Cyflogadwyedd ESOL

EL3 Lefel Mynediad 3
Rhan Amser
30 Medi 2020 — 15 Rhagfyr 2020
Un Parêd y Gamlas

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn wedi ei dargedu at ddysgwyr ESOL sydd yn chwilio am waith.  Bydd yn cefnogi datblygiad y sgiliau iaith gofynnol.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Ar y cwrs hwn byddwch yn mynd i'r afael â:

 • Chwilio am Waith
 • Ceisiadau
 • Ysgrifennu CV
 • Technegau Cyfweld

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £10.00

Gofynion mynediad

Cyfweliad ac asesiad cychwynnol. Fel dewis arall, cyflawni'n llwyddiannus ar lefel flaenorol a geirda boddhaol gan diwtor yn dynodi ymddygiad, presenoldeb a chynnydd da.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

30 Medi 2020

Dyddiad gorffen

15 Rhagfyr 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Un Parêd y Gamlas
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ESCCCP16
EL3

Cymhwyster

ESOL Employability

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Fe ddes i i’r DU tua dwy flynedd yn ôl, a dechreuais yn y coleg yn ddiweddar. Rwyf eisoes wedi cael fy newis i fod yn gynrychiolydd cwrs ac rwy’n mwynhau dod i’r coleg. Dewisais ddod i’r coleg hwn gan fod cymaint i’w wneud yma. Fy hoff ran o’r coleg hwn yw’r ganolfan sgiliau. Yn y ganolfan sgiliau mae rhywun yno i’ch helpu bob amser os ydych chi’n cael trafferth gyda’ch gwaith, ac mae pentwr o lyfrau ar gael. Ar ôl gorffen fy nghwrs ESOL, rwy’n edrych ymlaen at barhau a’m haddysg. Rwyf wedi dewis arbenigo mewn Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, gan fy mod eisiau rhoi’n ôl i’r gymuned drwy helpu pobl. Byddwn i’n dweud wrth unrhyw un sy’n ceisio penderfynu a ydych am ddod ai peidio, os oes gennych chi freuddwyd, a’ch bod chi eisiau cyflawni’ch amcanion, peidiwch byth â rhoi’r gorau iddi; yn fy ngwlad enedigol, nid yw pawb yn cael addysg, ac mae’n gyffrous iawn cael dechrau fy mywyd newydd yn CAVC.

Lulu Osman
Yn astudio ESOL+ Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Un Parêd y Gamlas
Un Parêd y Gamlas

Un Canal Parade,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5BF