Cerddoriaeth

L2 Lefel 2
Llawn Amser
30 Awst 2021 — 17 Mehefin 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Ydych chi'n gerddor ifanc brwd sy'n awyddus i ddilyn gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth? Os felly, mae ein Diploma Lefel 2 ar gyfer Ymarferwyr Cerddoriaeth yn fan cychwyn gwych. Ar gyfer cerddorion a chynhyrchwyr sydd eisiau dod i ddeall y sector yn well, bydd y cwrs hwn yn datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sylfaenol sy’n ofynnol er mwyn llwyddo yn y diwydiant. Yn cael ei dysgu ar ein campws newydd sbon ni yng nghanol y ddinas, mae’r rhaglen hon yn cynnig blas i’r dysgwyr ar Berfformio Cerddoriaeth a Thechnoleg Cerddoriaeth, gan roi sylw i unedau amrywiol yn ein cyfleusterau modern. Gall y myfyrwyr ddisgwyl dysgu gwybodaeth a datblygu sgiliau mewn nifer o feysydd allweddol, gan gynnwys y canlynol:

 • Recordio mewn Stiwdio
 • Cynllunio a Hyrwyddo Digwyddiadau
 • Perfformiadau Byw
 • Cyfansoddi Cerddoriaeth

Er bod y cwrs yn un llawn amser, dim ond am 2 ddiwrnod yr wythnos mae disgwyl i’r myfyrwyr fod i mewn yn y coleg. Ar hyn o bryd mae’r amserlen wedi’i rhannu dros ddyddiau Mawrth ac Iau, mae’r rhaglen yn cael ei gweld yn aml fel gofyniad ar gyfer y cyrsiau BTEC Lefel 3 sydd ar gael ar hyn o bryd ac mae’n rhoi’r wybodaeth mae’r myfyrwyr ei hangen er mwyn gwneud penderfyniad doeth am eu cam nesaf. Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio un o’r cyrsiau canlynol:

 • BTEC Lefel 3 Cerddoriaeth Boblogaidd
 • BTEC Lefel 3 Technoleg Cerddoriaeth

Beth fyddwch yn ei astudio?

Astudio Offerynnau a Pherfformiadau Cerddorol Byw

Mae’r unedau hyn yn canolbwyntio ar berfformiadau byw a datblygiad offerynnol – bydd y myfyrwyr yn gweithio tuag at nifer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn academaidd. Gallai hyn gynnwys perfformiadau unigol a/neu berfformio fel rhan o fand/grŵp. Bydd y dysgwyr yn cael cyfle hefyd i’w datblygu eu hunain ar eu hofferyn(nau) unigol.

Defnyddio Allweddell gyda DAW a Chyfansoddi Cerddoriaeth

Mae’r unedau hyn yn canolbwyntio ar fyfyrwyr yn datblygu eu sgiliau gydag Offerynnau Rhithiol. Gan ddefnyddio Gorsafoedd Gwaith Sain Digidol unigol fel Cubase, bydd y disgyblion yn dysgu’r sgiliau a’r technegau gofynnol i greu a chyfansoddi eu cerddoriaeth eu hunain.

Recordio Digidol, Cynhyrchu a Recordio Sain Byw

Mae’r unedau hyn mewn Stiwdio Recordio. Bydd y myfyrwyr yn dysgu’r technegau cysylltiedig â recordio’n broffesiynol eu hunain mewn stiwdio a recordiadau byw. Gan ddefnyddio ein cyfleusterau recordio cwbl fodern, byddant yn astudio nifer o unedau ymarferol, yn dysgu am ddewis microffonau, technegau ac offer recordio pwysig arall.

Trefnu, marchnata a hybu Digwyddiad Cerddoriaeth

Mae’n hanfodol bod myfyrwyr yn dysgu gwybodaeth am sut i drefnu a hybu Digwyddiad Cerddorol. Byddant yn trefnu eu digwyddiadau eu hunain drwy gydol y flwyddyn gan edrych ar dechnegau marchnata a hyrwyddo a’r holl elfennau cynllunio sy’n gysylltiedig â chynnal digwyddiad llwyddiannus.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffioedd Stiwdio: £65.00

Gofynion mynediad

4 TGAU Graddau A* i D gan gynnwys Saesneg Iaith neu Fathemateg neu gymhwyster Lefel 1 yn y maes hwn. Rhaid i chi ddod i gyfweliad. Rhaid i chi ailsefyll TGAU Saesneg Iaith neu Fathemateg os Gradd D neu is. Hefyd bydd disgwyl i fyfyrwyr Cerddoriaeth wneud clyweliad.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau parhaus gan gynnwys asesiadau ymarferol ac ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr o dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu llwytho i fyny neu eu hargraffu
 • Bydd cyrsiau ond ar gael os oes nifer digonol o fyfyrwyr yn cofrestru
 • Sylwer, os ydych yn dewis tri neu fwy o ddewisiadau cwrs, efallai bydd rhaid i chi gael apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

30 Awst 2021

Dyddiad gorffen

17 Mehefin 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PCCC2F02
L2

Cymhwyster

Subsidiary Diploma for Music Practitioners (QCF)

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwyf wedi mynd ymlaen i’r Radd Sylfaen Technoleg Cerdd ac mae hynny wedi bod yn gam ymlaen mawr i mi. Rwyf wir eisiau bod yn gynhyrchydd ond mae’r cwrs hwn wedi agor opsiynau eraill mewn cerddoriaeth i mi – gydag un o’r rheiny yn rheoli digwyddiadau sef beth rwy’n gwyro fwyfwy tuag ato. Byddwn i’n dweud wrth unrhyw un sy’n meddwl bod yn rhan o’r rhaglen gerddoriaeth i fynd amdani, mae cymaint mwy iddi nag y meddyliwch ac rwy’n dysgu rhywbeth newydd bob dydd. Nid oes rhaid i chi fod yn berfformiwr i’w fwynhau.

Zack Carey
Cyn-fyfyriwr Cerddoriaeth Technoleg nawr yn astudio Gradd Sylfaen Technoleg Cerdd Pobologaidd yn CAVC

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE