Peirianneg Fecanyddol

L1 Lefel 1
Llawn Amser
5 Medi 2022 — 23 Mehefin 2023
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Os ydych chi'n awyddus i fynd ar drywydd gyrfa mewn peirianneg yna mae ein cwrs Lefel 1 Peirianneg Fecanyddol yn le da i gychwyn! Wedi ei leoli yn ein campws yn y Barri, mae’r rhaglen hon yn cynnig cefndir i Systemau Trydanol Mecanyddol, a bydd yn datblygu’r sgiliau a gwybodaeth angenrheidiol i fynd ymlaen i lwybrau cynnydd y coleg, ac ymlaen i sicrhau llwyddiant yn y diwydiant. Wrth astudio yng nghyfleusterau arbenigol y coleg ac mewn gweithdai penodol i’r diwydiant, bydd myfyrwyr yn gweithio ar y cyd â staff profiadol a chymwys i gyflawni cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ar y cwrs hwn, bydd myfyrwyr yn astudio’r NVQ Lefel 1 Sgiliau Mecanyddol a thrydanol neu gyfatebol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Byddai ymgeiswyr yn elwa o gyflawni 3 TGAU Gradd D-F. Fel arall, bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn seiliedig ar gyfweliad a sgan sgiliau boddhaol, a'u hawydd a'u hymrwymiad i gwblhau'r cwrs y maent yn dymuno ei astudio.

Addysgu ac Asesu

  • Aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

  • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
  • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
  • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
  • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

5 Medi 2022

Dyddiad gorffen

23 Mehefin 2023

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

18.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

MMCR1F10
L1

Cymhwyster

EAL Level 1 NVQ Certificate in Performin

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Roeddwn i wedi astudio peirianneg fecanyddol a thrydanol o’r blaen ac, ar ôl ychydig o amser i ffwrdd yn y cyfamser, roedd y swydd gweithredwr proses yn teimlo fel dewis da i mi. Mae’r tiwtoriaid yn dda iawn. Mae’r cyfleusterau yma hefyd yn dda iawn ac rwy’n meddwl bod gan y Coleg bopeth sydd ei angen arnoch. 

Jay Johnstone
Cyn-brentis Gweithrediadau Proses Lefel 2. Prentis Cyfredol Gweithrediadau Proses Lefel 3

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Gall ymgeiswyr sy'n llwyddo i gwblhau’r cwrs hwn ym mhob pwnc fynd ymlaen i Ddiploma BTEC Lefel 2 neu City & Guilds Lefel 2.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ