Diploma mewn Cwnsela Therapiwtig

L4 Lefel 4
Rhan Amser
7 Medi 2021 — 17 Mehefin 2023
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Drwy astudio'r Ddiploma mewn Cwnsela Therapiwtig yn CAVC byddwch yn cael cyfle i archwilio a deall eich lle yn y byd ac ennill y sgiliau a'r wybodaeth i gefnogi archwiliad eraill.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r agweddau a dulliau addysgu yn adlewyrchu'r cysyniadau hyn, ac fe roddir amser yn y dosbarth ac ysgolion dydd i archwilio athroniaeth ac ymarfer y sgiliau sy'n berthnasol â'r dull hwn. Tynnir sylw at y cwestiynau canlynol:

 1. Pa ragdybiaethau a wneir am natur a datblygiad bodau dynol?

  Mae'r dull difrodol dyneiddiol yn dadlau fod pobl yn datblygu yn sgil amgylchiadau cymhwysol o werth ac yn datblygu credoau gwaddod o ganlyniad i hyn 

 2.  Sut mae problemau seicolegol yn datblygu a beth yw effeithiau patholeg sylweddol ar gyfer ymarfer?

  Mae problemau seicolegol yn datblygu yn sgil ymateb i'r pryder ac ofn o lywio profiadau bywyd.

 3.  Sut mae'r rhesymeg ac athroniaeth yn gyfrifol am barhad problemau seicolegol?

  Mae problemau seicolegol yn parhau oherwydd nad yw pobl yn sylweddoli ar eu rhyddid i wneud dewisiadau.

 4.  Sut mae rhesymeg ac athroniaeth y cwrs yn egluro'r broses o newid therapiwtig?

  Gall newid therapiwtig ddod i'r amlwg wrth i amgylchiadau meithringar gael eu rhoi mewn lle gan y therapydd, ac wrth i gleientiaid gael eu dal a'u herio'n ddigonol i archwilio ffyrdd eraill o fyw yn eu byd.

 5.  Pa ymyriadau therapiwtig sy'n cael eu dehongli o fewn y rhesymeg ac athroniaeth yma?

Mae'r dull difrodol dyneiddiol yn ceisio datblygu perthynas therapiwtig a fydd yn darparu'r amgylchiadau ar gyfer tyfu, ac er nad yw'n hyrwyddo'r defnydd o dechnegau, defnyddir ymyriadau creadigol i archwilio'r ymhlyg.

Dros y ddwy flynedd bydd eich astudiaeth yn cynnwys y 7 deilliant dysgu canlynol:

Uned 1 - Gweithio'n foesol a diogel fel cwnselydd 

Uned 2 - Gweithio o fewn perthynas cwnsela

Uned 3 - Gweithio gydag amrywiaeth o gleientiaid

Uned 4 - Gweithio gyda dull asiantaeth sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr

Uned 5 - Gweithio gyda hunan-ymwybyddiaeth yn y broses cwnsela

Uned 6 - Gweithio o fewn fframwaith o sgiliau a theori cwnsela 

Uned 7 - Gweithio'n hunan-fyfyriol fel cwnselydd asiantaeth.

Cyflwyniad i’r Cwrs

“Mae’r dull dirfodol yn bennaf yn athronyddol. Mae’n ymwneud â deall safle pobl yn y byd ynghyd ag eglurhad o’r hyn mae’n ei olygu iddynt fod yn fyw. Mae hefyd wedi ymrwymo i archwilio’r cwestiynau hyn mewn modd derbyngar, yn hytrach na modd pendant. Y nod yw chwilio am y gwir gyda meddwl agored a dull rhyfeddu yn hytrach na cheisio dynodi cleient i fframweithiau cyn-sefydledig o ddehongli.”(Emmy Van Deurzen).

Nid yw’r dull dirfodol dyneiddiol yn labelu nac yn categoreiddio problemau iechyd meddwl cyffredin, ond yn hytrach yn helpu cleientiaid i reoli’r ofn a’r gorbryder sy’n datblygu o lywio tueddiadau a realiti dirfodol bodolaeth. Mae tîm y cwrs yn credu bod cymdeithas wedi cyrraedd pwynt lle mae heriau bodolaeth dyn yn aml yn gysylltiedig â phatholeg ac mae hyn yn achosi cymdeithas sy’n gweld ei hun yn “sâl” yn hytrach nag yn ddynol. Mae’r dull dirfodol dyneiddiol i therapi felly yn ceisio meithrin gwytnwch mewn cleientiaid, ac felly yn eu grymuso nhw i wneud penderfyniadau a fydd yn eu helpu i fyw bodolaeth fwy dilys a boddhaus.

Sut mae'r addysgu yn adlewyrchu'r egwyddorion hyn?

Mae addysgu ar y cwrs yn adlewyrchu'r egwyddorion uchod ac felly mae tiwtoriaid yn ceisio creu amgylchedd a fydd yn hwyluso twf a datblygiad myfyrwyr fel bodau dynol yn ogystal ag ymarferwyr cymwys. Mae astudio cwrs difrodol dyneiddiol yn ymwneud â'r person rydych chi ar ddiwedd y cwrs, ag y mae'n ymwneud â'r sgiliau a'r wybodaeth rydych chi'n eu hennill.

Pryd fyddaf i'n astudio?

Byddwch yn astudio yn y coleg ar nos Fawrth o 5-9pm am 34 wythnos; yn ogystal, byddwch angen mynd i 11 ysgol diwrnod bob blwyddyn academaidd. Cynhelir y rhain ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn bob hanner tymor, dosbarthir dyddiadau wedi i chi gael eich derbyn ar y cwrs yn llwyddiannus er mwyn i chi gynllunio eich ymrwymiadau.

Fodd bynnag, dylech hefyd neilltuo amser i fynd ar leoliadau, i gael goruchwyliaeth reolaidd, therapi personol a lleiafswm o 4 awr i astudio gartref bob wythnos.

Staffio

Bydd myfyrwyr sy’n astudio’r Diploma mewn Cwnsela Therapiwtig yn cael eu hyfforddi mewn dosbarth o 18 myfyriwr. Mae dwy ddarlithydd craidd ar gyfer y diploma, Jane Wyatt a Vicky Ashman a dwy ychwanegol, Rebecca Morgan ac Ali McSorley sy’n ymuno â’r grŵp ar achlysuron fel yr ysgolion dydd penwythnos, pan fydd cymarebau staffio yn cael eu cynyddu i sicrhau cefnogaeth ac asesiad digonol.

Mae’r proffiliau staff canlynol yn nodi ehangder y profiad y bydd y tîm ymroddedig hwn yn ei gynnig i’ch dysgu.

Jane Wyatt BACP Achrededig - tiwtor Blwyddyn Gyntaf

Mae Jane yn gynghorydd a hyfforddwr profiadol, ar ôl arwain Diploma Achrededig BACP mewn Cwnsela Therapiwtig am dros 20 mlynedd yng Ngoleg Caerdydd a’r Fro. Jane yw tiwtor craidd blwyddyn gyntaf y diploma a chydlynydd y cyrsiau cwnsela yn y coleg.

Y tu allan i’w rôl ddarlithio, mae Jane yn ymarfer fel cwnsleydd dirfodol dyneiddiol gyda phobl ifanc yn UWC Atlantic, coleg chweched dosbarth rhyngwladol, mae ganddi bractis bach preifat mewn goruchwylio mewn hosbis lleol.

Vicky Ashman BACPAchrededig - tiwtor Ail Flwyddyn

Mae Vicky Ashman  yn gymwysedig mewn cwnsela dirfodol dyneiddiol a goruchwyliaeth, a hi yw'r tiwtor craidd ar gyfer ail flwyddyn y Diploma mewn Cwnsela Therapiwtig. Y tu allan i’w rôl ddarlithio, mae Vicky yn gynghorydd arweiniol ar gyfer y Gwasanaeth Cwnsela yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro ac yn goruchwylio cwnselwyr mewn practis preifat ac yn y sector gwirfoddol.

Rebecca Morgan MBACP

Mae Rebecca Morgan yn gymwysedig mewn cwnsela dirfodol dyneiddiol; mae’n addysgu’r cyrsiau Lefel 3 yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yn ogystal â’r Diploma mewn Cwnsela Therapiwtig. Yn ogystal â’i rôl ddarlithio, mae gan Rebecca ei phractis preifat ei hun ac yn Gydlynydd Cwnsela yn MIND Port Talbot a Chastell-nedd.

Ali McSorley BACP Achrededig

Mae Ali McSorley yn gymwysedig mewn cwnsela dirfodol dyneiddiol, mae hi’n addysgu ar ystod o gyrsiau cwnsela ac iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro gan gynnwys y Diploma Therapiwtig mewn Cwnesla. Yn ogystal â’i rôl ddarlithio mae gan Ali ei phractis preifat ei hun, ac mae’n gweithio yn y sector gwirfoddol gydag atgyfeiriadau gan Atal y Fro, sefydliad sy’n cefnogi dioddefwyr Trais yn y Cartref.

Sut fyddaf yn cael fy asesu?

Mae'r asesiad ar sail tystiolaeth sy'n adlewyrchu arfer cwnsela a'r proffesiwn cwnsela.

Aseiniadau Blwyddyn Un

Aseiniadau Blwyddyn Dau

Cyfnodolion myfyrio misol

Asesiad sgiliau wedi tapio

Ymarfer goruchwylio Grŵp Dosbarth

Astudiaeth Achos

Cyfnodolion myfyrio misol

Arholiad ffug

Cyflwyniad a thraethawd damcaniaethol

Astudiaeth Achos

Adroddiad y goruchwyliwr

Adroddiad y goruchwyliwr

Adroddiad Asiantaeth Cwnsela

Tystiolaeth o leiafswm o 15 awr o therapi personol

Beth am leoliad?

Bydd gofyn i chi sicrhau lleoliad sy'n cael ei gymeradwyo gan y coleg, ac ymgymryd â 100 awr gyda chleientiaid dan oruchwyliaeth (ac eithrio'r rhai sydd ddim yn bresennol). Eich cyfrifoldeb chi fydd sicrhau bod goruchwyliaeth yn cael ei ddarparu i'r safon sy'n ofynnol o gwrs BACP achrededig, sy'n lleiafswm o 1.5 awr y mis, fydd yn eich galluogi chi i gyflwyno cleientiaid mewn sesiynau goruchwylio bob dwy wythnos. Mae'r rhan fwyaf o asiantaethau yn darparu hyn fel rhan o'u cyswllt, ond mewn rhai achosion byddwch angen prynu eich goruchwyliaeth eich hun neu "ychwanegu" oriau goruchwylio i ateb gofynion y cwrs. Mae hyn yn ychwanegol at ffioedd eich cwrs.

Noder, nid oes caniatâd i fyfyrwyr gwnsela myfyrwyr eraill o flwyddyn un neu ddau fel rhan o'u hymarfer wrth hyfforddi.

A allaf weithio gyda phlant?

Mae'r Diploma Achrededig BACP mewn Cwnsela Therapiwtig yn caniatáu i chi weithio gydag oedolion mewn asiantaeth cwnsela; oblegid hyn, dylai eich oriau fel cwnselydd fod gyda chleientiaid sydd dros 18 oed. Fodd bynnag, mae'r cwrs a'r corff arholi, CPCAB yn cydnabod fod gofyn a diddordeb cynyddol mewn cwnsela mewn ysgolion yng Nghymru, felly mae modd i fyfyrwyr gyfrif:

 • 20% o'u horiau gyda chleientiaid rhwng 16-18 oed
 • Gellir ymgymryd ag oriau gyda chleientiaid o dan 16 oed ac oed ysgol uwchradd ar ôl i fyfyrwyr gwblhau cymwyseddau Cam Un BACP mewn Cwnsela Plant a Phobl Ifanc yn llwyddiannus, ac ar ôl hynny yn unig gellir cyfrif 20% o'r 100 awr gyda'r grŵp cleient hwn.

Beth allaf ei ddisgwyl o'r cwrs?

Fel Cwrs Achrededig BACP, gallwch ddisgwyl safon uchel o addysgu a fydd yn eich cefnogi ac yn eich herio fel hyfforddai yn y dosbarth ac yn eich lleoliad. Mae gan CAVC gysylltiadau gwych gydag asiantaethau cwnsela lleol ac maent yn eich galluogi i ymarfer yn ddiogel a moesol.

Bydd Fframwaith Moesegol BACP ar gyfer y Proffesiynau Cwnsela (Gorffennaf 2018) yn cael eu hymgorffori yn eich addysgu a phrofiad ymarfer, a chaiff ei fodelu gan diwtoriaid galluog, profiadol ac angerddol yn y dosbarth, pob tiwtor craidd yn therapyddion ymarferol achrededig BACP. Cynigir cymorth ychwanegol yn y LRC ac i'r holl diwtoriaid sy'n gweithredu polisi drws/e-bost agored rhwng dosbarthiadau.

Beth mae'r coleg yn chwilio amdano mewn ymgeiswyr?

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr a all arddangos y nodweddion canlynol a fydd yn cael eu hasesu drwy gyfweliad a chyflwyniad yn ogystal â geirda academaidd gan eich tiwtor blaenorol.

 • Hunan-ymwybyddiaeth, aeddfedrwydd a sefydlogrwydd
 • Gallu i ddefnyddio a myfyrio ar brofiadau bywyd
 • Gallu i ddelio â gofynion emosiynol y cwrs
 • Gallu i ddelio gyda gofynion deallusol ac academaidd y cwrs
 • Gallu i ffurfio perthynas gynorthwyol
 • Gallu i fod yn hunan-feirniadol a defnyddio adborth cadarnhaol a negyddol
 • Ymwybyddiaeth o natur rhagfarn a gorthrwm
 • Ymwybyddiaeth o haenau o wahaniaeth a chydraddoldeb
 • Gallu i adnabod yr angen am gymorth personol a phroffesiynol
 • Cymhwysedd mewn, neu'r gallu i ddatblygu sgiliau proffesiynol cyffredinol, yn cynnwys: llythrennedd, rhifedd, technoleg gwybodaeth, sgiliau gweinyddol, sgiliau hunanreolaeth, sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol

Ydw i angen therapi personol?

Mae'r cwrs yn gofyn i chi, fel rhan o'ch datblygiad personol, ymgymryd â 15 awr o therapi personol dros ddwy flynedd. Mae hon yn gost ychwanegol i gost y cwrs. 

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £1,246.00

Ffi Arholiad : £249.00

Gofynion mynediad

Mae'r gofynion mynediad safonol ar gyfer y cwrs hwn yn cynnwys: Cyflawni 180 o Oriau Dysgu dan Arweiniad, yn cynnwys hyfforddiant y Corff Dyfarnu Canolog Cwnsela a Seicotherapi (CPCAB) Lefel 2 a 3 mewn Cwnsela neu gyfwerth, yn ogystal â chyfweliad boddhaol.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau parhaus gan gynnwys arholiad

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed
 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn
 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2021

Dyddiad gorffen

17 Mehefin 2023

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

6 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CRCR4P01
L4

Cymhwyster

Diploma in Therapeutic Counselling QCF

Mwy

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ