Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r Diploma Lefel 2 CACHE ar gyfer cymhwyster Gofal, Dysgu a Datblygu Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon) wedi ei ddylunio i gynorthwyo dysgwyr i adeiladu gwybodaeth a sgiliau sydd eu hangen wrth weithio o dan oruchwyliaeth gyda phlant a phobl ifanc o’u genedigaeth tan eu bod yn 19 o flynyddoedd oed. Wedi ei leoli ar ein safle yn Nwyrain Caerdydd, mae’n sôn am ystod amrywiol o swyddi a meysydd galwedigaethol mewn amgylchedd gweithio gyda phlant gan gynnwys y blynyddoedd cynnar. Bydd myfyrwyr yn astudio yn ein dosbarthiadau a’n cyfleusterau ymroddedig a bydd myfyrwyr yn treulio tri diwrnod yr wythnos yn y coleg, a dau ddiwrnod ar leoliad gwaith. Mae’n bosib y bydd blociau o wythnos neu bythefnos o brofiad gwaith integreiddio i’r cwrs.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cwrs hwn yn cyfuno gweithgareddau yn seiliedig ar yr ystafell ddosbarth a phrofiad gwaith ymarferol a gaiff ei asesu, gan gynnwys pynciau megis:

 • Cyflwyniad i weithio gyda phlant
 • Amgylchedd diogel, iach a chefnogol i blant
 • Plant a chwarae
 • Sgiliau cyfathrebu a phroffesiynol ym maes gofal plant ac addysg
 • Datblygiad plant a phobl ifanc
 • Ymarferydd gofal plant yn y gweithle
 • Diogelu lles plant a phobl ifanc

NODER: Mae hi'n anodd weithiau i'r rhai hynny o dan 18 mlwydd oed gael gwaith gyda phlant. Rydym felly'n argymell i'r rhai hynny sy'n dymuno gweithio ar ôl cwblhau'r Diploma CACHE Lefel 2 fod o leiaf 17 mlwydd oed pan fyddant yn dechrau'r cwrs.

*Mae'r gyfraith yn mynnu bod ymgeiswyr ar gyfer cyrsiau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu'r Blynyddoedd Cynnar yn meddu ar wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd clir. Rhaid cwblhau hyn ar-lein cyn cofrestru a bydd yn costio oddeutu £44.00.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

3 TGAU Gradd A*- C, gan gynnwys Iaith Saesneg gradd A* - C. Mathemateg yn ddelfrydol gradd A*-D. NEU Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Lefel 1, gan gynnwys TGAU Iaith Saesneg gradd A* - C. Mathemateg yn ddelfrydol A* - D. Neu Llwyddo mewn BTEC Lefel 2, gan gynnwys TGAU Iaith Saesneg gradd A* - C. Mathemateg yn ddelfrydol ar radd D neu uwch. Gwiriad DBS boddhaol a geirda.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Dysgu Dwyieithog
Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy'n teimlo'n llawer mwy annibynnol nag yr oeddwn yn yr ysgol. Teimlaf fod yna lawer mwy o gefnogaeth yma. Trwy wneud y cwrs hwn, byddaf yn gallu gweithio mewn ysgol. Mae pob un o fy athrawon yn hyfryd iawn, maent i gyd yn gefnogol ac yn garedig.

Rebecca Burrows
Myfyriwr Gofal Plant Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Dwyrain Caerdydd
Campws Dwyrain Caerdydd

Heol Trowbridge, 
Caerdydd, 
CF3 1XZ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ