ESOL + Iechyd a Gofal Cymdeithasol

EL3 Lefel Mynediad 3
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 25 Mehefin 2021
Un Parêd y Gamlas

Ynglŷn â'r cwrs

Bydd y cwrs yn paratoi dysgwyr ar gyfer cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol mewn ESOL ac Iechyd. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn gwneud Rhifedd fel rhan o'r rhaglen a bydd hwn hefyd yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r elfen ESOL o'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar sgiliau iaith darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad. Mae gramadeg a geirfa arbenigol sydd yn berthnasol i adeiladwaith yn allweddol i'r rhan hon o'r cwrs, a bydd myfyrwyr yn gallu datblygu'r meysydd hyn a fydd o gymorth iddynt yn elfen Iechyd y cwrs.

Y modiwlau sydd wedi eu cynnwys yn elfen Gofal y cwrs yw:

 • Byw'n Iach
 • Gwasanaethau Iechyd
 • Canser a Sgrinio
 • Sgrinio Canser y Fron a Chanser Ceg y Groth (Merched)
 • Arwyddion a Symptomau
 • Canserau Gwrywaidd (Dynion)

Rhaid i fyfyrwyr sy'n cofrestru ar y cyrsiau hyn fod yn llwyr ymrwymedig gan y disgwyliwn gyfradd bresenoldeb o 100%. Bydd myfyrwyr sydd â phresenoldeb dan 90% mewn perygl o golli eu llefydd. 

Mae'r cwrs Lefel Mynediad 3 hwn yn bedwar diwrnod o hyd ac mae myfyrwyr yn mynychu am 16 awr yr wythnos. Gan astudio Gofal am 3 awr a hanner, ESOL am 9 awr a hanner a Rhifedd am 3 awr. 

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Cit/Deunyddiau : £30.00

Gofynion mynediad

Asesiad ar Lefel Mynediad 3. Fel dewis arall, cwblhau Lefel Mynediad 2 yn llwyddiannus a geirda boddhaol gan diwtor i ddynodi ymddygiad, presenoldeb a chynnydd da.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

25 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

16 awr yr wythnos

Lleoliad

Un Parêd y Gamlas
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ESCCCF07
EL3

Cymhwyster

Ascentis Entry Level Award in ESOL Skill

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Symudais o Rwmania ddwy flynedd a hanner yn ôl. Dechreuais yn y coleg yn astudio cwrs ESOL, ac rwyf nawr wedi symud ymlaen i astudio Cwrs Mynediad mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol BTEC. Roedd y cwrs ESOL yn ddefnyddiol iawn, ac roedd pawb yn gyfeillgar.

Rizea Silviana Gabriela
ESOL Lefel 1

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Un Parêd y Gamlas
Un Parêd y Gamlas

Un Canal Parade,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5BF