Iaith Saesneg - A2

L3 Lefel 3
Llawn Amser
7 Medi 2020 — 11 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Saesneg Iaith A2 yn dilyn ymlaen o Saesneg Iaith UG a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Ar A2, bydd disgwyl i fyfyrwyr ddangos gwell dealltwriaeth a gwybodaeth o ffonoleg, orgraff, geirdarddiad, geirfa, semanteg, morffoleg, gramadeg a mynegiant.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae tair uned ar gyfer A2 Saesneg Iaith. Mae dwy o'r unedau yn arholiadau ysgrifenedig ac mae un uned yn ymchwiliad annibynnol. Rhaid cwblhau pob uned.

Bydd ymgeiswyr yn meithrin gwerthfawrogiad o iaith gydag amser, tra’n sicrhau dealltwriaeth o gaffael iaith mewn plant a symbolau ffonemig.

Uned 3: Iaith dros Amser (arholiad ysgrifenedig) 1awr 30m (20%)

Mae’r uned hon yn seiliedig ar astudiaeth o destunau ysgrifenedig dibaratoad o wahanol gyfnodau, wedi eu cysylltu trwy genre. Fe fydd yna dri thestun, dim un yn gynharach na 1500, a bydd disgwyl i fyfyrwyr ateb dau gwestiwn:

Cwestiwn 1: Bydd ymgeiswyr yn ateb nifer o gwestiynau byr yn seiliedig ar nodweddion iaith hynafol o’r testunau.

Cwestiwn 2: Bydd ymgeiswyr yn ysgrifennu ymateb estynedig (traethawd) ble byddant yn archwilio, dadansoddi a gwerthuso’r ffactorau cyd-destunol trwy ddarllen agos o'r testunau gan ddisgrifio nodweddion allweddol newid iaith yn defnyddio terminoleg gysylltiedig yn gywir a gwneud cysylltiadau ar draws y testunau yng ngoleuni ffocws penodol. Bydd angen i ymatebion arddangos defnydd yr ymgeisydd o fynegiant ysgrifenedig cydlynol a’i ddefnydd o ddyfyniad addas i gefnogi’r pwyntiau mynegiannol a wna yn llawn.

Uned 4: Dadansoddi iaith lafar (arholiad ysgrifenedig) 2awr (20%)

Mae dwy adran sy'n cario’r un pwysau, gydag un cwestiwn ym mhob adran. Mae'r ddwy adran yn ofynnol.

Adran A: Dadansoddi iaith lafar

Bydd ymgeiswyr yn defnyddio eu gwybodaeth o’r modd iaith lafar mewn amrywiaeth o gyd-destunau, sy'n cwmpasu ystod o sefyllfaoedd er mwyn darllen trawsgrifiadau iaith lafar yn ofalus i gynhyrchu ymateb dadansoddol estynedig ble maent yn archwilio defnydd siaradwyr o iaith a’i effeithiau, o ystyried y cyd-destun a genre. Bydd angen i ymgeiswyr ddefnyddio dyfyniadau addas, cymhwyso gwybodaeth ieithyddol a damcaniaethol priodol ac angen arddangos mynegiant ysgrifenedig cydlynol.

Adran B: Ail gastio creadigol

Bydd y cwestiwn hwn yn rhoi cyfle i ymgeiswyr arddangos eu creadigrwydd wrth gyflwyno deunydd ar ffurf wahanol ac ar gyfer cynulleidfa a phwrpas gwahanol. Bydd ymgeiswyr yn cynhyrchu darn gwreiddiol o waith ysgrifennu, sy'n gysylltiedig i un neu’r ddau o'r trawsgrifiadau yn Adran A.

Uned 5: Iaith a hunaniaeth (asesiad nad yw'n arholiad 2500-3500 o eiriau: 20%)

Mae’r uned hon yn rhoi cyfle i ddysgwyr gyflawni ymchwiliad iaith yn annibynnol trwy ymchwil, casglu data a dehongli. Mae gan ddysgwyr ddewis i bedwar maes ble gallant ddewis pwnc:

 1. Iaith a hunan gynrychiolaeth
 2. Iaith a rhywedd
 3. Iaith a diwylliant
 4. Iaith ac amrywiaeth

Sylwer: Dylai dysgwyr ddewis deunydd sydd o ddiddordeb iddynt yn ddiwylliannol, yn bersonol ac yn academaidd.

Gofynion mynediad

Cwblhau rhaglen AS yn llwyddiannus gan gynnwys presenoldeb boddhaol ac argymhelliad gan diwtor.

Addysgu ac Asesu

 • Un arholiad ysgrifenedig a gwaith cwrs

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

11 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

A2CC3F03
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Saesneg Iaith

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Penderfynais astudio yn y Coleg gan fy mod eisiau teithio a bod yn fwy annibynnol - mae’r campws mor fodern ac yn edrych yn wych. Ar ôl gweld y llyfrgell roedd y penderfyniad wedi’i wneud. Heb air o gelwydd, y llyfrgell oedd y prif atyniad i mi, roedd yna cymaint o lyfrau yna, roeddwn wrth fy modd. 
Daeth rhywun i siarad â ni am Ymddiriedolaeth Sutton, sy’n rhoi blas i fyfyrwyr o fywyd mewn prifysgolion Americanaidd. Gwnes gais i fod yn rhan o’r rhaglen - roedd yn gystadleuol iawn ond cefais fy newis i gymryd rhan. Roeddem yn ymweld â thalaith wahanol bob dydd, a
buom i lawer o wahanol golegau gan gynnwys Princeton a Harvard. Treuliais wythnos hefyd ym Mhrifysgol Warwick ac wythnos ym Mhrifysgol Nottingham. Roedd yn brofiad mor dda - roeddwn wrth fy modd. Rydych yn cael llawer o gefnogaeth yn y Coleg, yn enwedig gan y tîm Gyrfaoedd a Syniadau.
Rwy’n meddwl bod yna lawer mwy o gyfleoedd yma gan ei fod yn goleg mor fawr gyda chymaint o adnoddau.

Charlotte Hall
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Llenyddiaeth Saesneg, Hanes, y Gyfraith, Seicoleg a Bagloriaeth Cymru

Angen gwybod

Ein Rhaglen Ysgolheigion Safon Uwch

Mae ein Rhaglen Ysgolheigion yn gyfle gwych i ennill y sgiliau, gwybodaeth a chymorth i lwyddo mewn prifysgolion blaenllaw.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE