Plymio Domestig - Prentisiaeth

L3 Lefel 3
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 12 Mehefin 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs diwrnod astudio, rhan-amser Lefel 3 mewn Plymio Domestig yn lle gwych i barhau â’ch datblygiad. Wedi ei lleoli ar ein campws Canol Dinas, mae’r rhaglen hon ar gyfer yr unigolion hynny sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant plymio sy’n dymuno datblygu eu gyrfa. Mae’r cwrs yn dilyn rhaglen hyfforddi fodiwlaidd, sy’n darparu gwybodaeth ymarferol am osod a chynnal a chadw systemau plymio, a bydd unigolion yn cael eu hasesu yn y gweithle yn ôl fframwaith cwrs. Gan astudio yn ein gweithdai, ystafelloedd dosbarth a chanolfannau adnodd wedi’u cyfarparu’n llawn, bydd dysgwyr yn treulio diwrnod yr wythnos yn datblygu eu sgiliau o fewn y sector. Ariennir y rhaglen brentisiaeth hon yn llawn gan Lywodraeth Cymru.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd unigolion yn dilyn cymhwyster ar sail QCF City & Guilds ar Lefel 3. Bydd y Diploma yn cynnwys asesiadau damcaniaethol ac ymarferol, arholiadau ar-lein ac ymweliadau i'r safle gan asesydd i arsylwi sut gwneir tystiolaeth ar sail gwaith.

Bydd unigolion yn gweithio i gynhyrchu tystiolaeth portffolio yn erbyn meini prawf y fframwaith, gan ymdrin â phynciau megis:

 • Gwasanaethau Dŵr Oer a Phoeth
 • Systemau Gwresogi Dŵr Poeth
 • Mewnosod a Chynnal Boeleri.

Bydd y dysgwyr hefyd yn gweithio i gyflawni Sgiliau Hanfodol Lefel 2, sy'n cynnwys Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol, Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol, a Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel 1.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Cwrs Rhan Amser : £0.00

Gofynion mynediad

4 TGAU Graddau A i D gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg a chyfweliad boddhaol neu brofiad gwaith perthnasol neu ddiweddar. Bydd rhaid i chi fod yn gyflogedig yn llawn amser gan Blymiwr neu Beiriannydd Gwresogi cymwys.

Addysgu ac Asesu

 • Nid oes unrhyw fanylion asesu wedi'u gosod.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

12 Mehefin 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

8 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

HPCC3P02
L3

Cymhwyster

Domestic Plumbing - Apprenticeship

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Penderfynais fynd i'r diwydiant plymio oherwydd fy mod eisiau ennill cyflog da ac roedd angen gyrfa arnaf; felly penderfynais ar grefft. Credaf eich bod yn cael profiad gwerthfawr ar y cwrs a gallwch ei gymhwyso i'ch gwaith ar y safle gwaith. Uchafbwynt fy amser yn y coleg yw cael swydd.

Emma Ford
Prentis Plymio Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

DB2,
Campws Canol y Ddinas,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE