Effeithiau Arbennig Theatrig. Gwallt a Cholur y Cyfryngau

L3 Lefel 3
Llawn Amser
7 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Diploma Lefel 3 VTCT mewn Effeithiau Arbennig Theatrig a Gwallt a Cholur Cyfryngau (QCF) yn gymhwyster lefel technegol ar gyfer dysgwyr sy’n ceisio gyrfa fel artist colur cyfryngau theatrig cyflogedig a/neu hunangyflogedig. Wedi eu lleoli ar ein campws yn y Bari, bydd myfyrwyr yn gweithio gyda pherfformwyr i lefel uchel o allu galwedigaethol, gan ddarparu gwasanaethau gwallt a cholur yn y cyfryngau, theatr, celfyddydau perfformio, diwydiannau ffasiwn a ffotograffig. Gan astudio yng nghyfleusterau pwrpasol y coleg, mae’r cymhwyster hwn yn seiliedig ar safonau trin gwallt a therapi harddwch y NOS (Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol), ac yn cael ei gydnabod gan brif gymdeithasol broffesiynol therapi harddwch y DU (Cymdeithas Therapi Harddwch a Chosmetoleg Prydain - BABTAC) fel bod yn addas i bwrpas i baratoi dysgwyr ar gyfer gyrfa fel artist colur theatrig proffesiynol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin ag ystod eang o agweddau, gan gynnwys:

 • Coluro’r wyneb â brwsh aer
 • Colur cuddliw
 • Colur i'r cyfryngau
 • Steilio a gosod postiche
 • Colur ffasiwn a ffotograffiaeth
 • Gofalu am gleientiaid a chyfathrebu â hwy mewn diwydiannau sy'n gysylltiedig â harddwch
 • Monitro a dilyn arferion iechyd a diogelwch yn y salon
 • Gosod darnau prosthetig a chapiau moel
 • Darparu gwasanaethau estyniadau gwallt
 • Dylunio a pheintio celf ar y wyneb a'r corff
 • Sgiliau dylunio trin gwallt creadigol
 • Creu a steilio ychwanegiad i'r gwallt
 • Steilio gwallt priodasol
 • Creu a chastio darnau prosthetig bychain a chapiau moel
 • Dylunio gwallt ffantasi ar gyfer perfformwyr

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffi Salon: £30.00

Gofynion mynediad

Cyflawni Diploma Lefel 2 perthnasol yn llwyddiannus (Gwallt/Harddwch). Cyfweliad a geirda boddhaol gan Diwtor y Cwrs yn dynodi ymddygiad da, presenoldeb boddhaol a chynnydd. Bydd Dysgu Blaenorol a phrofiad gwaith yn cael eu hystyried hefyd.

Addysgu ac Asesu

 • Nid oes unrhyw fanylion asesu wedi'u gosod.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

HBCC3F50
L3

Cymhwyster

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Effeithiau Arbennig Theatrig a Gwallt a Cholur Cyfryngau

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwyf wedi mwynhau gwneud gwallt a harddwch ers pan oeddwn i'n ifanc iawn. Drwy gysylltiadau un o fy nhiwtoriaid, cefais swydd yn gweithio mewn sba. Mae'r sgiliau ymarferol yr wyf wedi'u hennill wrth astudio yn CAVC wedi bod yn anhygoel.

Kelsey Bounds
Wedi astudio cwrs Harddwch a Therapi Sba Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE