ESOL + AAT

L2 Lefel 2
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 25 Mehefin 2021
Un Parêd y Gamlas

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r elfen ESOL o’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar y sgiliau iaith – darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad. Mae gramadeg a geirfa arbenigol mewn perthynas â chyfrifeg hefyd yn rhan bwysig o’r cwrs hwn – bydd myfyrwyr yn gallu datblygu’r meysydd hyn a fydd yn helpu i’w cefnogi gyda’r elfen AAT o’r cwrs.

Caiff Cymwysterau AAT eu cydnabod gan gyflogwyr fel cymwysterau ymarferol a thechnegol sy’n paratoi myfyrwyr ar gyfer y byd gwaith ac ar gyfer gweithio mewn swyddi cyfrifeg a chyllid yn benodol.

Mae’r cwrs yma ar gael am:

 • 16 awr yr wythnos

Beth fyddwch yn ei astudio?

Gall y Wobr Ragarweiniol mewn Cyfrifeg - Mynediad AAT arwain at gyflogaeth fel:

 • Clerc Cofnodi Data
 • Gweinyddwr Cyfrifon
 • Cynorthwyydd Gweinyddol
 • Derbynnydd
 • Cynorthwyydd Manwerthu
 • Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Clerc Anfon Nwyddau / Gweithiwr Warws

Unedau a Astudir:

 • Mathemateg ar gyfer cyfrifeg
 • Gweithdrefnau cyfrifeg hanfodol
 • Creu dogfennau busnes
 • Cyfrifeg mewn amgylchedd proffesiynol.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr o dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu llwytho i fyny neu eu hargraffu
 • Bydd cyrsiau ond ar gael os oes nifer digonol o fyfyrwyr yn cofrestru
 • Sylwer, os ydych yn dewis tri neu fwy o ddewisiadau cwrs, efallai bydd rhaid i chi gael apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.

Gofynion mynediad

Asesiad ar Lefel 1. Fel dewis arall, cwblhau Lefel Mynediad 3 yn llwyddiannus a geirda boddhaol gan diwtor i ddynodi ymddygiad, presenoldeb a chynnydd da.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

25 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

16 awr yr wythnos

Lleoliad

Un Parêd y Gamlas
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ESCC2F14
L2

Cymhwyster

Ascentis Level 2 Award in ESOL Skills fo

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Symudais o Rwmania ddwy flynedd a hanner yn ôl. Dechreuais yn y coleg yn astudio cwrs ESOL, ac rwyf nawr wedi symud ymlaen i astudio Cwrs Mynediad mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol BTEC. Roedd y cwrs ESOL yn ddefnyddiol iawn, ac roedd pawb yn gyfeillgar.

Rizea Silviana Gabriela
ESOL Lefel 1

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Un Parêd y Gamlas
Un Parêd y Gamlas

Un Canal Parade,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5BF