Llenyddiaeth Saesneg - AL

L3 Lefel 3
Rhan Amser
31 Awst 2021 — 17 Mehefin 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

A ydych chi’n mwynhau bod yn greadigol, meddwl drosoch chi'n hyn, trafod materion cyfoes sy'n gysylltiedig i lenyddiaeth, a datblygu eich syniadau yn ysgrifenedig a thrwy ddarllen? Os felly, yna mae’r cwrs hwn y dewis perffaith i chi! Wedi ei leoli un ein Campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, bydd y rhaglen hon yn archwilio nofelau, dramâu a barddoniaeth yn cynnwys testunau a chyd-destunau ac mae hefyd yn gyfle i ddatblygu darllen ac ysgrifennu creadigol. Mae’r cymhwyster yn cwmpasu Llenyddiaeth Saesneg UG ac A2, felly mae’n bosibl i fyfyrwyr gael cymhwyster Safon Uwch llawn mewn blwyddyn.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Uned 1: Rhyddiaith a Drama
Arholiad llyfr caeedig allanol 2 awr o hyd yn yr haf

Adran A: Ffuglen Ryddiaith cyn 1900 - 20% o'r cymhwyster llawn

Ar gyfer y modiwl hwn byddwch yn astudio'r nofel Jane Eyre gan yr awdur enwog Charlotte Brontë. Byddwch hefyd yn dysgu sut i ddarllen y testun rhyddiaith hwn mewn amrywiaeth o ffyrdd a sut i ymateb yn feirniadol a chreadigol. Bydd myfyrwyr yn defnyddio cysyniadau beirniadol llenyddol gyda dealltwriaeth a gwahaniaethu a byddant yn dechrau nodi ac ystyried sut mae agweddau a gwerthoedd yn cael eu mynegi mewn testunau. Bydd myfyrwyr hefyd yn dysgu i ystyried dylanwadau diwylliannol a chyd-destunol ar ddarllenwyr ac awduron.

Adran B: Drama

Ar gyfer y rhan hwn o'r cwrs byddwch yn astudio A Streetcar Named Desire gan Tennessee Williams.  Byddwch yn dysgu sut i ymateb yn feirniadol ac yn greadigol i'r testun drama hwn ac i dynnu ar eich dealltwriaeth o wahanol ddehongliadau wrth ymateb i'r testun hwn a'i werthuso. Bydd myfyrwyr hefyd yn ennill gwybodaeth am sut i ysgrifennu mewn arddull academaidd briodol.

Uned 2: Barddoniaeth ar ôl 1900 - 20% o'r cymhwyster llawn
Arholiad allanol 2 awr o hyd llyfr agored (copi glân) yn yr haf.

Ar gyfer y modiwl hwn, byddwch yn astudio barddoniaeth yr awdur enwog Seamus Heaney, gan gwmpasu amrywiaeth o gerddi o'r casgliad o waith o'r enw Field Work. Byddwch hefyd yn astudio barddoniaeth y bardd o Gymru, Owen Sheers a'i gasgliad o gerddi o'r gyfrol Skirrid Hill. 

Byddwch yn dysgu sut i ddadansoddi sut mae ystyron yn cael eu siapio mewn testunau barddoniaeth a'r ffyrdd y mae ysgrifenwyr yn addasu strwythur, ffurf ac iaith mewn barddoniaeth er mwyn cael effaith.  Byddwch hefyd yn dysgu sut i nodi ac ystyried sut mae agweddau a gwerthoedd yn cael eu mynegi mewn barddoniaeth, gan dynnu ar eich dealltwriaeth o wahanol ddehongliadau.


A2

Mae Llenyddiaeth Saesneg A2 yn dilyn ymlaen o'r cwrs UG ac yn cynnwys y tri modiwl canlynol:

Uned 3 - Barddoniaeth cyn 1900 a barddoniaeth anghyfarwydd -20% o'r cymhwyster

Y testun barddoniaeth cyn 1900 sy'n cael ei astudio ar gyfer y cwrs hwn yw The Merchant’s Prologue and Tale gan Chaucer. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i ymateb i gerddi neu ddarnau nad ydynt wedi'u gosod o'r blaen i'w hastudio fel rhan o'r cwrs mewn ffordd bersonol ac ymgysylltiedig.  Bydd yna arholiad ysgrifenedig 2 awr o hyd.

Uned 4 – Shakespeare – 20% o'r cymhwyster

Y testun gosod ar gyfer yr uned hon yw King Lear gan Shakespeare. Bydd myfyrwyr yn ateb un cwestiwn yn seiliedig ar ddetholiad o'r ddrama ac un cwestiwn o ddewis o ddau ar yr un testun. Bydd yna arholiad ysgrifenedig 2 awr o hyd.

Uned 5 - Astudiaeth Rhyddiaith - 20% o'r cymhwyster

Asesiad heb arholiad: Aseiniad 2,500-3,500 gair

Mae'r pwyslais ar yr uned gwaith cwrs hon ar ddarllen ac ymchwil annibynnol. Dylai myfyrwyr gyflwyno aseiniad 2500-3500 gair yn seiliedig ar ddarllen dau destun rhyddiaith gan wahanol awduron, un wedi'i gyhoeddi cyn 2000 a'r llall wedi'i gyhoeddi ar ôl 2000.  Mae'r testunau posib yn cynnwys: Atonement gan Ian McEwan a Wuthering Heights gan Emily Bronte.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £90.00

Ffi Cwrs: £560.00

Gofynion mynediad

Isafswm o 5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg. Cyfweliad. Efallai y bydd pynciau unigol yn gofyn am raddau uwch. Efallai y caiff dysgwyr aeddfed heb y cymwysterau hyn eu derbyn ar ôl cyfweliad gyda thiwtor y pwnc.

Amseroedd cwrs

17:45 - 20:45 Dydd Mawrth

Addysgu ac Asesu

  • Tri arholiad ysgrifenedig a gwaith cwrs ac asesiad

Pwyntiau pwysig

  • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
  • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
  • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
  • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2021

Dyddiad gorffen

17 Mehefin 2022

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ALCC3E01
L3

Cymhwyster

WJEC Level 3 Advanced GCE in English Literature

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Penderfynais astudio yn y Coleg gan fy mod eisiau teithio a bod yn fwy annibynnol - mae’r campws mor fodern ac yn edrych yn wych. Ar ôl gweld y llyfrgell roedd y penderfyniad wedi’i wneud. Heb air o gelwydd, y llyfrgell oedd y prif atyniad i mi, roedd yna cymaint o lyfrau yna, roeddwn wrth fy modd. 
Daeth rhywun i siarad â ni am Ymddiriedolaeth Sutton, sy’n rhoi blas i fyfyrwyr o fywyd mewn prifysgolion Americanaidd. Gwnes gais i fod yn rhan o’r rhaglen - roedd yn gystadleuol iawn ond cefais fy newis i gymryd rhan. Roeddem yn ymweld â thalaith wahanol bob dydd, a
buom i lawer o wahanol golegau gan gynnwys Princeton a Harvard. Treuliais wythnos hefyd ym Mhrifysgol Warwick ac wythnos ym Mhrifysgol Nottingham. Roedd yn brofiad mor dda - roeddwn wrth fy modd. Rydych yn cael llawer o gefnogaeth yn y Coleg, yn enwedig gan y tîm Gyrfaoedd a Syniadau.
Rwy’n meddwl bod yna lawer mwy o gyfleoedd yma gan ei fod yn goleg mor fawr gyda chymaint o adnoddau.

Charlotte Hall
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Llenyddiaeth Saesneg, Hanes, y Gyfraith, Seicoleg a Bagloriaeth Cymru

Angen gwybod

Ein Rhaglen Ysgolheigion Safon Uwch

Mae ein Rhaglen Ysgolheigion yn gyfle gwych i ennill y sgiliau, gwybodaeth a chymorth i lwyddo mewn prifysgolion blaenllaw.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE