Celf a Dylunio Llawn Amser

yn unig 1 o lefydd ar gael
L2 Lefel 2
Llawn Amser
2 Medi 2019 — 17 Gorffennaf 2020
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Diploma Lefel 2 1af mewn Celf a Dylunio yn gwrs perffaith i’r unigolion hynny sy’n awyddus i fynd ar drywydd gyrfa yn y diwydiant creadigol. Bydd y rhaglen hon yn darparu trosolwg eang i fyfyrwyr o weithio tuag at fwriadau creadigol, yn ogystal â phrofiad ymarferol o ddefnyddio ystod eang o dechnegau a thechnegau. Yn astudio yn stiwdios penodedig ac ystafelloedd amlgyfrwng y coleg, bydd myfyrwyr yn cael trosolwg eang i fyfyrwyr o weithio tuag at fwriadau creadigol, yn ogystal â phrofiad ymarferol o ddefnyddio ystod eang o dechnegau a thechnegau. Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn galluogi myfyrwyr i fynd ymlaen i Lefel 3 yn y coleg.  Mae’r rhaglen yn darparu ystod eang o brofiadau Celf a Dylunio arbenigol, a bydd myfyrwyr yn astudio sgiliau sylfaen celf a dylunio, megis archwilio’r elfennau ffurfiol a chreu darluniau arsylwi. Nod y cwrs yw i ddatblygu gwybodaeth cyd-destunol o Gelf a Dylunio, er mwyn galluogi myfyrwyr i werthfawrogi gwaith artistiaid eraill ac i ganfod eu dylanwadau eu hunain.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r meysydd Celf a Dylunio a astudir yn cynnwys:

 • Celfyddyd Gain
 • Cerameg
 • Printio
 • Tecstilau
 • Dylunio 3D
 • Dylunio Graffig

Ceir 2 arholiad wedi amseru yn y cymhwyster hwn, sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr ymgysylltu mewn briff gan gleient ac i ddatblygu canlyniad. Mae’r profiad amhrisiadwy hwn yn adlewyrchu’r senario ymarferol, bywyd go iawn y mae’r rhan fwyaf o artistiaid llwyddiannus, gweithredol yn wynebu yn ystod eu gyrfaoedd.

Gofynion mynediad

4 TGAU Graddau A* i D gan gynnwys Saesneg Iaith neu Fathemateg neu gymhwyster Lefel 1 mewn Celf a Dylunio. Rhaid i chi ddod i gyfweliad. Rhaid i chi ailsefyll TGAU Saesneg Iaith neu Fathemateg os Gradd D neu is.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus yn cynnwys asesiad ymarferol a gwaith cwrs

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2019

Dyddiad gorffen

17 Gorffennaf 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

16 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CDCR2F02
L2

Cymhwyster

Diploma in Art and Design (QCF)

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Mae pawb yn gyfeillgar iawn ac mae’r profiad dysgu wedi bod yn arbennig - mae’r tiwtoriaid yn gefnogol ar bob adeg. Mi fyddwn i'n argymell mynd i’r Coleg gan ei fod yn lwybr gwych i brifysgol neu waith. Dwi'n ddigon ffodus i fod yn astudio cwrs dwi wir yn ei fwynhau a dyna’r peth pwysicaf.

Felix Ray
Myfyriwr Celf a Dylunio Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ