Busnes Gweinyddiaeth (Gweithiwr Proffesiynol)

L3 Lefel 3
Llawn Amser
7 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Cynlluniwyd ein Cwrs Diploma OCR mewn Gweinyddu i roi'r cyfle i fyfyrwyr gychwyn ar yrfa ddiddorol a gwerth chweil ym maes gweinyddu. Gan astudio ar ein campws Canol Dinas yng Nghaerdydd, bydd dysgwyr yn datblygu'r sgiliau a'r galluoedd a ystyrir gan gyflogwyr i daclo ystod eang o ddyletswyddau gweinyddol yn hyderus.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ymhlith y pynciau mae:

 • Cynhyrchu dogfennau busnes cymhleth
 • Deall swyddogaethau a rolau o fewn sefydliadau busnes
 • Defnyddio cyfathrebu ar lafar mewn busnes
 • Cefnogi cyfarfodydd busnes
 • Adolygu a datblygu gweithdrefnau swyddfa
 • Cymhwyso deddfwriaeth sy'n effeithio ar sefydliadau
 • AON, Comms

Byddwch yn dysgu drwy ddarlithoedd byr, gweithio gyda myfyrwyr eraill mewn parau a grwpiau, arddangosiadau a gwaith ymarferol. Bydd hyn yn eich helpu i ddatblygu sgiliau dadansoddi a goruchwylio da. Byddwch hefyd yn treulio amser yn gweithio fel rheolwr yn swyddfa weithredol y coleg, gan roi eich sgiliau gweinyddu ar waith a chasglu tystiolaeth ar gyfer eich portffolio. Bydd profiad gwaith yn eich helpu i werthfawrogi'r cysylltiad rhwng theori'r cwrs a rhoi'r theori ar waith mewn amgylchedd gwaith go iawn.

Yn barod am yrfa

Pan fyddwch wedi dewis eich cwrs, rydym yn argymell yn gryf i chi gofrestru ar raglen Career Ready. Dyma raglen sy'n rhedeg ochr yn ochr â'ch cwrs i sicrhau taith drawsnewidiol, a bydd yn eich helpu i gamu mewn i'r byd gwaith neu brifysgol gyda hyder, sgiliau a rhwydweithiau proffesiynol, sy'n angenrheidiol i gyflawni eich potensial.

Byddwn yn sicrhau eich bod yn cael mentor, ymweliadau â'r gweithle, dosbarthiadau meistr a phrofiadau yn seiliedig ar waith, a all gynnwys interniaeth. Bydd pob un o'r rhain yn ychwanegu at eich astudiaethau i'ch helpu i ddatblygu'r sgiliau a'r hyder sy'n angenrheidiol i lwyddo yn eich gyrfaoedd yn y dyfodol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg a Mathemateg neu gymhwyster Lefel 2 perthnasol

Addysgu ac Asesu

 • Aseiniadau parhaus, asesiadau ymarferol ac arholiadau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC3F01
L3

Cymhwyster

OCR Diploma Lefel 3 mewn Gweinyddu (Busnes Proffesiynol)

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Mae'r Coleg wedi rhoi cyfleoedd gwych i mi drwy'r Rhaglen Barod am Yrfa, cefais gyfle i fynd i Lundain i weithio gyda'r Cwmni Cyfreithiol Fresh Fields ac amryw o fusnesau eraill yng Nghaerdydd. Rwyf wrth fy modd â'r campws hwn ac rwy'n gobeithio mynd ymlaen i'r Brifysgol y flwyddyn nesaf.

Connor Josef Csuszor
Wedi astudio cwrs Busnes Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE