Peirianneg - Diploma Uwch

L2 Lefel 2
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 16 Gorffennaf 2021
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Bydd ein Diploma Peirianneg BTEC yn addas i unrhyw un sy'n chwilio am yrfa mewn Peirianneg neu faes cysylltiedig. Wedi ei leoli yn ein campws yn y Barri, bydd y rhaglen hon yn dysgu’r sylfaeni i ddysgwyr, gan eu galluogi i roi cynnig ar amrywiol wahanol grefftau a gyrfaoedd, er mwyn iddynt ganfod beth maent yn ei fwynhau fwyaf a beth sydd fwyaf addas iddynt. Wrth astudio yng nghyfleusterau arbenigol y coleg ac mewn gweithdai penodol i’r diwydiant, bydd myfyrwyr yn gweithio ar y cyd â staff profiadol a chymwys i gyflawni cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i brofi peirianneg fecanyddol, drydanol, electronig a pheirianneg gyffredinol, yn ogystal ag amrywiaeth o sesiynau ymarferol a theori, gan sicrhau nifer o gymwysterau diwydiant yn y broses. 

Mae'r llwybr Uwch ar gael yn unig i ddysgwyr sy'n bodloni gofynion penodol, rhaid i chi fod dan 24 mlwydd oed ar ddechrau'r cwrs hwn i allu ymgymryd â'r cwrs.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ar y cwrs hwn, byddwch chi'n astudio amrediad eang o sesiynau ymarferol a theori, yn cynnwys:

 • Sesiynau ymarferol / theori electronig
 • Sesiynau ymarferol / theori mecanyddol
 • Mathemateg
 • Cyfathrebu
 • Rhifedd
 • TG
 • Sgiliau allweddol ehangach (datrys problemau, gweithio gydag eraill)

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Cit/Deunyddiau : £0.00

Gofynion mynediad

Rhaid i’r dysgwyr fod dan 24 oed adeg cofrestru er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y cwrs hwn. 4 TGAU Gradd A* - D yn cynnwys Mathemateg A* - C (neu gyfwerth).

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau ymarferol ac asesiad parhaus

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

16 Gorffennaf 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

25 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

MMCR2F20
L2

Cymhwyster

Engineering - Enhanced Diploma

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Trwy gydol fy nghyfnod yn CAVC fe ddefnyddiais amrywiaeth o offer, yn cynnwys; heyrn sodro, osgilosgopau a chyflenwadau pŵer. Rwy'n credu y bydd cyfuno’r sgiliau academaidd ac ymarferol yr wyf wedi eu caffael yn y coleg yn cyfuno fy sgiliau dylunio cynnyrch a thrydanol cyn mynd i'r brifysgol.

Daniel da Silva Gomez
astudiodd Peirianneg Drydanol ac Electronig Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ