Cynnal a Chadw Awyrennau

L2 Lefel 2
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 18 Mehefin 2021
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol i'r rheiny sy'n gadael yr ysgol, gan roi cipolwg defnyddiol ar y byd hedfan, a darparu'r wybodaeth sylfaenol i'r rheiny sydd eisiau mynd ymlaen i gyrsiau lefel 3, cyflogaeth neu brentisiaethau. 

Mae'r cwrs hwn yn galluogi dysgwyr i ddatblygu'r wybodaeth hanfodol i ddod yn dechnegydd neu beiriannydd awyrofod.  Mae'r cymhwyster hwn yn rhan hanfodol o naill ai prentisiaeth ganolradd neu brentisiaeth uwch yn y sector Awyrofod. 

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i ddylunio i roi'r wybodaeth sylfaenol sydd ei hangen fel rhan o hyfforddiant mecanydd awyren didrwydded i unigolyn newydd yn y diwydiant hedfan.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r unedau ar sail gwybodaeth ar gyfer y cymhwyster hwn a fydd yn cael eu hastudio yn cynnwys:

 • Hanfodion Mathemateg a Gwyddoniaeth Hedfan
 • Ffactorau Dynol yn y Maes Hedfan
 • Hanfodion Gwaith Trydan a Damcaniaeth Hedfan
 • Hanfodion Adeiladwaith a Systemau Cyrff Awyrennau
 • Hanfodion Peiriannau Tyrbinau Nwy
 • Hanfodion Propelorau Awyrennau
 • Hanfodion Systemau Trydanol ac Afionig

Caiff y cwrs dosbarth hwn ei gyflwyno gan arbenigwyr ymroddedig y pwnc ynghyd ag enghreifftiau ymarferol i gefnogi damcaniaethau'r cwrs.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Cit/Deunyddiau : £0.00

Gofynion mynediad

Ymgeiswyr sy'n meddu ar, neu mae disgwyl iddynt ennill, o leiaf 5 TGAU - Gradd A* i D neu gyfwerth. Yn cynnwys Gradd A* i C mewn pwnc Mathemateg a Gwyddoniaeth. Rhaid i chi fod yn gallu defnyddio cyfrifiadur ar beiriannau a chymwysiadau cyfrifiaduron Windows. Ystyrir ceisiadau hefyd gan fyfyrwyr hŷn sydd â diddordeb neu sydd â phrofiad o'r diwydiant. Sydd hefyd yn:- Awyddus a brwdfrydig i weithio mewn amgylchedd peirianneg- Bodlon ymgymryd â chwrs o hyfforddiant dwys- Wedi cwblhau profion mewn sgiliau rhifedd, llythrennedd a chyfathrebu sylfaenol ac sydd ag ymwybyddiaeth ofodol.

Addysgu ac Asesu

 • Arholiadau ar-lein ac ysgrifenedig ac asesiadau ymarferol a thraethodau.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd o dan 18 oed.
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ac anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfle cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae pob cwrs yn gywir ar adeg uwchlwytho neu argraffu
 • Gellir cynnal cyrsiau yn unig os oes niferoedd digonol
 • Nodwch, os ydych yn dewis tri neu fwy o gyrsiau, yna mae'n bosibl y byddwch yn cael eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Lefel A neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

19.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

AERH2F03
L2

Cymhwyster

City & Guilds Diploma Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw Awyrennau (Awyrennau Sifil)

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Mae’r tiwtoriaid eisiau eich gweld yn llwyddo, mae pawb mor wybodus ac mae’n amgylchedd gwych i ddysgu a datblygu ynddo. Rwyf wedi dechrau prentisiaeth gyda Boeing i gael fy Nhrwydded A ac erbyn yr adeg hon y flwyddyn nesaf gallaf fod yn gweithio ym Maes Awyr Gatwick yn ogystal ag awyren filwrol. 
Mae cymaint o opsiynau i mi ac ni allwch fyth wybod ble gall hyn fynd â fi. Os ydych yn chwilio am gwrs peirianneg neu os oes gennych ddiddordeb mewn awyrennau, ewch amdani! Daliwch ati a chewch brofiad gwych.

Aero Case Study
Millie Jones
Cyn-fyfyrwraig Lefel 3 Peirianneg Awyrofod

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT), 
Parc Busnes Maes Awyr Caerdydd, 
Y Rhws, 
Bro Morgannwg, 
CF62 3DP