Plymio - Peirianneg Uwch

L2 Lefel 2
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 30 Gorffennaf 2021
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Bydd y cwrs Plymio lefel 2 hwn yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y diwydiant plymio, mae'r cwrs hwn yn garreg gamu wych i ddod yn blymiwr.

Mae'r llwybr Uwch ar gael yn unig i ddysgwyr sy'n bodloni gofynion penodol, rhaid i chi fod dan 24 mlwydd oed ar ddechrau'r cwrs hwn i allu ymgymryd â'r cwrs.  I'r rheiny sydd â diddordeb yn y cwrs Plymio Lefel 2 ond sy'n hŷn na 24 mlwydd oed, mae cwrs Gosodiad Trydanol Llawn Amser Lefel 2 arall ar gael ar Heol Colcot, ar gyfer y cwrs hwn, dyma’r cod cwrs: HPCR2F07.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cymhwyster hwn yn ymdrin â llawer o feysydd o fewn plymio a gwresogi domestig, megis cyflenwadau dŵr poeth ac oer, glanweithdra a dealltwriaeth o iechyd a diogelwch mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu. Caiff ymgeiswyr eu hasesu gan brofion aml-ddewis ar-alw ac aseiniadau ymarferol.

Byddwch yn dysgu yn yr ystafell ddosbarth ac yn y gweithdy, gan ddefnyddio offer a deunyddiau priodol. Caiff bob uned ei hasesu trwy aseiniadau ymarferol ac arholiadau ar-lein.

Byddwch yn astudio nifer o unedau, gan gynnwys:

 • Uned 201/501 Iechyd a Diogelwch mewn peirianneg gwasanaethau adeiladu
 • Uned 202/502 Egwyddorion a phrosesau trydanol ar gyfer peirianneg gwasanaethau adeiladu
 • Uned 203 Egwyddorion gwyddonol ar gyfer plymio domestig, diwydiannol a masnachol
 • Uned 204/504 Prosesau plymio cyffredin
 • Uned 205/505 Systemau dŵr oer
 • Uned 206/506 Systemau dŵr poeth domestig
 • Uned 207 Glanweithdra
 • Uned 208/508 Systemau gwres canolog
 • Uned 209/509 Systemau Draenio
 • Uned 210 Deall sut i gyfathrebu gydag eraill mewn peirianneg gwasanaethau adeiladu

Bydd angen i nifer o hyfforddiant ar sail gwaith gael ei gwblhau ar y safle, caiff hyn ei drefnu gan Goleg Caerdydd a'r Fro.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

4 TGAU Gradd A* - D gan gynnwys Saesneg Iaith a/neu Fathemateg a chyfweliad llwyddiannus

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

30 Gorffennaf 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

23.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

HPCR2F02
L2

Cymhwyster

Diploma in Plumbing Studies QCF

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Penderfynais fynd i'r diwydiant plymio oherwydd fy mod eisiau ennill cyflog da ac roedd angen gyrfa arnaf; felly penderfynais ar grefft. Credaf eich bod yn cael profiad gwerthfawr ar y cwrs a gallwch ei gymhwyso i'ch gwaith ar y safle gwaith. Uchafbwynt fy amser yn y coleg yw cael swydd.

Emma Ford
Prentis Plymio Lefel 3

Angen gwybod

Pam dewis CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda thros 20,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth

Mae ein timau cefnogi pwrpasol yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Dysgwch fwy

Lawrlwythwch ganllaw cwrs ar gyfer eich maes diddordeb.

Nosweithiau Agored

Galwch heibio un o'n safleoedd, cewch siarad â thiwtoriaid am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi a gweld ein cyfleusterau drosoch eich hun.

Ymgeisio ar-lein

Mae gwneud cais i CAVC yn hawdd ac rydych yn gwneud y cwbl ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ