2 Lefel 2
Rhan Amser
9 Medi 2019 — 12 Mehefin 2020
Un Parêd y Gamlas

Ynglŷn â'r cwrs

Cyrsiau ESOL cyffredinol yw’r rhain sy’n canolbwyntio ar y sgiliau iaith – darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad. Mae gramadeg, geirfa a materion diwylliannol hefyd yn rhan bwysig o’r cyrsiau hyn. Bydd myfyrwyr yn gallu datblygu’r meysydd hyn, a fydd yn cynyddu eu hyder wrth gyfathrebu gyda siaradwyr iaith Saesneg mewn sefyllfaoedd gwahanol.

Mae’r cwrs yma ar gael am:

 • 6 awr yr wythnos neu
 • 16 awr yr wythnos

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ar y cwrs hwn byddwch yn:

 • Canolbwyntio ar sgiliau darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad, yn ogystal â gramadeg, geirfa a materion diwylliannol
 • Astudio Rhifedd, sydd hefyd yn rhan o bob cwrs ar lefel Mynediad 2 ac uwch

Dysgu drwy amrywiaeth o ddulliau addysgu cyfathrebol

Yn ychwanegol i’r elfen ESOL o’r cwrs, bydd myfyrwyr sy’n astudio cyrsiau ar lefel Mynediad 2 ac uwch hefyd yn astudio Rhifedd fel rhan o’r rhaglen. Dyma ran orfodol o’r cwrs a fydd yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig.

Cynigir y cyrsiau hyn ar y lefelau canlynol:

 • Lefel Mynediad 1 
 • Lefel Mynediad 2
 • Lefel Mynediad 3
 • Lefel 1
 • Lefel 2.

Cynhelir y cyrsiau dros gyfnod o bum niwrnod a bydd myfyrwyr yn mynychu am 6 awr yr wythnos.

Bydd myfyrwyr sy’n cofrestru ar y cyrsiau hyn angen ymrwymo’n llawn gan ein bod yn disgwyl cyfradd presenoldeb o 100%. Bydd myfyrwyr y mae eu presenoldeb yn disgyn o dan 90% yn wynebu’r risg o golli eu lle.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Cit/Deunyddiau : £30.00

Gofynion mynediad

Cyfweliad ac asesiad cychwynnol. Fel dewis arall, cyflawni'n llwyddiannus ar lefel flaenorol a geirda boddhaol gan diwtor yn dynodi ymddygiad, presenoldeb a chynnydd da.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

9 Medi 2019

Dyddiad gorffen

12 Mehefin 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

6 awr yr wythnos

Lleoliad

Un Parêd y Gamlas
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ESCC2P05
L2

Cymhwyster

Ascentis Level 2 Award in ESOL Skills fo

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Symudais o Rwmania ddwy flynedd a hanner yn ôl. Dechreuais yn y coleg yn astudio cwrs ESOL, ac rwyf nawr wedi symud ymlaen i astudio Cwrs Mynediad mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol BTEC. Roedd y cwrs ESOL yn ddefnyddiol iawn, ac roedd pawb yn gyfeillgar.

Rizea Silviana Gabriela
ESOL Lefel 1

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Un Parêd y Gamlas
Un Parêd y Gamlas

Un Canal Parade,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5BF