Cerddoriaeth a Pherfformiad

L2 Lefel 2
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Ydych chi'n gerddor ifanc brwd sy'n awyddus i ddilyn gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth? Os felly, mae ein Diploma Lefel 2 ar gyfer Ymarferwyr Cerddoriaeth yn fan cychwyn gwych. Ar gyfer cerddorion a chynhyrchwyr sydd eisiau dod i ddeall y sector yn well, bydd y cwrs hwn yn datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sylfaenol sy’n ofynnol er mwyn llwyddo yn y diwydiant. Yn cael ei dysgu ar ein campws newydd sbon ni yng nghanol y ddinas, mae’r rhaglen hon yn cynnig blas i’r dysgwyr ar Berfformio Cerddoriaeth a Thechnoleg Cerddoriaeth, gan roi sylw i unedau amrywiol yn ein cyfleusterau modern. Gall y myfyrwyr ddisgwyl dysgu gwybodaeth a datblygu sgiliau mewn nifer o feysydd allweddol, gan gynnwys y canlynol:

 • Recordio mewn Stiwdio
 • Cynllunio a Hyrwyddo Digwyddiadau
 • Perfformiadau Byw
 • Cyfansoddi Cerddoriaeth

Er bod y cwrs yn un llawn amser, dim ond am 2 ddiwrnod yr wythnos mae disgwyl i’r myfyrwyr fod i mewn yn y coleg. Ar hyn o bryd mae’r amserlen wedi’i rhannu dros ddyddiau Mawrth ac Iau, mae’r rhaglen yn cael ei gweld yn aml fel gofyniad ar gyfer y cyrsiau BTEC Lefel 3 sydd ar gael ar hyn o bryd ac mae’n rhoi’r wybodaeth mae’r myfyrwyr ei hangen er mwyn gwneud penderfyniad doeth am eu cam nesaf. Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio un o’r cyrsiau canlynol:

 • BTEC Lefel 3 Cerddoriaeth Boblogaidd
 • BTEC Lefel 3 Technoleg Cerddoriaeth

Beth fyddwch yn ei astudio?

Astudio Offerynnau a Pherfformiadau Cerddorol Byw

Mae’r unedau hyn yn canolbwyntio ar berfformiadau byw a datblygiad offerynnol – bydd y myfyrwyr yn gweithio tuag at nifer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn academaidd. Gallai hyn gynnwys perfformiadau unigol a/neu berfformio fel rhan o fand/grŵp. Bydd y dysgwyr yn cael cyfle hefyd i’w datblygu eu hunain ar eu hofferyn(nau) unigol.

Defnyddio Allweddell gyda DAW a Chyfansoddi Cerddoriaeth

Mae’r unedau hyn yn canolbwyntio ar fyfyrwyr yn datblygu eu sgiliau gydag Offerynnau Rhithiol. Gan ddefnyddio Gorsafoedd Gwaith Sain Digidol unigol fel Cubase, bydd y disgyblion yn dysgu’r sgiliau a’r technegau gofynnol i greu a chyfansoddi eu cerddoriaeth eu hunain.

Recordio Digidol, Cynhyrchu a Recordio Sain Byw

Mae’r unedau hyn mewn Stiwdio Recordio. Bydd y myfyrwyr yn dysgu’r technegau cysylltiedig â recordio’n broffesiynol eu hunain mewn stiwdio a recordiadau byw. Gan ddefnyddio ein cyfleusterau recordio cwbl fodern, byddant yn astudio nifer o unedau ymarferol, yn dysgu am ddewis microffonau, technegau ac offer recordio pwysig arall.

Trefnu, marchnata a hybu Digwyddiad Cerddoriaeth

Mae’n hanfodol bod myfyrwyr yn dysgu gwybodaeth am sut i drefnu a hybu Digwyddiad Cerddorol. Byddant yn trefnu eu digwyddiadau eu hunain drwy gydol y flwyddyn gan edrych ar dechnegau marchnata a hyrwyddo a’r holl elfennau cynllunio sy’n gysylltiedig â chynnal digwyddiad llwyddiannus.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffioedd Stiwdio: £65.00

Gofynion mynediad

4 TGAU Graddau A* i D gan gynnwys Saesneg Iaith neu Fathemateg neu gymhwyster Lefel 1 yn y maes hwn. Rhaid i chi ddod i gyfweliad. Rhaid i chi ailsefyll TGAU Saesneg Iaith neu Fathemateg os Gradd D neu is. Hefyd bydd disgwyl i fyfyrwyr Cerddoriaeth wneud clyweliad.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau parhaus gan gynnwys asesiadau ymarferol ac ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr o dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu llwytho i fyny neu eu hargraffu
 • Bydd cyrsiau ond ar gael os oes nifer digonol o fyfyrwyr yn cofrestru
 • Sylwer, os ydych yn dewis tri neu fwy o ddewisiadau cwrs, efallai bydd rhaid i chi gael apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PCCC2F02
L2

Cymhwyster

Subsidiary Diploma for Music Practitioners (QCF)

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rydw i wrth fy modd nad oedd y coleg yn rhy llac ei reolau ac eto ddim yn rhy ddifrifol. Roeddwn i'n edrych ymlaen at ddod i'r coleg dim ots pa mor gynnar oeddwn i'n gorfod codi. Rydw i jyst eisiau dal ati i ddysgu.

Faris Taleb
Wedi astudio Technoleg Cerddoriaeth Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE