Therapi Tylino Chwaraeon

L3 Lefel 3
Rhan Amser
14 Medi 2020 — 9 Mawrth 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Diploma Lefel 3 VTCT mewn Therapi Tylino Chwaraeon yn gymhwyster lefel technegol gyda’r nod o ddatblygu’r wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfa fel Therapydd Tylino Chwaraeon. Wedi ei leoli ar ein campws Canol Dinas yng Nghaerdydd, cynlluniwyd y cwrs hwn yn benodol ar gyfer y grŵp oedran 16-19, yn ogystal â thros 19, ac yn seiliedig ar y safonau galwedigaethol cenedlaethol ar gyfer tylino, sef CNH1, CNH7 and CNH20. Gan astudio yng nghyfleusterau pwrpasol y coleg, datblygwyd y cymhwyster hwn ar y cyd â’r cyrff canlynol:

 • Active IQ
 • Cymwysterau YMCA Canolog
 • CIBTAC
 • ITEC
 • VTCT

gyda mewnbwn gan y Cyngor Gofal Iechyd Cyflenwol a Naturiol (CNHC), a’r Cyngor Cenedlaethol ar gyfer Therapïau Tylino (GCMT).

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae cynnwys y cymhwyster hwn yn cynnwys yr holl elfennau gofynnol sydd eu hangen i weithio'n effeithiol ac yn effeithlon fel therapydd tylino chwaraeon. Mae hyn yn cynnwys:

 • Anatomeg a ffisioleg
 • Ymarfer proffesiynol
 • Dealltwriaeth o egwyddorion iechyd a ffitrwydd
 • Sut i ddarparu triniaethau tylino chwaraeon

Bydd Therapydd Tylino Chwaraeon Lefel 3 yn gallu gweithio'n ddiogel ac yn effeithiol ar feinweoedd camweithredol mewn ystod o gyd-destunau, gan gynnwys cyn digwyddiadau, ar ôl digwyddiadau, rhwng gweithgareddau ac at ddibenion cynhaliaeth.

Mae strwythur y cymhwyster hwn yn cynnwys 5 uned orfodol:

 • Anatomeg a ffisioleg ar gyfer tylino chwaraeon
 • Iechyd a Ffitrwydd
 • Deall egwyddorion meinweoedd meddal camweithredol
 • Ymarfer proffesiynol mewn tylino chwaraeon
 • Triniaethau tylino chwaraeon

Bydd yr asesiadau'n seiliedig ar waith ymarferol, ac mae angen astudiaethau achos ar gyfer portffolio o dystiolaeth gyda phapur allanol i arddangos cymhwysedd gwybodaeth.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £92.00

Ffi Cwrs: £458.00

Gofynion mynediad

Tystiolaeth neu wybodaeth am gymwysterau mewn Anatomi a Ffisioleg. Byddwch angen bod yn bresennol mewn cyfweliad.

Amseroedd cwrs

Grŵp A Dydd Mawrth 1pm - 4pm
Grŵp B dydd Mawrth 5pm - 8pm

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau ymarferol gan gynnwys portffolio

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Medi 2020

Dyddiad gorffen

9 Mawrth 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

HBCC3P13
L3

Cymhwyster

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Therapi Tylino Chwaraeon

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy’n mwynhau’r Coleg, mae’n hwyl ac rwy’n mwynhau’r agwedd gymdeithasol - mae yna gymaint o wahanol bobl. Mae’n le da ac mae’n helpu i feithrin annibyniaeth a hyder. Mae’r athrawon yn lawer o hwyl ac yn gymwynasgar ac mae’r cyfleusterau’n dda iawn. Ar ddiwedd y flwyddyn rwyf wir yn mwynhau’r Sioe Gwallt a Harddwch, gan ei bod yn arddangos y dalent anhygoel sydd yn fy adran sy’n wirioneddol ysbrydoledig. Byddwn yn bendant yn argymell y Coleg yma.

Olivia Ellis
Cyn-fyfyriwr Harddwch a Therapi Sba Lefel 2, bellach wedi symud ymlaen i Therapi Harddwch - Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE