Iaith a Llenyddiaeth Saesneg - UG

L3 Lefel 3
Llawn Amser
7 Medi 2020 — 25 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Iaith a Llenyddiaeth Saesneg Safon UG yn gwrs astudio am un flwyddyn a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, mae hwn yn gwrs cyffrous, sy'n ceisio bod mor amrywiol â phosibl. Bydd disgyblion yn astudio a gweithredu eu sgiliau dadansoddiad llenyddol ac ieithyddol i ystod eang o destunau, yn cynnwys barddoniaeth, rhyddiaith a drama, yn ogystal â ffeithiol ac iaith lafar, ac yn cael cyfle i gynhyrchu eu gwaith ysgrifennu creadigol eu hunain. Efallai y bydd yn bosibl i ddysgwyr ddilyn y cymhwyster hwn fel myfyriwr rhan amser.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r cwrs yn cynnwys y ddau fodiwl canlynol:

Uned 1: Dadansoddiad Cymharol ac Ysgrifennu Creadigol

Arholiad Ysgrifenedig (2 awr)
Llyfr Caeedig

Adran A: Dadansoddiad Cymharol o Farddoniaeth a Thestun Dibaratoad Adran B: Ysgrifennu Creadigol a Sylwebaeth

Ar gyfer yr uned hon, byddwn yn astudio detholiad o gerddi o WJEC English Language & Literature Pre-1914 Poetry Anthology. Fe’ch cyflwynir i ddatblygiad hanesyddol yr iaith Saesneg, yn ogystal â thraddodiad barddol Saesneg a dadansoddiad o destunau llenyddol. Mae’r flodeugerdd yn cynnwys testunau barddol semenaidd o ddiwedd y 1500au i 1914, gan amrywiaeth o awduron o’r canon llenyddol. Yn yr arholiad, fe ofynnir i chi ysgrifennu'n ddadansoddol ynghylch y cerddi hyn ac i’w cymharu i farddoniaeth dibaratoad. Byddwch hefyd yn cael cyfle yn yr uned hon i ddatblygu eich sgiliau eich hun yn defnyddio’r iaith Saesneg yn greadigol. Gofynnir i chi gynhyrchu dau ddarn creadigol ac i ddadansoddi eich gwaith eich hun.

Uned 2: Astudio Drama a Thestun Nad yw'n Llenyddol

Arholiad ysgrifenedig (2 awr)
Rhaid mynd a chopïau glân o’r testunau i mewn i'r arholiad Adran A: Drama Wedi 1900
Adran B: Astudio Testun Nad yw'n Llenyddol

Yn yr uned hon byddwn yn astudio testun drama glasurol Kindertransport gan Diane Samuels, yn ogystal â thestun nad yw'n llenyddol (i’w gadarnhau) gyda ffocws arbennig ar gyd-destunau cynhyrchiad a derbyniad y ddrama. Yn yr arholiad, fe ofynnir i chi gynhyrchu traethawd dadansoddol ar ddyfyniadau o'r testunau, a darnau estynedig ar y testunau yn eu cyfanrwydd.

Gofynion mynediad

Isafswm o 5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg. Cyfweliad. Efallai y bydd pynciau unigol yn gofyn am raddau uwch. Efallai y caiff dysgwyr aeddfed heb y cymwysterau hyn eu derbyn ar ôl cyfweliad gyda thiwtor y pwnc.

Addysgu ac Asesu

  • Dau arholiad ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

  • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
  • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
  • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
  • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

25 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3F45
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Llenyddiaeth Saesneg

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Penderfynais astudio yn y Coleg gan fy mod eisiau teithio a bod yn fwy annibynnol - mae’r campws mor fodern ac yn edrych yn wych. Ar ôl gweld y llyfrgell roedd y penderfyniad wedi’i wneud. Heb air o gelwydd, y llyfrgell oedd y prif atyniad i mi, roedd yna cymaint o lyfrau yna, roeddwn wrth fy modd. 
Daeth rhywun i siarad â ni am Ymddiriedolaeth Sutton, sy’n rhoi blas i fyfyrwyr o fywyd mewn prifysgolion Americanaidd. Gwnes gais i fod yn rhan o’r rhaglen - roedd yn gystadleuol iawn ond cefais fy newis i gymryd rhan. Roeddem yn ymweld â thalaith wahanol bob dydd, a
buom i lawer o wahanol golegau gan gynnwys Princeton a Harvard. Treuliais wythnos hefyd ym Mhrifysgol Warwick ac wythnos ym Mhrifysgol Nottingham. Roedd yn brofiad mor dda - roeddwn wrth fy modd. Rydych yn cael llawer o gefnogaeth yn y Coleg, yn enwedig gan y tîm Gyrfaoedd a Syniadau.
Rwy’n meddwl bod yna lawer mwy o gyfleoedd yma gan ei fod yn goleg mor fawr gyda chymaint o adnoddau.

Charlotte Hall
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Llenyddiaeth Saesneg, Hanes, y Gyfraith, Seicoleg a Bagloriaeth Cymru

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE