Plymio - Peirianneg Uwch

L2 Lefel 2
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 30 Gorffennaf 2021
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Bydd y cwrs Plymio lefel 2 hwn yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y diwydiant plymio, mae'r cwrs hwn yn garreg gamu wych i ddod yn blymiwr.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cymhwyster hwn yn ymdrin â llawer o feysydd o fewn plymio a gwresogi domestig, megis cyflenwadau dŵr poeth ac oer, glanweithdra a dealltwriaeth o iechyd a diogelwch mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu. Caiff ymgeiswyr eu hasesu gan brofion aml-ddewis ar-alw ac aseiniadau ymarferol.

Byddwch yn dysgu yn yr ystafell ddosbarth ac yn y gweithdy, gan ddefnyddio offer a deunyddiau priodol. Caiff bob uned ei hasesu trwy aseiniadau ymarferol ac arholiadau ar-lein.

Byddwch yn astudio nifer o unedau, gan gynnwys:

 • Uned 201/501 Iechyd a Diogelwch mewn peirianneg gwasanaethau adeiladu
 • Uned 202/502 Egwyddorion a phrosesau trydanol ar gyfer peirianneg gwasanaethau adeiladu
 • Uned 203 Egwyddorion gwyddonol ar gyfer plymio domestig, diwydiannol a masnachol
 • Uned 204/504 Prosesau plymio cyffredin
 • Uned 205/505 Systemau dŵr oer
 • Uned 206/506 Systemau dŵr poeth domestig
 • Uned 207 Glanweithdra
 • Uned 208/508 Systemau gwres canolog
 • Uned 209/509 Systemau Draenio
 • Uned 210 Deall sut i gyfathrebu gydag eraill mewn peirianneg gwasanaethau adeiladu

Bydd angen i nifer o hyfforddiant ar sail gwaith gael ei gwblhau ar y safle, caiff hyn ei drefnu gan Goleg Caerdydd a'r Fro.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

4 TGAU Gradd A* - D gan gynnwys Saesneg Iaith a/neu Fathemateg a chyfweliad llwyddiannus

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

30 Gorffennaf 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

23.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

HPCR2F02
L2

Cymhwyster

Diploma in Plumbing Studies QCF

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy’n cael amser wrth fy modd yn y Coleg - gallaf ddod i ddatblygu a hyfforddi ac rwyf hefyd yn dysgu gan fy narparwr prentisiaeth. Mae’n braf treulio amser yn y Coleg gan ei fod yn torri’r wythnos ac yn ei wneud yn haws.

Cain Curtis
Yn astudio Prentisiaeth Rheweiddiad – Lefel 2

Angen gwybod

Pam dewis CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda thros 20,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth

Mae ein timau cefnogi pwrpasol yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Dysgwch fwy

Lawrlwythwch ganllaw cwrs ar gyfer eich maes diddordeb.

Nosweithiau Agored

Galwch heibio un o'n safleoedd, cewch siarad â thiwtoriaid am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi a gweld ein cyfleusterau drosoch eich hun.

Ymgeisio ar-lein

Mae gwneud cais i CAVC yn hawdd ac rydych yn gwneud y cwbl ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ