Electrodechnegol - Prentisiaeth

cwrs yn llawn
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Prentisiaeth Lefel 3 mewn Gosodiadau Trydanol yn gwrs perffaith ar gyfer myfyrwyr sy'n awyddus i fynd ar drywydd gyrfa fel trydanwr. Bydd ymgeiswyr angen cyflogwr wedi ei gymeradwyo gan NICEIC neu ECA sy'n gweithio ar osodiadau trydanol ar hyn o bryd er mwyn ymgeisio, a rhaid eu bod yn barod i roi hyfforddiant ar y safle i chi a’ch rhyddhau ar gyfer coleg 1 niwrnod yr wythnos trwy gydol cyfnod eich prentisiaeth. Wedi ei leoli ar ein campws yn y Barri, bydd elfen coleg y cymhwyster hwn yn parhau am oddeutu 3 blynedd (35 wythnos y flwyddyn), a dyma ble byddwch yn cael yr elfennau seiliedig ar wybodaeth o'ch Diploma NVQ. Tuag at ddiwedd yr ail flwyddyn, byddwch hefyd yn cael portffolio gan eich aseswr, ble byddwch yn darparu tystiolaeth ysgrifenedig i fodloni gofynion yr elfennau gwaith ymarferol. Tra'n astudio yn ein cyfleusterau arbenigol a gweithdai penodol i’r diwydiant, byddwch yn cael eich mentora gan eich cydlynydd hyfforddiant trwy gydol eich Prentisiaeth, a byddant eich pwynt cyswllt cyntaf os byddwch yn wynebu problem gwaith neu goleg na allwch ddatrys eich hun. Mae disgwyl i’r Brentisiaeth yma barhau am 42 o fisoedd.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae Prentisiaid Electrodechnegol yn dilyn cymwysterau seiliedig ar QCF ar Lefelau 2 a 3 i fodloni’r Brentisiaeth a Gymeradwyir gan Ddiwydiant mewn ‘Gosod Systemau ac Offer Electrodechnegol’.

Mae’r Brentisiaeth yn cyfuno elfennau ymarferol a damcaniaethol i gynhyrchu masnachwyr gosodiadau trydanol medrus iawn sy'n gallu gweithio yn Sector Peirianneg Gwasanaethau Adeiladau’r Deyrnas Unedig.

Byddwch hefyd yn gweithio i gyflawni cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 mewn:

 • Cyfathrebu
 • Defnyddio Rhifau
 • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Wedi cwblhau’r elfennau uchod, bydd prentisiaid yna’n cyflawni’r asesiad perfformiad ymarferol annibynnol gofynnol (Tystysgrif AM2). Bydd cyfle hefyd i gwblhau’r Tystysgrifau Arolygu a Phrofi 18eg Rhifyn ar gost i’r cyflogwr.

Mae’r rhaglen wedi ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Gydgyfeirio Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Am ragor o wybodaeth ar y cyllid sydd ar gael, ewch i www.wefo.cymru.gov.uk.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Cwrs Rhan Amser : £0.00

Gofynion mynediad

3 TGAU Gradd A* i C gan gynnwys Mathemateg, Saesneg Iaith a Gwyddoniaeth Ddwbwl. Am resymau diogelwch, os ydych chi'n ddall i liwiau neu'n ddryslyd am liwiau, efallai y cewch asesiad arbenigol i sicrhau eich bod yn addas.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Trwy gydol fy nghyfnod yn CAVC fe ddefnyddiais amrywiaeth o offer, yn cynnwys; heyrn sodro, osgilosgopau a chyflenwadau pŵer. Rwy'n credu y bydd cyfuno’r sgiliau academaidd ac ymarferol yr wyf wedi eu caffael yn y coleg yn cyfuno fy sgiliau dylunio cynnyrch a thrydanol cyn mynd i'r brifysgol.

Daniel da Silva Gomez
astudiodd Peirianneg Drydanol ac Electronig Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

DB2,
Campws Canol y Ddinas,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE