Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cwrs Diploma CACHE Lefel 3 ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Dwyieithog) wedi'i gynllunio i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc o enedigaeth hyd at 19 oed.

Wedi'i leoli ar ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, gall y cymhwyster hwn arwain at nifer o wahanol swyddi, gan gynnwys:

 • Gweithiwr Gofal
 • Gwarchodwr plant
 • Ymarferydd Meithrin
 • Gweithiwr cyn-ysgol
 • Gweithiwr gofal plant y tu allan i'r ysgol
 • Gweithiwr Cylch Meithrin
 • Cynorthwyydd cymorth dysgu
 • Cynorthwyydd Creche **

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ymhlith y pynciau mae:

 • Diogelu
 • Datblygiad Plentyn
 • Deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch
 • Chwarae'r tu allan

Noder: Mae deddfwriaeth yn atal y rhai hynny o dan 18 mlwydd oed rhag gweithio gyda phlant. Byddem felly'n argymell i'r rhai hynny sy'n dymuno gweithio ar ôl cwblhau'r cymhwyster fod o leiaf 17 mlwydd oed pan fyddant yn dechrau'r cwrs.

*Mae'r gyfraith yn mynnu bod ymgeiswyr ar gyfer cyrsiau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu'r Blynyddoedd Cynnar yn meddu ar wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd clir. Rhaid cwblhau hyn ar-lein cyn cofrestru a bydd yn costio oddeutu £44.00.

Gofynion Mynediad:

5 TGAU gradd C neu uwch gan gynnwys Saesneg Iaith ar radd C a Mathemateg ar radd C neu uwch yn ddymunol, yn ogystal â gwaith wedi ei asesu mewn amgylchedd priodol.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Dysgu Dwyieithog
Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy'n teimlo'n llawer mwy annibynnol nag yr oeddwn yn yr ysgol. Teimlaf fod yna lawer mwy o gefnogaeth yma. Trwy wneud y cwrs hwn, byddaf yn gallu gweithio mewn ysgol. Mae pob un o fy athrawon yn hyfryd iawn, maent i gyd yn gefnogol ac yn garedig.

Rebecca Burrows
Myfyriwr Gofal Plant Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Dwyrain Caerdydd
Campws Dwyrain Caerdydd

Heol Trowbridge, 
Caerdydd, 
CF3 1XZ

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ