Plymio Domestig - Prentisiaeth

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Cynigir y brentisiaeth rhan amser hwn ar lefel 2 neu 3 ac mae wedi'i dargedu at unigolion sy'n gyflogedig yn y diwydiant plymio sy'n dymuno datblygu eu gyrfa. Mae'r cwrs yn dilyn rhaglen hyfforddiant modwlar, sy'n rhoi gwybodaeth ymarferol o fewnosod a chynnal a chadw systemau plymio. Caiff unigolion eu hasesu yn y gweithle yn erbyn fframwaith y cwrs.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd un diwrnod yr wythnos yn cael ei dreulio ar waith datblygu sgiliau mewn gweithdai, ystafelloedd dosbarth a chanolfannau adnodd wedi'u cyfarparu'n llawn. Bydd y cwrs yn dilyn cymhwyster QCF City & Guilds lefel 2 neu 3. Bydd y Diploma yn cynnwys asesiadau ymarferol a theori, arholiadau ar-lein ac ymweliadau safle gan asesydd i arsylwi'r modd yr ymgymerir â thystiolaeth seiliedig ar waith. Bydd unigolion yn gweithio i gynhyrchu tystiolaeth portffolio yn unol â meini prawf fframwaith yn cwmpasu pynciau megis gwasanaethau dŵr poeth ac oer, systemau cynhesu dŵr poeth, gosod boeleri a gwaith cynnal a chadw. Bydd unigolion hefyd yn gweithio tuag at gyflawni lefel 2 Sgiliau Hanfodol mewn Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol, Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol, ynghyd â lefel 1 Sgiliau Llythrennedd Ddigidol Hanfodol. Ariennir y rhaglen brentisiaeth yn llawn gan Lywodraeth Cymru os bydd meini prawf cymhwyster penodol yn cael eu cwrdd

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Cwrs Rhan Amser : £0.00

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gofynion mynediad

4 TGAU Gradd A* - D, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg, gyda chyfweliad boddhaol neu brofiad gwaith perthnasol, diweddar. Mae'n ofynnol eich bod yn cael eich cyflogi'n llawn gan Beiriannydd Plymio a Gwresogi cymwys.

Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy’n cael amser wrth fy modd yn y Coleg - gallaf ddod i ddatblygu a hyfforddi ac rwyf hefyd yn dysgu gan fy narparwr prentisiaeth. Mae’n braf treulio amser yn y Coleg gan ei fod yn torri’r wythnos ac yn ei wneud yn haws.

Cain Curtis
Yn astudio Prentisiaeth Rheweiddiad – Lefel 2

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

DB2,
Campws Canol y Ddinas,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE