ESOL + Adeiladu

EL3 Lefel Mynediad 3
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 25 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Cynhelir y cwrs Lefel Mynediad 3 hwn dros gyfnod o bedwar diwrnod a bydd myfyrwyr yn mynychu am 16 awr yr wythnos. Cynhelir gwersi ar ein safle CCTC ar Heol Dumballs.

Mae’r elfen ESOL o’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar y sgiliau iaith – darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad. Mae gramadeg a geirfa arbenigol mewn perthynas ag adeiladu hefyd yn rhan bwysig o’r cwrs hwn. Bydd myfyrwyr yn gallu datblygu’r meysydd hyn a fydd yn eu cefnogi gyda’r elfen Adeiladu o’r cwrs.

Oferôls ac esgidiau diogelwch yn ofynnol.

Mae’r cwrs yma ar gael am:

 • 16 awr yr wythnos

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r elfen Adeiladu o’r cwrs hwn yn dilyn rhaglen hyfforddiant fodiwlaidd ac yn cynnwys y canlynol:

 • Iechyd a Diogelwch
 • Gweithio a Chyfathrebu ym maes Adeiladu
 • Crefftau
 • Gwaith Coed
 • Plastro
 • Gwaith Brics
 • Teilsio
 • Peintio ac Addurno.

Cynhelir y sesiynau ymarferol hyn mewn gweithdai sy’n cynnwys yr holl adnoddau, gan alluogi dysgwyr i ymgyfarwyddo â gweithio o fewn amgylchedd adeiladu.

Mae’r cwrs hwn yn ffurfio sylfaen yr wybodaeth sy’n ofynnol i fynd ymlaen i gwrs Diploma Lefel 1 mewn Adeiladu ar lefel uwch.

Bydd y cwrs yn paratoi dysgwyr ar gyfer cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol mewn ESOL ac Adeiladu. Bydd myfyrwyr hefyd yn astudio Rhifedd fel rhan o’r rhaglen, a fydd yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig.

Bydd myfyrwyr sy’n cofrestru ar y cyrsiau hyn angen ymrwymo’n llawn gan ein bod yn disgwyl cyfradd presenoldeb o 100%. Bydd myfyrwyr y mae eu presenoldeb yn disgyn o dan 90% yn wynebu’r risg o golli eu lle.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Cit/Deunyddiau : £30.00

Gofynion mynediad

Asesiad ar Lefel Mynediad 3. Fel dewis arall, cwblhau Lefel Mynediad 2 yn llwyddiannus a geirda boddhaol gan diwtor i ddynodi ymddygiad, presenoldeb a chynnydd da.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau rheolaidd, aseiniadau rheolaidd ac asesiad diwedd blwyddyn

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

25 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

16 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ESCCCF12
EL3

Cymhwyster

Ascentis Entry Level Award in ESOL Skill

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Symudais o Rwmania ddwy flynedd a hanner yn ôl. Dechreuais yn y coleg yn astudio cwrs ESOL, ac rwyf nawr wedi symud ymlaen i astudio Cwrs Mynediad mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol BTEC. Roedd y cwrs ESOL yn ddefnyddiol iawn, ac roedd pawb yn gyfeillgar.

Rizea Silviana Gabriela
ESOL Lefel 1

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE