Iaith Saesneg - UG

cwrs yn llawn
L3 Lefel 3
Llawn Amser
7 Medi 2020 — 25 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Saesneg Iaith Safon UG yn gwrs astudio am un flwyddyn a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Yn ogystal â pharhau i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu, siarad a gwrando, byddwch hefyd yn astudio’r iaith Saesneg ei hun, gan ddysgu am:

 • ei strwythur ac amrywiaeth
 • sut y’i defnyddir yn wahanol ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • sut a pham mae wedi newid ac yn parhau i newid
 • sut ydyn ni'n ei defnyddio mewn gwahanol ffyrdd yn ôl y sefyllfa rydym ynddi

Os ydych chi'n ystyried bod yn athro Cynradd neu Ysgol Iau, bydd y cwrs yn rhoi cychwyn da i chi. Mae hefyd yn ffordd arbennig o baratoi ar gyfer cyrsiau mewn Newyddiaduraeth, Ieithyddiaeth, Cyfathrebu neu Therapi Lleferydd.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae UG Saesneg Iaith yn trafod y ddwy uned ganlynol:

Uned 1: Arholiad ysgrifenedig allanol (tymor yr haf): 1awr 45m

Mae dwy adran i'r arholiad hwn: Adran A ac Adran B.

Adran A: Dadansoddi iaith (20%)

Wrth baratoi ar gyfer y cwestiwn hwn, bydd ymgeiswyr yn astudio amrywiaeth o enghreifftiau o destunau llafar ac ysgrifenedig, a fydd yn sicrhau eu bod yn dod yn gyfarwydd â nodweddion iaith lafar ac ysgrifenedig. Mae’n ofynnol i chi ateb un cwestiwn yn ceisio dadansoddi’r modd mae siaradwyr ac ysgrifenwyr yn defnyddio iaith i lunio ystyr, gan ddefnyddio terminoleg a dulliau dadansoddi priodol a gefnogir gan ddyfyniadau addas. Bydd yna o leiaf ddau destun yn gysylltiedig trwy naill ai thema neu genre ble byddwch yn dadansoddi, dehongli ac archwilio’r cysylltiadau rhwng y testunau, gan geisio dehongli’r effeithiau a grëir gan ddefnydd siaradwyr neu awduron o iaith.

Adran B: Saesneg Cyfoes (20%)

Wrth baratoi ar gyfer yr arholiad hwn, bydd ymgeiswyr yn astudio sut y defnyddir iaith yn benodol yn yr 21ain ganrif gan ddysgu i werthfawrogi fod iaith yn esblygu'n barhaus i fodloni anghenion ei ddefnyddwyr. Bydd yna un testun unigol neu set o ddata gyda chwestiwn ffocws. Gall y rhain fod yn destunau ysgrifenedig, yn ogystal â ffocws Cymreig. Mae’r adran hon yn gofyn i ymgeiswyr ysgrifennu ymateb ehangedig (traethawd) ble byddant yn dangos eu dealltwriaeth o gysyniadau a materion iaith cyfoes. Rhaid i ymgeiswyr ystyried effaith ffactorau cyd-destunol (pragmateg), a dadansoddi’r ffordd y defnyddir iaith i greu ystyr. Bydd cysyniadau o'r fath yn cynnwys

 • Ffrydiau cyfathrebu newydd
 • Newidiadau mewn geirfa yn gysylltiedig i dechnoleg
 • Dylanwadau cymdeithasol neu ranbarthol

Bydd angen i ddysgwyr werthuso’n feirniadol sut mae ffactorau cyd-destunol yn effeithio ar ffurf a strwythur, yn dadansoddi sut mae nodweddion iaith yn llunio ystyr a dangos dealltwriaeth feirniadol o gysyniadau a materion sy'n sail i ddefnydd iaith.

Uned 2: Arholiad ysgrifenedig allanol (tymor yr haf): 2 awr

Materion iaith ac Ysgrifennu Gwreiddiol a Beirniadol

Yn yr arholiad hwn ceir dau gwestiwn. Rhaid i ymgeiswyr ddewis cwblhau naill ai Cwestiwn 1 neu Gwestiwn 2. Ym mhob cwestiwn mae tair rhan:

Rhan a: Materion Iaith:

Mae’r rhan hon yn seiliedig ar astudio dau faes pwnc iaith: iaith a phŵer, ac iaith a sefyllfa. Gofynnir i ymgeiswyr ysgrifennu ymateb estynedig (traethawd) ble byddant yn dangos eu gwybodaeth o faterion iaith, gan ddefnyddio terminoleg addas i archwilio sut i greu ystyr. Bydd angen i fyfyrwyr arddangos eu dealltwriaeth o gysyniadau a materion trwy ddadansoddi a gwerthuso sut mae ffactorau cyd-destunol a nodweddion iaith yn llunio ystyr. Mae angen i’r ymateb arddangos defnydd o derminoleg gywir, gyda chefnogaeth gadarn a hefyd yn gallu arddangos mynegiant ysgrifenedig clir mewn ymateb trefnus.

Rhan b: Ysgrifennu gwreiddiol:

Gofynnir i ymgeiswyr gynhyrchu darn gwreiddiol o waith ysgrifennu yn gysylltiedig i bwnc iaith maent wedi ei ystyried yn Rhan a. Mae hyn yn darparu cyfle i fyfyrwyr ysgrifennu'n greadigol yn defnyddio eu gwybodaeth iaith. Felly bydd ymgeiswyr angen ymwybyddiaeth o gynulleidfa, ffurf a diben eu darn creadigol.

Rhan c: Ysgrifennu beirniadol:

Bydd ymgeiswyr yn cynhyrchu sylwebaeth ar eu hysgrifennu. Byddant yn dadansoddi a gwerthuso eu dewisiadau iaith eu hunain i ddangos eu dealltwriaeth o’u maes pwn dewisol. Mae angen i ymgeiswyr ddefnyddio dyfyniadau addas wrth ddadansoddi a gwerthuso eu nodweddion iaith yn feirniadol, er mwyn cyflawni effeithiau penodol.

Gofynion mynediad

Isafswm o 5 TGAU Graddau A* i C i gynnwys Saesneg a Mathemateg. Efallai y bydd pynciau unigol yn gofyn am raddau uwch. Efallai y caiff dysgwyr aeddfed heb y cymwysterau hyn eu derbyn ar ôl cyfweliad gyda thiwtor y pwnc.

Addysgu ac Asesu

 • Un arholiad ysgrifenedig a gwaith cwrs

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

25 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3F04
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Saesneg Iaith

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Penderfynais astudio yn y Coleg gan fy mod eisiau teithio a bod yn fwy annibynnol - mae’r campws mor fodern ac yn edrych yn wych. Ar ôl gweld y llyfrgell roedd y penderfyniad wedi’i wneud. Heb air o gelwydd, y llyfrgell oedd y prif atyniad i mi, roedd yna cymaint o lyfrau yna, roeddwn wrth fy modd. 
Daeth rhywun i siarad â ni am Ymddiriedolaeth Sutton, sy’n rhoi blas i fyfyrwyr o fywyd mewn prifysgolion Americanaidd. Gwnes gais i fod yn rhan o’r rhaglen - roedd yn gystadleuol iawn ond cefais fy newis i gymryd rhan. Roeddem yn ymweld â thalaith wahanol bob dydd, a
buom i lawer o wahanol golegau gan gynnwys Princeton a Harvard. Treuliais wythnos hefyd ym Mhrifysgol Warwick ac wythnos ym Mhrifysgol Nottingham. Roedd yn brofiad mor dda - roeddwn wrth fy modd. Rydych yn cael llawer o gefnogaeth yn y Coleg, yn enwedig gan y tîm Gyrfaoedd a Syniadau.
Rwy’n meddwl bod yna lawer mwy o gyfleoedd yma gan ei fod yn goleg mor fawr gyda chymaint o adnoddau.

Charlotte Hall
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Llenyddiaeth Saesneg, Hanes, y Gyfraith, Seicoleg a Bagloriaeth Cymru

Angen gwybod

Ein Rhaglen Ysgolheigion Safon Uwch

Mae ein Rhaglen Ysgolheigion yn gyfle gwych i ennill y sgiliau, gwybodaeth a chymorth i lwyddo mewn prifysgolion blaenllaw.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE