Plymio Domestig - Prentisiaeth

L3 Lefel 3
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 12 Mehefin 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs diwrnod astudio, rhan-amser Lefel 3 mewn Plymio Domestig yn lle gwych i barhau â’ch datblygiad. Wedi ei lleoli ar ein campws Canol Dinas, mae’r rhaglen hon ar gyfer yr unigolion hynny sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant plymio sy’n dymuno datblygu eu gyrfa. Mae’r cwrs yn dilyn rhaglen hyfforddi fodiwlaidd, sy’n darparu gwybodaeth ymarferol am osod a chynnal a chadw systemau plymio, a bydd unigolion yn cael eu hasesu yn y gweithle yn ôl fframwaith cwrs. Gan astudio yn ein gweithdai, ystafelloedd dosbarth a chanolfannau adnodd wedi’u cyfarparu’n llawn, bydd dysgwyr yn treulio diwrnod yr wythnos yn datblygu eu sgiliau o fewn y sector. Ariennir y rhaglen brentisiaeth hon yn llawn gan Lywodraeth Cymru.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd unigolion yn dilyn cymhwyster ar sail QCF City & Guilds ar Lefel 3. Bydd y Diploma yn cynnwys asesiadau damcaniaethol ac ymarferol, arholiadau ar-lein ac ymweliadau i'r safle gan asesydd i arsylwi sut gwneir tystiolaeth ar sail gwaith.

Bydd unigolion yn gweithio i gynhyrchu tystiolaeth portffolio yn erbyn meini prawf y fframwaith, gan ymdrin â phynciau megis:

 • Gwasanaethau Dŵr Oer a Phoeth
 • Systemau Gwresogi Dŵr Poeth
 • Mewnosod a Chynnal Boeleri.

Bydd y dysgwyr hefyd yn gweithio i gyflawni Sgiliau Hanfodol Lefel 2, sy'n cynnwys Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol, Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol, a Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel 1.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Cwrs Rhan Amser : £0.00

Gofynion mynediad

4 TGAU Graddau A i D gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg a chyfweliad boddhaol neu brofiad gwaith perthnasol neu ddiweddar. Bydd rhaid i chi fod yn gyflogedig yn llawn amser gan Blymiwr neu Beiriannydd Gwresogi cymwys.

Addysgu ac Asesu

 • Nid oes unrhyw fanylion asesu wedi'u gosod.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

12 Mehefin 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

8 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

HPCC3P02
L3

Cymhwyster

Unit 301 Understand how to organise reso

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Penderfynais fynd i'r diwydiant plymio oherwydd fy mod eisiau ennill cyflog da ac roedd angen gyrfa arnaf; felly penderfynais ar grefft. Credaf eich bod yn cael profiad gwerthfawr ar y cwrs a gallwch ei gymhwyso i'ch gwaith ar y safle gwaith. Uchafbwynt fy amser yn y coleg yw cael swydd.

Emma Ford
Prentis Plymio Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

DB2,
Campws Canol y Ddinas,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE