Llenyddiaeth Saesneg - AL

L3 Lefel 3
Rhan Amser
1 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

A ydych chi’n mwynhau bod yn greadigol, meddwl drosoch chi'n hyn, trafod materion cyfoes sy'n gysylltiedig i lenyddiaeth, a datblygu eich syniadau yn ysgrifenedig a thrwy ddarllen? Os felly, yna mae’r cwrs hwn y dewis perffaith i chi! Wedi ei leoli un ein Campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, bydd y rhaglen hon yn archwilio nofelau, dramâu a barddoniaeth yn cynnwys testunau a chyd-destunau ac mae hefyd yn gyfle i ddatblygu darllen ac ysgrifennu creadigol. Mae’r cymhwyster yn cwmpasu Llenyddiaeth Saesneg UG ac A2, felly mae’n bosibl i fyfyrwyr gael cymhwyster Safon Uwch llawn mewn blwyddyn.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae Llenyddiaeth Saesneg UG yn cynnwys y modylau canlynol:

Modiwl 1: LT1 Barddoniaeth a Drama 1 (Arholiad Allanol 2 ½ awr)
Barddoniaeth: Ar gyfer y modiwl hwn byddwch yn astudio barddoniaeth yr enwog Seamus Heaney mewn manylder, gan edrych ar amrywiol ddarnau o wahanol gasgliadau o waith. Yn rhan o ddarllen ehangach, bydd hyn yn cael ei gyfuno gydag astudiaeth fanwl o Skirrid Hill gan Owen Sheers. Byddwch yn archwilio cymariaethau a chyferbyniadau, gan feddwl am gysylltiadau a pherthnasau rhwng testunau, yn dysgu i ymateb i destunau gydag arbenigedd beirniadol ac ystyried sut mae’r beirdd yn cyfleu syniadau, teimladau a gwerthoedd yn eu gwaith.
Drama: Ar gyfer hyn byddwch yn astudio Oleanna gan David Mamet, yn cynnwys gwerthfawrogiad o nodweddion cyd-destunol y ddrama a dadansoddiad beirniadol craff o genre, iaith a thechnegau dramatig.

Modiwl 2: LT2 Astudio Rhyddiaith ac Ysgrifennu Creadigol (Asesiad Mewnol)
Astudio Rhyddiaith: Ar gyfer y modiwl hwn byddwch yn cyflawni cymhariaeth o’r testun rhyddiaith craidd Jane Eyre a thestun atodol  Wide Sargasso Sea, gan ddarllen y testunau mewn amrywiaeth o ffyrdd ac ymateb yn feirniadol a chreadigol i themâu a thechnegau awduron. Gofynnir i chi gyflwyno un darn beirniadol o waith o tua 1500 o eiriau.
Darllen Creadigol: Yn y dosbarth byddwch chi'n astudio amrywiaeth eang o genres llenyddol ac yn cynhyrchu dau ddarn o waith, gydag un yn ymateb ysgrifennu creadigol personol, y llall yn sylwebaeth ar eich technegau eich hun. Mae angen prynu gwerslyfr ar gyfer yr adran hon.

Cynhwysir yr unedau canlynol ar gyfer Safon A2:

Uned 3 – Barddoniaeth cyn 1900 a barddoniaeth dibaratoad (20% o’r cymhwyster) Y testun barddoniaeth cyn 1900 a astudir ar gyfer y cwrs yw John Donne Selected Poems. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i edrych ar gerddi neu ddarnau mewn modd personol a dengar nad yw wedi ei osod ar gyfer astudiaeth yn flaenorol yn rhan o'r cwrs. Bydd arholiad ysgrifenedig o 2 awr.

Uned 4 – Shakespeare (20% o'r cymhwyster) Y testun penodedig ar gyfer yr uned hon yw King Lear gan Shakespeare. Bydd myfyrwyr yn ateb un cwestiwn seiliedig ar ddarn a ddyfynnir o’r ddrama ac yn ateb un cwestiwn o ddewis o ddau ar yr un testun. Bydd arholiad ysgrifenedig o 2 awr.

Uned 5 – Astudio Rhyddiaith (20% o’r cymhwyster) Asesiad nad yw’n arholiad: Aseiniad 2500-3500 gair.
Rhoddir pwyslais yn yr uned gwaith cwrs yma ar ddarllen ac ymchwil annibynnol. Dylai myfyrwyr gyflwyno aseiniad 2500-3500 gair yn seiliedig ar ddarllen dau destun o ryddiaith gan wahanol awduron, un wedi ei gyhoeddi cyn 2000 a’r llall wedi ei gyhoeddi wedi 2000. Mae testunau posibl yn cynnwys: Atonement gan Ian McEwan a Wuthering Heights gan Emily Bronte.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £90.00

Ffi Cwrs: £560.00

Gofynion mynediad

Isafswm o 5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg. Cyfweliad. Efallai y bydd pynciau unigol yn gofyn am raddau uwch. Efallai y caiff dysgwyr aeddfed heb y cymwysterau hyn eu derbyn ar ôl cyfweliad gyda thiwtor y pwnc.

Amseroedd cwrs

17:45 - 20:45 Dydd Mawrth

Addysgu ac Asesu

  • Tri arholiad ysgrifenedig a gwaith cwrs ac asesiad

Pwyntiau pwysig

  • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
  • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
  • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
  • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ALCC3E01
L3

Cymhwyster

WJEC Level 3 Advanced GCE in English Literature

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Penderfynais astudio yn y Coleg gan fy mod eisiau teithio a bod yn fwy annibynnol - mae’r campws mor fodern ac yn edrych yn wych. Ar ôl gweld y llyfrgell roedd y penderfyniad wedi’i wneud. Heb air o gelwydd, y llyfrgell oedd y prif atyniad i mi, roedd yna cymaint o lyfrau yna, roeddwn wrth fy modd. 
Daeth rhywun i siarad â ni am Ymddiriedolaeth Sutton, sy’n rhoi blas i fyfyrwyr o fywyd mewn prifysgolion Americanaidd. Gwnes gais i fod yn rhan o’r rhaglen - roedd yn gystadleuol iawn ond cefais fy newis i gymryd rhan. Roeddem yn ymweld â thalaith wahanol bob dydd, a
buom i lawer o wahanol golegau gan gynnwys Princeton a Harvard. Treuliais wythnos hefyd ym Mhrifysgol Warwick ac wythnos ym Mhrifysgol Nottingham. Roedd yn brofiad mor dda - roeddwn wrth fy modd. Rydych yn cael llawer o gefnogaeth yn y Coleg, yn enwedig gan y tîm Gyrfaoedd a Syniadau.
Rwy’n meddwl bod yna lawer mwy o gyfleoedd yma gan ei fod yn goleg mor fawr gyda chymaint o adnoddau.

Charlotte Hall
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Llenyddiaeth Saesneg, Hanes, y Gyfraith, Seicoleg a Bagloriaeth Cymru

Angen gwybod

Ein Rhaglen Ysgolheigion Safon Uwch

Mae ein Rhaglen Ysgolheigion yn gyfle gwych i ennill y sgiliau, gwybodaeth a chymorth i lwyddo mewn prifysgolion blaenllaw.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE