Diploma mewn Cwnsela Therapiwtig

L4 Lefel 4
Rhan Amser
8 Medi 2020 — 18 Mehefin 2022
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Mae Diploma Achrededig BACP mewn Cwnsela Dirfodol Dyneiddiol yn gwrs fydd yn apelio at ymgeiswyr sy'n chwilio am brofiad dysgu deinamig a heriol a fydd yn eu paratoi i weithio gydag amrywiaeth o gleientiaid. Wedi lleoli ar ein campws ni yn y Barri ar Heol Colcot, mae'r rhaglen hon yn cael ei chyflwyno gan dîm o diwtoriaid profiadol, ymroddedig a fydd yn eich cefnogi chi drwy gydol y rhaglen 2 flynedd. Gan fabwysiadu dull mwy athronyddol o weithredu gyda chwnsela, bydd y Diploma hwn yn hwyluso datblygiad personol y myfyrwyr, wrth iddynt gymryd rhan yn y theori a'r cwnsela ymarferol.

Mae disgwyl i'r myfyrwyr ymrwymo i raglen ddysgu sy'n heriol o ran amser, cyllid a datblygiad personol. Bydd yn ofynnol iddynt ymgymryd ag isafswm o 100 o oriau cleient a oruchwylir mewn asiantaeth gwnsela gymeradwy, yn ogystal â 10 awr o therapi personol.

Mae'r cymhwyster yn cael ei ddilysu gan y Corff Dyfarnu Canolog ar gyfer Cwnsela a Seicotherapi (CPCAB). http://www.cpcab.co.uk

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y myfyrwyr yn dilyn yr unedau canlynol yn ystod y ddwy flynedd:

 • Uned 1 - Gweithio'n foesegol ac yn ddiogel fel cwnselydd
 • Uned 2 - Gwaith mewn perthynas gwnsela
 • Uned 3 - Gwaith gydag amrywiaeth o gleientiaid
 • Uned 4 - Gweithio gyda dull asiantaeth defnyddiwr ganolog o weithredu
 • Uned 5 - Gwaith gyda hunanymwybyddiaeth yn y broses gwnsela
 • Uned 6 - Gwaith mewn Fframwaith theori a sgiliau cwnsela
 • Uned 7 - Gweithio'n hunanadlewyrchol fel cwnselydd asiantaeth

Mae hwn yn gwrs rhan amser sy'n cael ei gyflwyno dros ddwy flynedd a rhaid i'r dysgwyr ddod i'r coleg ar nosweithiau Mawrth rhwng 5.00pm a 9.00pm yn ogystal ag un ar ddeg ysgol ddydd y flwyddyn sy'n cael eu cynnal ar ddyddiau Gwener a Sadwrn rhwng 9.30am a 4.30pm.

Hefyd, yn ychwanegol at yr amser a dreulir yn yr ystafell ddosbarth, bydd rhaid i'r ymgeiswyr fod yn barod i roi amser i astudio'n annibynnol, profiad gwaith, goruchwyliaeth glinigol a therapi personol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £249.00

Ffi Cwrs: £1,246.00

Gofynion mynediad

Mae'r gofynion mynediad safonol ar gyfer y cwrs hwn yn cynnwys: Cyflawni 180 o Oriau Dysgu dan Arweiniad, yn cynnwys hyfforddiant y Corff Dyfarnu Canolog Cwnsela a Seicotherapi (CPCAB) Lefel 2 a 3 mewn Cwnsela neu gyfwerth, yn ogystal â chyfweliad boddhaol.

Amseroedd cwrs

17:00 - 21:00 Nos Fawrth

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau parhaus gan gynnwys arholiad

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed
 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn
 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

8 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

6 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CRCR4P01
L4

Cymhwyster

Diploma in Therapeutic Counselling

Mwy

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ