Ymarfer Siop Beiriannau

L2 Lefel 2
Rhan Amser
13 Medi 2021 — 4 Chwefror 2022
Campws y Barri
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio ar gyfer y rheiny sy'n dymuno gwella eu sgiliau peiriannu sylfaenol.

Mae hwn ar gael i bobl sydd â diddordeb gwirioneddol mewn peiriannu o fewn peirianneg, turnau sylfaenol yn ogystal â melino sylfaenol.

Mae hwn yn gyfle delfrydol i uwchsgilio a gwella eich cyfleoedd cyflogaeth a chyfleoedd dilyniant.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Byddwch yn astudio:

 • Ymarferion gweithredu peiriannau turnau a melino yn ddiogel
 • Technegau turnau sylfaenol
 • Technegau Melino sylfaenol
 • Sgiliau llaw sy'n ymwneud â melino a thurnio
 • Iechyd a Diogelwch ac ymarferion gweithio diogel
 • Cyflwyniad i ddyluniadau peirianneg

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £50.00

Gofynion mynediad

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried ar sail cyfweliad ynghyd â dymuniad ac ymrwymiad boddhaol i gwblhau’r cwrs y maent eisiau ei astudio.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

13 Medi 2021

Dyddiad gorffen

4 Chwefror 2022

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

MMCR1P02
L2

Cymhwyster

QPEO2001N Working Safely in an Engineeri

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Roeddwn eisiau bod yn rhan o ddiwydiant ymarferol, lle byddai’n bosib imi ddysgu wrth weithio - ac rwyf wedi gallu gwneud hynny drwy fy mhrentisiaeth. Yn ystod fy mlwyddyn gyntaf yn y coleg, roedden ni’n edrych ar iechyd a diogelwch a sut i ymddwyn ar safle, ac roedd hyn yn help mawr imi gyda fy mhrentisiaeth. Ar ôl cwblhau fy mhrentisiaeth, hoffwn i weithio am ychydig flynyddoedd ac yna cychwyn fy musnes fy hun, a chyflogi prentisiaid fel fi. 

Lewis Hill
Prentis Gosodiadau Trydan Lefel 3

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i roi'r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr i gwblhau tasgau peiriannau peirianneg sylfaenol.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ