Iaith Saesneg - TGAU

cwrs yn llawn
L2 Lefel 2
Rhan Amser
2 Medi 2019 — 29 Mai 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae dosbarthiadau nos TGAU Saesneg Iaith (17.45 tan 20.45) ar gael ar unrhyw un o'r dyddiau canlynol: Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau. 

Byddwch yn defnyddio a gwella pedair sgil iaith Darllen, Ysgrifennu, Siarad a Gwrando. Byddwch yn darllen, trafod ac ysgrifennu am nifer o wahanol fathau o ysgrifennu: bydd rhai yn ffuglen (straeon a dyfyniadau o nofelau), rhai yn ffeithiol (erthyglau, pamffledi, hysbysebion a dyfyniadau o fywgraffiadau ac ysgrifennu ffeithiol), a byddwch yn ymarfer gwahanol fathau o ysgrifennu eich hun.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Gwaith Llafar: Bydd eich tiwtor yn gweithio gyda chi i ddatblygu eich sgiliau siarad a gwrando trwy gydol y cwrs, mewn sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol. Bydd gofyn i chi wneud cyflwyniad neu sgwrs ac i gymryd rhan mewn trafodaethau grŵp.

Darllen ac ysgrifennu: Yn ystod y cwrs, bydd disgwyl i chi ddarllen ac ysgrifennu ar ben eich hun i baratoi ar gyfer gwaith yn eich dosbarth. Byddwch yn derbyn eich gallu i weithio ar gyfer amrywiaeth o ddibenion a chynulleidfaoedd.

Beth am Ramadeg, Sillafu ac Atalnodi? Mae hanner y marciau a ddyrannir ar gyfer strwythur brawddegau, sillafu, gramadeg ac atalnodi, felly byddwch yn gweithio tuag at wella’r rhain. Bydd eich tiwtor yn eich helpu er mwyn i chi allu defnyddio’r gefnogaeth sydd ar gael yn y Canolfannau Dysgu a Sgiliau galw i mewn.

Fe osodir gwaith cartref yn rheolaidd.

Asesir trwy gyfuniad o asesiadau ac arholiadau rheoledig. Yn ystod y cwrs byddwch yn adeiladu ffeil o ddau ddarn o waith cwrs ysgrifenedig sylweddol ac o leiaf ddau asesiad llafar. Mae pob un o’r elfennau hyn yn werth 20% o’r marc terfynol, sy'n rhoi cyfanswm o 40%. Mae’r ddau arholiad ar ddiwedd y cwrs yn werth 30% yr un.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £35.00

Ffi Cwrs: £375.00

Gofynion mynediad

Tystiolaeth o TGAU Saesneg Gradd D neu Sgiliau Hanfodol - Cyfathrebu Lefel 2.

Pwyntiau pwysig

  • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
  • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
  • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
  • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2019

Dyddiad gorffen

29 Mai 2020

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

GCCC2E20
L2

Cymhwyster

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Saesneg Iaith

Mwy

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE