Archwilio Cyfryngau Creadigol

L1 Lefel 1
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

A hoffech chi ddatblygu eich talent mewn celf, dylunio neu amlgyfryngau a hyfforddi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant creadigol? Os felly, rydych chi wedi dod i’r lle iawn! Mae ein Diploma Lefel 1 mewn Archwilio’r Celfyddydau a Chyfryngau Creadigol wedi ei anelu at ddarparu rhaglen heriol a hyblyg o astudio yn berthnasol i'r sector creadigol. Yn astudio yn ein stiwdios a chyfleusterau penodedig ar Gampws y Barri, bydd y rhaglen hon yn archwilio ystod eang o gyfryngau a thechnegau yn cynnwys dylunio 3D, cerameg, tecstilau, cyfathrebu graffig, ffotograffiaeth ddigidol a pheintio. Trwy gydol y cwrs, byddwn yn datblygu sgiliau personol a chyflogadwyedd trwy ystod eang o unedau. Gall y rhan fwyaf o fyfyrwyr sy'n llwyddiannus yn y rhaglen hon hefyd ddisgwyl mynd ymlaen i un o’r cyrsiau Lefel 2 Celf a Dylunio a geir yn y coleg, a fydd yn rhoi hwb arall i'w cyfleoedd o fynd ymlaen i gyflogaeth yn y diwydiannau creadigol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ar y cwrs hwn, byddwch yn astudio pynciau yn cynnwys:

 • Dylunio 3D
 • Cyfryngau Cymysg – Cerameg / Tecstilau / Cyfathrebu Graffig
 • Ffotograffiaeth Ddigidol
 • Peintio
 • Archwilio sgiliau dylunio ar gyfer celfyddydau perfformio

Sgiliau Hanfodol: Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a TGCh.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffioedd Stiwdio: £65.00

Gofynion mynediad

Byddai ymgeiswyr yn elwa o gyflawni 3 TGAU Gradd D-F. Fel arall, bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn seiliedig ar gyfweliad a sgan sgiliau boddhaol, a'u hawydd a'u hymrwymiad i gwblhau'r cwrs y maent yn dymuno ei astudio.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

DMCR1F01
L1

Cymhwyster

UAL L1 Diploma in Art, Design & Media

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Mae pawb yn gyfeillgar iawn ac mae’r profiad dysgu wedi bod yn arbennig - mae’r tiwtoriaid yn gefnogol ar bob adeg. Mi fyddwn i'n argymell mynd i’r Coleg gan ei fod yn lwybr gwych i brifysgol neu waith. Dwi'n ddigon ffodus i fod yn astudio cwrs dwi wir yn ei fwynhau a dyna’r peth pwysicaf.

Felix Ray
Myfyriwr Celf a Dylunio Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ