Adeiladu a Pheirianneg Sifil - Prentisiaeth

cwrs yn llawn
L3 Lefel 3
Rhan Amser
9 Medi 2019 — 17 Gorffennaf 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig yn bwnc delfrydol i fyfyrwyr sy'n dymuno bod yn Bensaer, Syrfëwr Adeiladu, Rheolwr Adeiladwaith, Peiriannydd Sifil, Syrfëwr Meintiol neu ddilyn llwybr gyrfa proffesiynol arall yn y sector. Bydd y rhaglen hon yn eich darparu chi â'r wybodaeth sylfaenol sydd ei angen ar gyfer mynd i'r diwydiant adeiladwaith ac yn eich darparu chi â chymhwyster cydnabyddedig a fydd yn ymddwyn fel sbringfwrdd i addysg uwch.

Mae'r cwrs newydd sbon hwn wedi'i achredu gan Sefydliad Peirianneg Sigil (ICE) ac yn cynnig profiadau gwaith, mentor ac interniaeth Career Ready sydd wedi'u hariannu gyda chwmnïau fel Wates ac Arcadis.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r rhaglen yn cwmpasu ystod eang o feysydd pwnc ac mae wedi'i gwneud o gyfuniad o unedau gorfodol ac opsiynol, gan gynnwys:

 • Iechyd, Diogelwch a Lles mewn Adeiladwaith a'r Gymdeithas Adeiledig
 • Adeiladwaith cynaliadwy
 • Mathemateg mewn Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Gwyddoniaeth a Deunyddiau mewn Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Technoleg a Dylunio Adeiladwaith mewn Adeiladwaith a Pheirianneg Sifil
 • Technoleg Adeiladu mewn Adeiladwaith**

  **

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Cwrs Rhan Amser : £0.00

Gofynion mynediad

Isafswm o 4 TGAU C neu uwch i gynnwys Mathemateg a Saesneg neu brofiad diwydiannol cyfatebol; cyfweliad ac asesiad.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig ac arholiadau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

9 Medi 2019

Dyddiad gorffen

17 Gorffennaf 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

10 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CPCC3P13
L3

Cymhwyster

Pearson BTEC Level 3 Subsidiary Diploma

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwyf wedi mwynhau bod o gwmpas Campws Canol y Ddinas, mae'n amgylchedd braf ac mae pawb yn cyd-dynnu'n dda. Uchafbwynt fy amser yn y coleg oedd gwneud ffrindiau newydd a'r amgylchedd gwahanol i'r ysgol. Gallwch ennill sgiliau newydd a gwneud pethau nad oeddech yn meddwl y gallech eu gwneud o'r blaen.

David Warner
Safon Uwch ac Academi Rygbi CAVC

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE