Celf a Dylunio Llawn Amser

L2 Lefel 2
Llawn Amser
3 Medi 2020 — 19 Gorffennaf 2021
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Diploma Lefel 2 1af mewn Celf a Dylunio yn gwrs perffaith i’r unigolion hynny sy’n awyddus i fynd ar drywydd gyrfa yn y diwydiant creadigol. Bydd y rhaglen hon yn darparu trosolwg eang i fyfyrwyr o weithio tuag at fwriadau creadigol, yn ogystal â phrofiad ymarferol o ddefnyddio ystod eang o dechnegau a thechnegau. Yn astudio yn stiwdios penodedig ac ystafelloedd amlgyfrwng y coleg, bydd myfyrwyr yn cael trosolwg eang i fyfyrwyr o weithio tuag at fwriadau creadigol, yn ogystal â phrofiad ymarferol o ddefnyddio ystod eang o dechnegau a thechnegau. Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn galluogi myfyrwyr i fynd ymlaen i Lefel 3 yn y coleg.  Mae’r rhaglen yn darparu ystod eang o brofiadau Celf a Dylunio arbenigol, a bydd myfyrwyr yn astudio sgiliau sylfaen celf a dylunio, megis archwilio’r elfennau ffurfiol a chreu darluniau arsylwi. Nod y cwrs yw i ddatblygu gwybodaeth cyd-destunol o Gelf a Dylunio, er mwyn galluogi myfyrwyr i werthfawrogi gwaith artistiaid eraill ac i ganfod eu dylanwadau eu hunain.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r meysydd Celf a Dylunio a astudir yn cynnwys:

 • Celfyddyd Gain
 • Cerameg
 • Printio
 • Tecstilau
 • Dylunio 3D
 • Dylunio Graffig

Ceir 2 arholiad wedi amseru yn y cymhwyster hwn, sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr ymgysylltu mewn briff gan gleient ac i ddatblygu canlyniad. Mae’r profiad amhrisiadwy hwn yn adlewyrchu’r senario ymarferol, bywyd go iawn y mae’r rhan fwyaf o artistiaid llwyddiannus, gweithredol yn wynebu yn ystod eu gyrfaoedd.

Gofynion mynediad

4 TGAU Graddau A* i D gan gynnwys Saesneg Iaith neu Fathemateg neu gymhwyster Lefel 1 mewn Celf a Dylunio. Rhaid i chi ddod i gyfweliad. Rhaid i chi ailsefyll TGAU Saesneg Iaith neu Fathemateg os Gradd D neu is.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus yn cynnwys asesiad ymarferol a gwaith cwrs

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2020

Dyddiad gorffen

19 Gorffennaf 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CDCR2F02
L2

Cymhwyster

Diploma in Art and Design (QCF)

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Dewisais astudio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro oherwydd fy mod yn gwybod y byddwn yn gallu bod ynof fi fy hun yno ac y byddwn yn cael fy nhrin yn gyfartal. Y bobl rwyf wedi cwrdd â nhw ers bod yn y Coleg yw fy uchafbwynt gan fy mod i’n cwrdd â phobl o wahanol oedran ac sydd wedi cael profiadau gwahanol i mi. Rwyf wedi gwneud ffrindiau da iawn yn y Coleg. Mae’n teimlo fel y cam cywir rhwng yr ysgol a’r brifysgol. Rydym wedi cael arddangosfa ac roedd yn dda gweld fy ngwaith yn cael ei arddangos mewn man cyhoeddus - a chlywed adborth ar fy ngwaith. 

Tasnim Ullah
Yn astudio Ffotogrffiaeth - Level 3 - Blwyddyn 2

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ